Artikel 4

Print this page

  weegschaal.png

 

1. Onverminderd de door deze Overeenkomst opgelegde verplichtingen, heeft de classificatie van beeldbestanddelen die draagwijdte die eraan wordt toegekend door ieder land van de bijzondere Unie. De classificatie van beeldbestanddelen bindt met name de landen van de bijzondere Unie niet wat betreft de omvang van de bescherming van het merk.

 

2. De bevoegde instanties van de landen van de bijzondere Unie zijn gerechtigd de classificatie van beeldbestanddelen toe te passen als hoofdsysteem of als hulpsysteem.

 

3. De bevoegde instanties van de landen van de bijzondere Unie dienen in de officiële documenten en publikaties van de inschrijving en van de vernieuwing van merken, de nummers van de categorieën, afdelingen en onderafdelingen te vermelden waarin de beeldbestanddelen van deze merken gerangschikt moeten worden.

 

4. Deze nummers dienen te worden voorafgegaan door de aanduiding „classificatie van beeldbestanddelen” of door een afkorting die wordt vastgesteld door de Commissie van deskundigen bedoeld in artikel 5.

 

5. Ieder land kan bij de ondertekening of bij de nederlegging van de akte van bekrachtiging of van toetreding verklaren zich het recht voor te behouden om in de officiële documenten en publikaties van de inschrijving en van de vernieuwing van merken niet de nummers te vermelden van alle onderafdelingen of van een gedeelte daarvan.

 

6. Indien een land van de bijzondere Unie de inschrijving van merken aan een intergouvernementele organisatie toevertrouwt, neemt het alle mogelijke maatregelen om te bereiken dat bedoelde organisatie de classificatie van beeldbestanddelen overeenkomstig dit artikel toepast.