Artikel 14

Print this page

  weegschaal.png

 

1.

a) Deze Akte wordt ondertekend in een enkel oorspronkelijk exemplaar in de Engelse en de Franse taal, zijnde beide teksten gelijkelijk gezaghebbend, en wordt nedergelegd bij de Directeur-Generaal.

b) Officiële teksten van deze Akte worden vastgesteld door de Directeur-Generaal, na raadpleging van de betrokken Regeringen, en wel binnen twee maanden na ondertekening van deze Akte, in de beide andere talen, het Russisch en het Spaans, waarin, naast de talen bedoeld in letter a), de gezaghebbende teksten van het Verdrag tot oprichting van de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom zijn ondertekend.

c) Officiële teksten van deze Akte worden vastgesteld door de Directeur-Generaal, na raadpleging van de betrokken Regeringen, in de Arabische, de Duitse, de Italiaanse en de Portugese taal en in andere door de Algemene Vergadering aan te wijzen talen.

 

2. Deze Akte staat tot 31 december 1977 open voor ondertekening.

 

3.

a) De Directeur-Generaal waarmerkt de ondertekende tekst van deze Akte en verstrekt hiervan twee afschriften aan de Regeringen van alle landen van de bijzondere Unie en, op verzoek, aan de Regeringen van andere landen.

b) De Directeur-Generaal waarmerkt alle wijzigingen van deze Akte en verstrekt twee afschriften hiervan aan de Regeringen van alle landen van de bijzondere Unie en, op verzoek, aan de Regeringen van andere landen.

 

4. De Directeur-Generaal doet deze Akte registreren bij het Secretariaat van de Organisatie der Verenigde Naties.

 

5. De Directeur-Generaal brengt ter kennis van alle Regeringen van landen die partij zijn bij het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom

i) de ondertekeningen ingevolge het eerste lid;

ii) de nederlegging van akten van bekrachtiging of toetreding ingevolge artikel 9, derde lid;

iii) de datum van inwerkingtreding van deze Akte ingevolge artikel 9, vierde lid, letter a);

iv) de aanvaardingen van wijzigingen van deze Akte ingevolge artikel 8, derde lid;

v) de data waarop deze wijzigingen in werking treden;

vi) de opzeggingen ontvangen ingevolge artikel 12.