Artikel 12

Print this page

  weegschaal.png

 

1. [Correctie van een fout met betrekking tot een inschrijving]

a. Elke Verdragsluitende Partij accepteert dat het verzoek om correctie van een fout die is gemaakt in de aanvrage of in een ander aan het bureau toegezonden verzoekschrift, welke fout is overgenomen in het merkenregister en/of in een openbaarmaking door het bureau, wordt gedaan door de rechthebbende in de vorm van een bericht waarin het nummer van de inschrijving, de te corrigeren fout en de aan te brengen correctie zijn vermeld.

b. Elke Verdragsluitende Partij kan verlangen dat in het verzoekschrift wordt vermeld:

i. de naam en het adres van de rechthebbende;

ii. wanneer de rechthebbende een gemachtigde heeft, de naam en het adres van deze gemachtigde;

iii. wanneer de rechthebbende domicilie heeft gekozen, dit gekozen domicilie.

c. Elke Verdragsluitende Partij kan verlangen dat voor het verzoekschrift rechten aan het bureau worden betaald.

d. Eén verzoekschrift is voldoende, zelfs wanneer de correctie betrekking heeft op meer dan een inschrijving van dezelfde persoon, op voorwaarde dat de fout en de correctie waarom wordt verzocht dezelfde zijn voor elke inschrijving en dat de nummers van alle desbetreffende inschrijvingen in het verzoekschrift zijn vermeld.


2. [Correctie van een fout met betrekking tot een aanvrage] Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing wanneer de correctie betrekking heeft op een of meer aanvragen, dan wel op zowel een of meer aanvragen als op een of meer inschrijvingen, met dien verstande dat wanneer de aanvrage nog geen nummer heeft gekregen of wanneer dit nummer de deposant of diens gemachtigde niet bekend is, het verzoekschrift de aanvrage op een andere wijze dient aan te duiden, zoals voorgeschreven in het Reglement.


3. [Verbod van andere voorwaarden] Geen enkele Verdragsluitende Partij mag eisen dat aan andere dan de in het eerste en tweede lid en in artikel 8 genoemde voorwaarden wordt voldaan met betrekking tot het in dit artikel bedoelde verzoekschrift.


4. [Bewijsstukken] Elke Verdragsluitende Partij kan verlangen dat aan het bureau bewijsstukken worden verstrekt wanneer het bureau er redelijkerwijs aan kan twijfelen of de gesignaleerde fout werkelijk een fout is.


5. [Door het bureau gemaakte fouten] Het bureau van een Verdragsluitende Partij corrigeert zijn eigen fouten, ambtshalve of op verzoek, zonder dat hiervoor rechten verschuldigd zijn.


6. [Niet te corrigeren fouten] Geen enkele Verdragsluitende Partij is verplicht het eerste, tweede en vijfde lid toe te passen op fouten die op grond van haar wetgeving niet kunnen worden gecorrigeerd.