Artikel 6

Print this page

  weegschaal.png

 

1.De inschrijving van een merk bij het Internationale Bureau geschiedt voor tien jaar, met de mogelijkheid tot verlenging onder de in artikel 7 genoemde voorwaarden.

 

2.Na het verstrijken van een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de datum van de internationale inschrijving wordt de inschrijving onafhankelijk van de basisaanvrage of de daaruit voortvloeiende inschrijving, dan wel van de basisinschrijving, naargelang het geval, met inachtneming van de volgende bepalingen.

 

3.De bescherming die voortvloeit uit de al dan niet overgedragen internationale inschrijving kan niet meer worden ingeroepen indien vóór het verstrijken van vijf jaar te rekenen vanaf de datum van de internationale inschrijving, de basisaanvrage of de daaruit voortvloeiende inschrijving, dan wel de basisinschrijving, naargelang het geval, is ingetrokken of verlopen of het voorwerp is geweest van afstand of van een definitieve uitspraak van verwerping, herroeping, doorhaling of nietigverklaring, met betrekking tot alle of enkele waren en diensten die in de internationale inschrijving zijn vermeld. Hetzelfde geldt indien

(i) een beroep tegen een uitspraak waarbij de rechtsgevolgen van de basisaanvrage worden geweigerd,

(ii) een rechtsvordering tot intrekking van de basisaanvrage of herroeping, doorhaling of nietigverklaring van de uit de basisaanvrage voortvloeiende inschrijving, dan wel van de basisinschrijving, of

(iii) oppositie tegen de basisaanvrage

na het verstrijken van de termijn van vijf jaar, leidt tot een definitieve uitspraak van verwerping, herroeping, doorhaling of nietigverklaring, of een definitieve uitspraak waarbij de intrekking wordt gelast, van de basisaanvrage, of de daaruit voortvloeiende inschrijving, dan wel de basisinschrijving, naargelang het geval, mits het beroep, de rechtsvordering of het verzet aanvang heeft genomen vóór het verstrijken van genoemde termijn. Hetzelfde geldt indien de basisaanvrage is ingetrokken of afstand is gedaan van de uit de basisaanvrage voortvloeiende inschrijving of van de basisinschrijving, na het verstrijken van de termijn van vijf jaar, mits genoemde aanvrage of inschrijving op het tijdstip van de intrekking of de afstand het voorwerp was van een onder de punten i, ii of iii genoemde procedure en bedoelde procedure aanvang heeft genomen vóór het verstrijken van genoemde termijn.

 

4.De Administratie van oorsprong brengt, zoals voorgeschreven in het reglement van uitvoering, de krachtens het derde lid ter zake dienende feiten en uitspraken ter kennis van het Internationale Bureau en het Internationale Bureau stelt, zoals voorgeschreven in het reglement van uitvoering, de belanghebbenden in kennis en verricht dienovereenkomstig alle openbaarmakingen. De Administratie van oorsprong verzoekt, indien van toepassing, het Internationale Bureau de internationale inschrijving, voor zover noodzakelijk, door te halen en het Internationale Bureau handelt dienovereenkomstig.