Artikel 2

Print this page

  weegschaal.png

 

1. De classificatie van beeldbestanddelen omvat een lijst van categorieën, afdelingen en onderafdelingen waarin de beeldbestanddelen van merken worden gerangschikt, eventueel vergezeld van toelichtingen.

 

2. Deze classificatie is vervat in een authentiek exemplaar in de Engelse en de Franse taal, dat is ondertekend door de Directeur-Generaal van de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom (hierna te noemen respectievelijk „Directeur-Generaal” en „Organisatie”) en dat bij hem wordt nedergelegd op het tijdstip waarop deze Overeenkomst voor ondertekening wordt opengesteld.

 

3. De wijzigingen en aanvullingen bedoeld in artikel 5, derde lid, onder i, zijn eveneens vervat in een authentiek exemplaar in de Engelse en de Franse taal, dat wordt ondertekend door de Directeur-Generaal en dat bij hem wordt nedergelegd.