Artikel 1

Print this page

  weegschaal.png

 

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, wordt voor de toepassing van dit Verdrag verstaan onder:

i. „Bureau”: de instelling die door een Verdragsluitende Partij is belast met de inschrijving van merken;

ii. „inschrijving”: de inschrijving van een merk door een bureau;

iii. „aanvrage”: een aanvrage ten behoeve van inschrijving;

iv. „bericht”: elke aanvrage of elk verzoek, elke verklaring, correspondentie of andere informatie met betrekking tot een aanvrage of inschrijving, dat of die is ingediend bij het Bureau;

v. verwijzingen naar een „persoon”worden zowel beschouwd als een natuurlijke persoon als een rechtspersoon;

vi. „rechthebbende”: de persoon die blijkens het merkenregister rechthebbende op de inschrijving is;

vii. „merkenregister”:de verzameling gegevens, bijgehouden door een Bureau, die de inhoud van alle inschrijvingen en alle met betrekking tot alle inschrijvingen geregistreerde gegevens bevat, ongeacht de informatiedrager waarin deze gegevens zijn opgeslagen;

viii. „procedure voor het bureau”:elke procedure voor het bureau met betrekking tot een aanvrage of inschrijving;

ix. „Verdrag van Parijs”:het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom, ondertekend te Parijs op 20 maart 1883, zoals herzien en gewijzigd;

x. „Classificatie van Nice”:de classificatie vastgesteld bij de Overeenkomst van Nice betreffende de internationale classificatie van waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, ondertekend te Nice op 15 juni 1957, zoals herzien en gewijzigd;

xi. „licentie”: een licentie voor het gebruik van een merk krachtens het recht van een Verdragsluitende Partij;

xii. „licentiehouder”:de persoon aan wie een licentie is verleend;

xiii. „Verdragsluitende Partij”:een Staat of intergouvernementele organisatie die Partij is bij dit Verdrag;

xiv. „Diplomatieke Conferentie”:de bijeenroeping van de Verdragsluitende Partijen ten behoeve van de herziening of wijziging van het Verdrag;

xv. „Vergadering”: de in artikel 23 bedoelde Vergadering;

xvi. akte van bekrachtiging: tevens akten van aanvaarding en goedkeuring;

xvii. „Organisatie”: de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom (WIPO/OMPI);

xviii. „Internationaal Bureau”:het Internationale Bureau van de Organisatie;

xix. „Directeur-Generaal”:de Directeur-Generaal van de Organisatie;

xx. „Reglement”: het in artikel 22 bedoelde Reglement van dit Verdrag;

xxi. verwijzingen naar een „artikel”,een „lid”, „en sub-paragraaf en een „onderdeel”van een artikel: mede verwijzingen naar de overeenkomstige regel(s) van het Reglement;

xxii. „MRV 1994”: het Verdrag inzake het Merkenrecht gedaan te Genève op 27 oktober 1994.