Artikel 2

Print this page

  weegschaal.png

 

1. Onder voorbehoud van de door deze Overeenkomst opgelegde verplichtingen is de draagwijdte van de classificatie die, welke daaraan door elk land van de bijzondere Unie wordt toegekend. In het bijzonder bindt de classificatie de landen van de bijzondere Unie noch wat betreft de beoordeling van de omvang van de bescherming van het merk, noch wat betreft de erkenning van de dienstmerken.

 

2. Elk land van de bijzondere Unie behoudt zich de bevoegdheid voor de classificatie toe te passen als hoofdsysteem of als hulpsysteem.

 

3. De bevoegde administraties van de landen van de bijzondere Unie zullen in de titels en officiële bekendmakingen van de merkinschrijvingen de nummers van de klassen der classificatie vermelden van de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven.

 

4. De omstandigheid dat een benaming voorkomt in de alfabetische lijst doet niets af aan de rechten die op die benaming zouden kunnen bestaan.