Artikel 1

Print this page

  weegschaal.png

 

1. De landen waarvoor deze Overeenkomst geldt, vormen een bijzondere Unie en nemen een gemeenschappelijke classificatie aan van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken (hierna te noemen „classificatie”).

 

2. De classificatie omvat:

i) een lijst van de klassen, eventueel vergezeld van toelichtingen;

ii) een alfabetische lijst van de waren en diensten (hierna te noemen „alfabetische lijst”) met vermelding van de klasse waarin elke waar of dienst is ingedeeld.

 

3. De classificatie wordt gevormd door:

i) de classificatie die in 1971 is gepubliceerd door het Internationale Bureau voor de bescherming van de intellectuele eigendom (hierna te noemen het „Internationale Bureau”) bedoeld in het Verdrag tot oprichting van de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom, met dien verstande evenwel dat de toelichting op de lijst van de klassen in deze publikatie als voorlopig en als een aanbeveling wordt beschouwd totdat de toelichting op de lijst van de klassen is vastgesteld door de in artikel 3 bedoelde Commissie van deskundigen;

ii) de wijzigingen en aanvullingen die overeenkomstig artikel 4, eerste lid, van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 en van de Akte van Stockholm van 14 juli 1967 bij deze Overeenkomst in werking zijn getreden vóór de inwerkingtreding van de onderhavige Akte;

iii) de nadien uit hoofde van artikel 3 van deze Akte aangebrachte wijzigingen die in werking treden overeenkomstig artikel 4, eerste lid, van deze Akte.

 

4. De classificatie is gesteld in de Engelse en de Franse taal, zijnde beide teksten gelijkelijk gezaghebbend.

 

5.

a) De in het derde lid onder i) bedoelde classificatie, alsmede de in het derde lid onder ii) bedoelde wijzigingen en aanvullingen die in werking zijn getreden voor de datum waarop deze Akte voor ondertekening wordt opengesteld, zijn vervat in een authentiek exemplaar in de Franse taal, nedergelegd bij de Directeur-Generaal van de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom (hierna onderscheidenlijk te noemen „Directeur-Generaal” en „Organisatie”). De in het derde lid onder ii) bedoelde wijzigingen en aanvullingen die in werking treden na de datum waarop deze Akte wordt opengesteld voor ondertekening worden eveneens nedergelegd, in een authentiek exemplaar in de Franse taal, bij de Directeur-Generaal.

b) De Engelse versie van de in letter a) bedoelde teksten wordt door de in artikel 3 bedoelde Commissie van deskundigen vastgesteld onmiddellijk na de inwerkingtreding van deze Akte. Het authentieke exemplaar wordt nedergelegd bij de Directeur-Generaal.

c) De in het derde lid onder iii) bedoelde wijzigingen worden in een authentiek exemplaar, in de Engelse en de Franse taal, nedergelegd bij de Directeur-Generaal.

 

6. Na raadpleging van de betrokken Regeringen stelt de Directeur-Generaal, op basis van een door deze Regeringen voorgestelde vertaling, dan wel op een andere wijze die de begroting van de bijzondere Unie of de Organisatie niet belast, officiële teksten vast van de classificatie in de Arabische, de Duitse, de Italiaanse, de Portugese, de Russische en de Spaanse taal en in andere door de in artikel 5 bedoelde Algemene Vergadering aan te wijzen talen.

 

7. De alfabetische lijst vermeldt bij elke aanduiding van een waar of een dienst een rangnummer uit de taal waarin de lijst is opgesteld met,

i) indien het de in de Engelse taal opgestelde alfabetische lijst betreft, het rangnummer waaronder dezelfde aanduiding voorkomt op de in de Franse taal opgestelde alfabetische lijst, en omgekeerd;

ii) indien het een overeenkomstig het zesde lid vastgestelde alfabetische lijst betreft, het rangnummer waaronder dezelfde vermelding voorkomt op de in de Engelse taal of de in de Franse taal opgestelde alfabetische lijst.