Artikel 9quinquies

Print this page

  weegschaal.png

 

Wanneer, indien de internationale inschrijving op verzoek van de Administratie van oorsprong uit hoofde van artikel 6, vierde lid, met betrekking tot alle of enkele waren en diensten vermeld in genoemde inschrijving wordt doorgehaald, de persoon die de rechthebbende op de internationale inschrijving was, een aanvrage om inschrijving van hetzelfde merk indient bij de Administratie van een van de overeenkomstsluitende Partijen op het grondgebied waarvan de internationale inschrijving rechtsgeldigheid had, wordt die aanvrage behandeld alsof deze was ingediend op de datum van de internationale inschrijving overeenkomstig artikel 3, vierde lid, of op de datum van de aantekening van de territoriale uitstrekking overeenkomstig artikel 3ter, tweede lid, en geniet indien de internationale inschrijving voorrang genoot, dezelfde voorrang, mits

 

(i) bedoelde aanvrage wordt ingediend binnen drie maanden na de datum waarop de internationale inschrijving werd doorgehaald,

(ii) de in de aanvrage vermelde waren en diensten in feite worden gedekt door de lijst van waren en diensten vervat in de internationale inschrijving ten aanzien van de betrokken overeenkomstsluitende Partij, en

(iii) bedoelde aanvrage voldoet aan alle vereisten van de toepasselijke wet, met inbegrip van de vereisten betreffende taksen.