Artikel 3

Print this page

  weegschaal.png

 

1. Er wordt een Commissie van deskundigen ingesteld waarin elk land van de bijzondere Unie is vertegenwoordigd.

 

2.

a) De Directeur-Generaal kan - en hij moet zo de Commissie van deskundigen zulks verzoekt - de landen die geen lid zijn van de bijzondere Unie en die lid zijn van de Organisatie of die partij zijn bij het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom, uitnodigen zich door waarnemers te doen vertegenwoordigen op de vergaderingen van de Commissie van deskundigen.

b) De Directeur-Generaal nodigt de op het gebied van de merken gespecialiseerde intergouvernementele organisaties, waarvan ten minste één van de lid-staten een land van de bijzondere Unie is, uit, zich door waarnemers te doen vertegenwoordigen op de vergaderingen van de Commissie van deskundigen.

c) De Directeur-Generaal kan - en hij moet zo de Commissie van deskundigen zulks verzoekt - vertegenwoordigers van andere intergouvernementele organisaties en niet-gouvernementele internationale organisaties uitnodigen deel te nemen aan de besprekingen die voor hen van belang zijn.

 

3. De Commissie van deskundigen

i) beslist over de in de classificatie aan te brengen wijzigingen;

ii) richt tot de landen van de bijzondere Unie aanbevelingen ten einde het gebruik van de classificatie te vergemakkelijken en de eenvormige toepassing ervan te bevorderen;

iii) neemt alle andere maatregelen die, zonder de begroting van de bijzondere Unie of de Organisatie te belasten, de toepassing van de classificatie door de ontwikkelingslanden kunnen vergemakkelijken;

iv) is bevoegd sub-commissies en werkgroepen in te stellen.

 

4. De Commissie van deskundigen stelt haar eigen huishoudelijk reglement vast. Dit reglement biedt de in het tweede lid, letter b), genoemde intergouvernementele organisaties die een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van de classificatie de mogelijkheid deel te nemen aan de vergaderingen van de sub-commissies en de werkgroepen van de Commissie van deskundigen.

 

5. De voorstellen voor in de classificatie aan te brengen wijzigingen kunnen worden gedaan door de bevoegde administratie van elk land van de bijzondere Unie, het Internationale Bureau, de uit hoofde van het tweede lid, letter b), in de Commissie van deskundigen vertegenwoordigde intergouvernementele organisaties, en elk land dat of elke organisatie die speciaal door de Commissie van deskundigen is uitgenodigd tot het formuleren van zulke voorstellen. De voorstellen worden toegezonden aan het Internationale Bureau dat deze uiterlijk twee maanden voor de zitting van de Commissie van deskundigen waarop zij zullen worden behandeld, voorlegt aan de leden van de Commissie van deskundigen en aan de waarnemers.

 

6. Elk land van de bijzondere Unie heeft één stem.

 

7.

a) Onder voorbehoud van het bepaalde in letter b) neemt de Commissie van deskundigen haar beslissingen met gewone meerderheid van stemmen van de landen van de bijzondere Unie die vertegenwoordigd zijn en hun stem uitbrengen.

b) Beslissingen betreffende de aanneming van in de classificatie aan te brengen wijzigingen worden genomen met een meerderheid van vier vijfde van de landen van de bijzondere Unie die vertegenwoordigd zijn en hun stem uitbrengen.

Onder wijziging dient te worden verstaan elke overbrenging van waren of diensten van de ene klasse naar de andere, of de vorming van elke nieuwe klasse.

c) Het in het vierde lid bedoelde huishoudelijk reglement bepaalt dat, behalve in bijzondere gevallen, de wijzigingen van de classificatie worden aangenomen na afloop van een vastgestelde periode; de Commissie van deskundigen bepaalt de duur van elke periode.

 

8. Onthouding geldt niet als stem.