Artikel 37

Print this page

  weegschaal.png

 

1. [Inwerkingtreding] Dit Verdrag treedt in werking een maand nadat vijf Staten hun akte van bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of toetreding hebben nedergelegd, mits ten minste drie van genoemde akten zijn nedergelegd door Staten die partij zijn bij de Akte van 1961/1972 of de Akte van 1978.


2. [Latere inwerkingtreding] Elke Staat die niet onder het eerste lid valt, of elke intergouvernementele organisatie, wordt gebonden door dit Verdrag een maand na de datum waarop hij/zij zijn/haar akte van bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of toetreding heeft nedergelegd.


3. [Onmogelijkheid toe te treden tot de Akte van 1978] Na de inwerkingtreding van dit Verdrag overeenkomstig het eerste lid kan geen akte van toetreding tot de Akte van 1978 meer worden nedergelegd, met dien verstande dat een Staat die, in overeenstemming met de gevestigde praktijk van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, wordt beschouwd als ontwikkelingsland, een dergelijke akte kan nederleggen tot en met 31 december 1995, en dat iedere andere Staat een dergelijke akte kan nederleggen tot en met 31 december 1993, zelfs indien dit Verdrag vóór die datum in werking treedt.