Artikel 9sexies

Print this page

  weegschaal.png

 

1.

a) Op de onderlinge betrekkingen van de Staten die Partij zijn bij zowel dit Protocol als de Schikking van Madrid (Stockholm) is uitsluitend dit Protocol van toepassing.

b) Niettegenstaande het bepaalde in onderdeel a, heeft een ingevolge artikel 5, tweede lid, onderdeel b, artikel 5, tweede lid, onderdeel c of artikel 8, zevende lid van dit Protocol, afgelegde verklaring door een Staat die Partij is bij zowel dit Protocol als de Schikking van Madrid (Stockholm) geen gevolgen voor de betrekkingen met een andere Staat die Partij is bij zowel dit Protocol als de Schikking van Madrid (Stockholm).

 

2.De Algemene Vergadering zal, na het verstrijken van een termijn van drie jaar te rekenen vanaf 1 september 2008, de toepassing van het eerste lid, onderdeel b, van dit artikel toetsen en kan op enig tijdstip daarna met een meerderheid van drie vierde dit onderdeel herroepen of de werkingssfeer ervan beperken. Slechts de Staten die Partij zijn bij zowel de Schikking van Madrid (Stockholm) als dit Protocol, hebben het recht aan de stemming in de Algemene Vergadering deel te nemen.