Primaire tabs

Uitvoeringsverordening UMeV

Print this page

 

Uitvoeringsverordening (EU) 2018/626 van de Commissie van 5 maart 2018 houdende nadere uitvoeringsvoorschriften voor enkele bepalingen van Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad inzake het Uniemerk en tot intrekking van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1431

 

Considerans

 

Titel I - Algemene bepalingen


Artikel 1 - Voorwerp

 

Titel II - Procedure voor de aanvraag

 

Artikel 2 - Inhoud van de aanvraag

 

Artikel 3 - Weergave van het merk

 

Artikel 4 - Beroep op voorrang

 

Artikel 5 - Voorrang in geval van tentoonstelling

 

Artikel 6 - Inroeping van de anciënniteit van een nationaal merk vóór de inschrijving van het Uniemerk

 

Artikel 7 - Inhoud van de publicatie van een aanvraag

 

Artikel 8 - Afsplitsing van de aanvraag

 

Titel III - Inschrijvingsprocedure

 

Artikel 9 - Inschrijvingsbewijs

 

Artikel 10 - Inhoud van het verzoek tot wijziging van een inschrijving

 

Artikel 11- Verklaring van afsplitsing van een inschrijving

 

Artikel 12 - Inhoud van een verzoek tot wijziging van de naam of het adres van de houder van een Uniemerk of de aanvrager van een Uniemerk

 

Titel IV - Overgang

 

Artikel 13 - Aanvraag om inschrijving van een overgang

 

Artikel 14 - Verwerking van aanvragen om gedeeltelijke overgang

 

Titel V - Afstand


Artikel 15 - Afstand
 

Titel VI - Collectieve uniemerken en Uniecertificeringsmerken


Artikel 16 - Inhoud van het reglement voor het gebruik van collectieve Uniemerken


Artikel 17 - Inhoud van het reglement voor het gebruik van collectieve Uniecertificeringsmerken


Titel VII - Kosten


Artikel 18 - Maximumtarief voor de vergoeding van kosten


Titel VIII - Periodike publicaties


Artikel 19 - Periodieke publicaties


Titel IX - Administratieve samenwerking


Artikel 20 - Uitwisseling van informatie tussen het Bureau en de autoriteiten van de lidstaten


Artikel 21 - Het geven van inzage in een dossier
 

Titel X - Omzetting


Artikel 22 - Inhoud van een verzoek tot omzetting


Artikel 23 - Inhoud van de publicatie van een verzoek tot omzetting


Titel XI - Talen


Artikel 24 - Indiening van bewijsstukken in schriftelijke procedures


Artikel 25 - Kwaliteit van de vertaling


Artikel 26 - Rechtskracht van de vertaling


Titel XII - Organisatie van het bureau


Artikel 27 - Door één enkel lid genomen beslissingen van een oppositie- of nietigheidsafdeling


Titel XIII - Procedures voor de internationale inschrijving van merken


Artikel 28 - Formulier voor de indiening van een internationale aanvraag


Artikel 29 - Feiten en beslissingen inzake nietigheid waarvan aan het Internationaal Bureau kennis moet worden gegeven


Artikel 30 - Verzoek om territoriale uitbreiding na internationale inschrijving


Artikel 31 - Formulier voor een verzoek om territoriale uitbreiding


Artikel 32 - Anciënniteit inroepen bij het Bureau


Artikel 33 - Kennisgeving van voorlopige weigering van ambtswege aan het Internationaal Bureau


Artikel 34 - Kennisgeving aan het Internationaal Bureau van nietigverklaring van een internationale inschrijving


Artikel 35 - Verzoek tot omzetting van een internationale inschrijving in een aanvraag voor een nationaal merk of in een aanwijzing van lidstaten


Artikel 36 - Omzetting van een internationale inschrijving met aanduiding van de Unie in een Uniemerkaanvraag


Titel XIV - Slotbepalingen


Artikel 37 - Overgangsmaatregelen


Artikel 38 -  Intrekking

 

Artikel 39 - Inwerkingtreding en toepassing
 

Disclaimer

Tekst geldend op 01-01-2019. De actuele tekst en wetstechnische informatie kunt u verifiëren op EUR-Lex.europa.eu.