Artikel 39

Print this page

  weegschaal.png

 

1. [Kennisgevingen] Elke Verdragsluitende Partij kan dit Verdrag opzeggen door middel van een kennisgeving gericht aan de Secretaris-Generaal. De Secretaris-Generaal stelt alle leden van de Unie onmiddellijk in kennis van de ontvangst van die kennisgeving.

 
2. [Eerdere Akten] Een kennisgeving van opzegging van dit Verdrag wordt tevens beschouwd als kennisgeving van opzegging van alle eerdere Akten waardoor de Verdragsluitende Partij die dit Verdrag opzegt, is gebonden.


3. [Datum van vankrachtwording] De opzegging wordt van kracht aan het einde van het kalenderjaar volgend op het jaar waarin de kennisgeving werd ontvangen door de Secretaris-Generaal.


4. [Verkregen rechten] De opzegging laat de rechten met betrekking tot een ras die op grond van dit Verdrag of een eerdere Akte zijn verkregen vóór de datum waarop de opzegging van kracht wordt, onverlet.