Artikel 2

Print this page

  weegschaal.png

 

1.Wanneer een aanvrage om de inschrijving van een merk is ingediend bij de Administratie van een overeenkomstsluitende Partij, of wanneer een merk is ingeschreven in het register van de Administratie van een overeenkomstsluitende Partij, kan, met inachtneming van de bepalingen van dit Protocol, de persoon ten name van wie die aanvrage (hierna te noemen „de basisaanvrage”) of die inschrijving (hierna te noemen „de basisinschrijving”) is geschied, bescherming van zijn merk verkrijgen op het grondgebied van de overeenkomstsluitende Partijen door dat merk te doen inschrijven in het register van het Internationale Bureau van de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom (hierna onderscheidenlijk te noemen „de internationale inschrijving”, „het internationale register”, „het Internationale Bureau” en „de Organisatie”), mits,

(i) ingeval de basisaanvrage is ingediend bij de Administratie van een overeenkomstsluitende Staat of ingeval de basisinschrijving is verricht door een zodanige Administratie, de persoon ten name van wie die aanvrage of inschrijving is geschied onderdaan is van die overeenkomstsluitende Staat, of zijn woonplaats, dan wel een daadwerkelijke en wezenlijke inrichting van overheid of handel heeft in genoemde overeenkomstsluitende Staat,

(ii) ingeval de basisaanvrage is ingediend bij de Administratie van een overeenkomstsluitende Organisatie of ingeval de basisinschrijving is verricht door een zodanige Administratie, de persoon ten name van wie die aanvrage of inschrijving is geschied onderdaan is van een lidstaat van die overeenkomstsluitende Organisatie of zijn woonplaats, dan wel een daadwerkelijke en wezenlijke inrichting van nijverheid of handel heeft op het grondgebied van genoemde overeenkomstsluitende Organisatie.

 

2.De aanvrage om internationale inschrijving (hierna te noemen „de internationale aanvrage”) wordt ingediend bij het Internationale Bureau door tussenkomst van de Administratie waarbij de basisaanvrage was ingediend of waardoor de basisinschrijving was verricht (hierna te noemen „de Administratie van oorsprong”), naargelang het geval.

 

3.Met een „Administratie” of een „Administratie van een overeenkomstsluitende Partij” wordt in dit Protocol telkens bedoeld een administratie die namens een overeenkomstsluitende Partij is belast met de inschrijving van merken en met „merken” worden in dit Protocol telkens bedoeld handelsmerken en dienstmerken.

 

4.Voor de toepassing van dit Protocol wordt verstaan onder „grondgebied van een overeenkomstsluitende Partij”, wanneer de overeenkomstsluitende Partij een Staat is, het grondgebied van die Staat en, wanneer de overeenkomstsluitende Partij een intergouvernementele organisatie is, het grondgebied waarop het oprichtingsverdrag van die intergouvernementele organisatie van toepassing is.