Artikel 13

Print this page

  weegschaal.png

 

1. [In het verzoek om vernieuwing te vermelden of daarbij te voegen gegevens of bestanddelen; rechten]

a. Elke Verdragsluitende Partij kan verlangen dat de vernieuwing van een inschrijving afhankelijk wordt gesteld van de indiening van een verzoekschrift en dat dit verzoekschrift alle of enkele van de onderstaande gegevens bevat:

i. de vermelding dat om vernieuwing wordt verzocht;

ii. de naam en het adres van de rechthebbende;

iii. het nummer van de desbetreffende inschrijving;

iv. naar keuze van de Verdragsluitende Partij, de datum van het depot van de aanvrage die tot de desbetreffende inschrijving heeft geleid of de datum van inschrijving van de desbetreffende inschrijving;

v. wanneer de rechthebbende een gemachtigde heeft, de naam en het adres van deze gemachtigde;

vi. wanneer de rechthebbende domicilie heeft gekozen, dit gekozen domicilie;

vii. wanneer de Verdragsluitende Partij toestaat dat vernieuwing van een inschrijving plaatsvindt met betrekking tot slechts enkele van de in het merkenregister ingeschreven waren en/of diensten en om een dergelijke vernieuwing wordt verzocht, de namen van de ingeschreven waren en/of diensten waarvoor om vernieuwing wordt verzocht of de namen van de ingeschreven waren en/of diensten waarvoor niet om vernieuwing wordt verzocht, gerangschikt volgens de klassen van de Classificatie van Nice, waarbij iedere soort waren of diensten wordt voorafgegaan door het nummer van de klasse van deze classificatie waartoe die waren of diensten behoren, en weergegeven in de volgorde van de klassen van bedoelde classificatie;

viii. wanneer een Verdragsluitende Partij toestaat dat een verzoek om vernieuwing wordt ingediend door een andere persoon dan de rechthebbende of diens gemachtigde en het verzoekschrift door die persoon wordt ingediend, de naam en het adres van die persoon.

b. Elke Verdragsluitende Partij kan verlangen dat voor een verzoek om vernieuwing rechten aan het bureau worden betaald. Wanneer voor de aanvankelijke termijn van de inschrijving of voor een termijn waarvoor deze is vernieuwd rechten zijn betaald, kan geen verdere betaling worden verlangd voor de handhaving van de inschrijving voor de desbetreffende termijn. Rechten betaald in verband met de overlegging van verklaringen en/of de verstrekking van bewijsstukken met betrekking tot het gebruik worden voor de toepassing van deze bepaling niet beschouwd als betalingen verschuldigd voor de handhaving van een inschrijving en deze bepaling laat die rechten onverlet.

c. Elke Verdragsluitende Partij kan verlangen dat het verzoek om vernieuwing bij het bureau wordt ingediend en dat de desbetreffende in onderdeel b bedoelde rechten aan het bureau worden betaald binnen de in haar wetgeving vastgestelde termijn, met inachtneming van de in het Reglement voorgeschreven minimumtermijn.


2. [Verbod van andere voorwaarden] Geen enkele Verdragsluitende Partij mag eisen dat aan andere dan de in het eerste lid en in artikel 8 bedoelde voorwaarden wordt voldaan met betrekking tot het verzoek om vernieuwing. Met name de volgende voorwaarden mogen niet worden gesteld:

i. een afbeelding of andere aanduiding van het merk;

ii. het verstrekken van bewijsstukken waaruit blijkt dat het merk is ingeschreven, of dat de inschrijving daarvan is vernieuwd, in een ander merkenregister;

iii. de overlegging van een verklaring en/of het verstrekken van bewijsstukken betreffende het gebruik van het merk.


3. [Bewijsstukken] Elke Verdragsluitende Partij kan verlangen dat in de loop van het onderzoek betreffende het verzoek om vernieuwing aan het bureau bewijsstukken worden verstrekt wanneer het bureau redelijkerwijs kan twijfelen aan de juistheid van een gegeven in of bestanddeel van het verzoek om vernieuwing.


4. [Verbod van inhoudelijk onderzoek] Geen enkel bureau van een Verdragsluitende Partij mag ten behoeve van de vernieuwing overgaan tot een onderzoek naar de inhoud van de inschrijving.


5. [Geldigheidsduur] De aanvankelijke termijn van de inschrijving en de geldigheidsduur van elke vernieuwde inschrijving belopen 10 jaar.