Artikel 9quater

Print this page

  weegschaal.png

 

1.Indien meerdere overeenkomstsluitende Staten overeenkomen over te gaan tot de eenmaking van hun nationale wetgeving inzake merken, kunnen zij ter kennis van de Directeur-Generaal brengen

(i) dat een gemeenschappelijke Administratie de plaats inneemt van de Administratie van elk van hen, en

(ii) dat voor de toepassing van alle of een gedeelte van de bepalingen voorafgaande aan dit artikel, alsmede de bepalingen van de artikelen 9quinquies en 9sexies, het geheel van hun onderscheiden grondgebieden moet worden beschouwd als één enkele Staat.

 

2.Deze kennisgeving wordt van kracht drie maanden na de datum van mededeling daarvan door de Directeur-Generaal aan de andere overeenkomstsluitende Partijen.