Artikel 5

Print this page

  weegschaal.png

 

1. Er wordt een Commissie van deskundigen ingesteld waarin elk land van de bijzondere Unie is vertegenwoordigd.

 

2.

a) De Directeur-Generaal kan, en is op verzoek van de Commissie van deskundigen verplicht, de landen die geen lid zijn van de bijzondere Unie doch wel lid zijn van de Organisatie of Partij zijn bij het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom, uit te nodigen zich door waarnemers te doen vertegenwoordigen op de bijeenkomsten van de Commissie van deskundigen.

b) De Directeur-Generaal nodigt de intergouvernementele organisaties die gespecialiseerd zijn op het gebied van merken, waarvan ten minste één Lid-Staat partij is bij deze Overeenkomst, uit zich door waarnemers te doen vertegenwoordigen op de bijeenkomsten van de Commissie van deskundigen.

c) De Directeur-Generaal kan, en is op verzoek van de Commissie van deskundigen verplicht, vertegenwoordigers van andere intergouvernementele organisaties en internationale niet-gouvernementele organisaties uit te nodigen deel te nemen aan de besprekingen over zaken waarbij zij betrokken zijn.

 

3. De Commissie van deskundigen:

i) wijzigt de classificatie van beeldbestanddelen en vult haar aan;

ii) richt tot de landen van de bijzondere Unie aanbevelingen ter bevordering van het gebruik en de uniforme toepassing van de classificatie van beeldbestanddelen;

iii) neemt alle andere maatregelen die, zonder daarvoor de begroting van de bijzondere Unie of de Organisatie te belasten, geschikt zijn om de toepassing van de classificatie van beeldbestanddelen door de ontwikkelingslanden te vergemakkelijken;

iv) is bevoegd subcommissies en werkgroepen in te stellen.

 

4. De Commissie van deskundigen stelt haar eigen reglement van orde vast. Hierin wordt voor de in het tweede lid, letter b) bedoelde intergouvernementele organisaties die een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van de classificatie van beeldbestanddelen de mogelijkheid geboden deel te nemen aan de bijeenkomsten van de subcommissies en werkgroepen van de Commissie van deskundigen.

 

5. Voorstellen tot wijziging of aanvulling van de classificatie van beeldbestanddelen kunnen worden gedaan door de bevoegde instantie van ieder land van de bijzondere Unie, het Internationale Bureau, de intergouvernementele organisaties die krachtens het bepaalde in het tweede lid, letter b), vertegenwoordigd zijn in de Commissie van deskundigen en ieder land of iedere organisatie waaraan speciaal door de Commissie van deskundigen is verzocht dergelijke voorstellen te doen. De voorstellen worden ingediend bij het Internationale Bureau dat ze voorlegt aan de leden van de Commissie van deskundigen en aan de waarnemers uiterlijk twee maanden voor de zitting van de Commissie van deskundigen waar zij behandeld zullen worden.

 

6.

a) Iedere Lid-Staat heeft in de Commissie van deskundigen één stem.

b) De besluiten van de Commissie van deskundigen worden genomen met gewone meerderheid van stemmen van de vertegenwoordigde landen die hun stem uitbrengen.

c) Voor ieder besluit dat door een vijfde van de vertegenwoordigde landen die hun stem uitbrengen wordt beschouwd als een wijziging van de opzet van de classificatie van beeldbestanddelen of als een besluit dat aanleiding geeft tot omvangrijke herclassificatiewerkzaamheden, is een meerderheid vereist van drie vierden van de vertegenwoordigde landen die hun stem uitbrengen.

d) Onthouding geldt niet als stem.