Artikel 11

Print this page

  weegschaal.png

 

1. [Verandering van rechthebbende op een inschrijving]

a. Wanneer er sprake is van verandering van rechthebbende, accepteert elke Verdragsluitende Partij dat er een verzoek om aantekening van de verandering door het bureau in zijn merkenregister wordt gedaan door de rechthebbende dan wel door degene die het recht heeft verkregen (hierna te noemen „de nieuwe rechthebbende”), in de vorm van een bericht waarin het nummer van de desbetreffende inschrijving en de aan te tekenen verandering zijn vermeld.

b. Wanneer een verandering van rechthebbende uit een overeenkomst voortvloeit, kan elke Verdragsluitende Partij verlangen dat dit in het verzoekschrift wordt vermeld en dat het, naar keuze van de partij die het verzoek doet, vergezeld gaat van een van de volgende documenten:

i. een afschrift van de overeenkomst, waarbij kan worden verlangd dat dit afschrift voor eensluidend met het origineel wordt gewaarmerkt door een notaris of enige andere bevoegde overheidsinstantie;

ii. een uittreksel uit de overeenkomst waaruit de verandering van rechthebbende blijkt, waarbij kan worden verlangd dat dit uittreksel voor eensluidend met het origineel wordt gewaarmerkt door een notaris of enige andere overheidsinstantie;

iii. een niet-gewaarmerkte verklaring van overdracht, opgemaakt overeenkomstig het Reglement betreffende vorm en inhoud en ondertekend door de rechthebbende en de nieuwe rechthebbende;

iv. een niet-gewaarmerkte akte van overdracht, opgemaakt overeenkomstig het Reglement betreffende vorm en inhoud en ondertekend door de rechthebbende en de nieuwe rechthebbende.

c. Wanneer de verandering van rechthebbende voortvloeit uit een fusie, kan elke Verdragsluitende Partij verlangen dat dit in het verzoekschrift wordt vermeld en dat het verzoekschrift vergezeld gaat van een afschrift van een document, afkomstig van de bevoegde autoriteit, waaruit deze fusie blijkt, zoals een afschrift van een uittreksel uit het handelsregister, en dat dit afschrift voor eensluidend met het origineel wordt gewaarmerkt door de autoriteit die het document heeft afgegeven dan wel door een notaris of enige andere bevoegde overheidsinstantie.

d. Wanneer er sprake is van een verandering van een of meer, doch niet alle mederechthebbenden en deze verandering van rechthebbende voortvloeit uit een overeenkomst of een fusie, kan elke Verdragsluitende Partij verlangen dat elke mederechthebbende op wie de verandering geen betrekking heeft, uitdrukkelijk met de verandering instemt in een door hem ondertekend document.

e. Wanneer de verandering van rechthebbende niet voortvloeit uit een overeenkomst of een fusie, maar een andere grond heeft, bijvoorbeeld de werking van een wet of een rechterlijke beslissing, kan elke Verdragsluitende Partij verlangen dat dit in het verzoekschrift wordt vermeld en dat het verzoekschrift vergezeld gaat van een afschrift van een document waaruit de verandering blijkt en dat dit afschrift voor eensluidend met het origineel wordt gewaarmerkt door de autoriteit die het document heeft afgegeven dan wel door een notaris of enige andere bevoegde overheidsinstantie.

f. Elke Verdragsluitende Partij kan verlangen dat in het verzoekschrift wordt vermeld:

i. de naam en het adres van de rechthebbende;

ii. de naam en het adres van de nieuwe rechthebbende;

iii. de naam van een Staat waarvan de nieuwe rechthebbende onderdaan is, indien hij onderdaan van een Staat is, de naam van de Staat waarin de nieuwe rechthebbende zijn woonplaats heeft, indien van toepassing, en de naam van een Staat waarin de nieuwe rechthebbende een daadwerkelijke en wezenlijke inrichting van nijverheid of handel heeft, indien van toepassing;

iv. wanneer de nieuwe rechthebbende een rechtspersoon is, de rechtsvorm daarvan en de Staat en, indien van toepassing, het gebiedsdeel van die Staat naar het recht waarvan deze rechtspersoon is opgericht;

v. wanneer de rechthebbende een gemachtigde heeft, de naam en het adres van deze gemachtigde;

vi. wanneer de rechthebbende domicilie heeft gekozen, dit gekozen domicilie;

vii. wanneer de nieuwe rechthebbende een gemachtigde heeft, de naam en het adres van deze gemachtigde;

viii. wanneer ingevolge artikel 4, tweede lid, onderdeel b, wordt verlangd dat de nieuwe rechthebbende domicilie kiest, dit gekozen domicilie.

g. Elke Verdragsluitende Partij kan verlangen dat voor het verzoekschrift rechten aan het bureau worden betaald.

h. Eén verzoekschrift is voldoende, zelfs wanneer de verandering betrekking heeft op meer dan een inschrijving, op voorwaarde dat de rechthebbende en de nieuwe rechthebbende dezelfde zijn voor elke inschrijving en dat de nummers van alle desbetreffende inschrijvingen in het verzoekschrift zijn vermeld.

i. Wanneer de verandering van rechthebbende niet op alle in de inschrijving van de rechthebbende genoemde waren en/of diensten betrekking heeft, en de toepasselijke wet de aantekening van een dergelijke verandering toestaat, voert het bureau een afzonderlijke inschrijving in betreffende de waren en/of diensten ten aanzien waarvan een verandering van rechthebbende heeft plaatsgevonden.


2. [Verandering van rechthebbende op de aanvrage] Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing wanneer de verandering van rechthebbende betrekking heeft op een of meer aanvragen, dan wel op zowel een of meer aanvragen als op een of meer inschrijvingen, met dien verstande dat wanneer de aanvrage nog geen nummer heeft gekregen of wanneer dit nummer de deposant of diens gemachtigde niet bekend is, het verzoekschrift de aanvrage op een andere wijze dient aan te duiden, zoals voorgeschreven in het Reglement.


3. [Verbod van andere voorwaarden] Geen enkele Verdragsluitende Partij mag eisen dat aan andere dan de in het eerste en tweede lid en de in artikel 8 genoemde voorwaarden wordt voldaan met betrekking tot het in dit artikel bedoelde verzoekschrift. Met name de volgende voorwaarden mogen niet worden gesteld:

i. onder voorbehoud van het in het eerste lid, onderdeel c, bepaalde, de overlegging van een bewijs van, of een uittreksel uit, een handelsregister;

ii. de vermelding dat de nieuwe rechthebbende een industriële of handelsactiviteit uitoefent, alsmede het verstrekken van bewijsstukken ter zake;

iii. de vermelding dat de nieuwe rechthebbende een activiteit uitoefent die overeenstemt met de waren en/of diensten waarop de verandering van rechthebbende betrekking heeft, alsmede het verstrekken van bewijsstukken ter zake;

iv. de vermelding dat de rechthebbende zijn onderneming of de bijbehorende goodwill geheel of ten dele heeft overgedragen aan de nieuwe rechthebbende, alsmede het verstrekken van bewijsstukken ter zake.


4. [Bewijsstukken] Elke Verdragsluitende Partij kan verlangen dat aan het bureau bewijsstukken, of indien het eerste lid, onderdeel c of onderdeel e, van toepassing is, aanvullende bewijsstukken worden verstrekt wanneer het bureau redelijkerwijs kan twijfelen aan de juistheid van een gegeven in het verzoekschrift of in een in dit artikel bedoeld document.