Artikel 38

Print this page

  weegschaal.png

 

1. [Conferentie] Dit Verdrag kan worden herzien door een conferentie van de leden van de Unie. Tot het bijeenroepen van een dergelijke conferentie wordt door de Raad beslist.


2. [Quorum en meerderheid] De conferentie kan slechts geldig beraadslagen, indien ten minste de helft van de Staten die lid zijn van de Unie vertegenwoordigd is. Voor de aanneming van een herziening is een meerderheid vereist van drie vierde van de Staten die lid zijn van de Unie die op de conferentie aanwezig zijn en hun stem uitbrengen.