Artikel 17

Print this page

  weegschaal.png

 

1. [Voorwaarden betreffende een verzoek om aantekening] Wanneer de wetgeving van een Verdragsluitende Partij voorziet in de aantekening van een licentie bij haar bureau, kan deze Verdragsluitende Partij verlangen dat het verzoek om aantekening

i. wordt ingediend in overeenstemming met de in het Reglement voorgeschreven voorwaarden, en

ii. vergezeld gaat van de in het Reglement voorgeschreven ondersteunende documenten.


2. [Rechten] Elke Verdragsluitende Partij kan verlangen dat voor een aantekening van een licentie rechten aan het bureau worden betaald.


3. [Eén verzoekschrift met betrekking tot verscheidene inschrijvingen] Eén verzoekschrift is voldoende, zelfs wanneer de licentie betrekking heeft op meer dan een inschrijving, op voorwaarde dat de nummers van alle desbetreffende inschrijvingen in het verzoekschrift zijn vermeld, de rechthebbende en de licentiehouder voor alle inschrijvingen hetzelfde zijn, en dat in het verzoekschrift de reikwijdte van de licentie wordt aangegeven in overeenstemming met het Reglement met betrekking tot alle inschrijvingen.


4. [Verbod van andere voorwaarden]

a. Geen enkele Verdragsluitende Partij mag eisen dat aan andere dan de in het eerste tot en met het derde lid en de in artikel 8 genoemde voorwaarden wordt voldaan met betrekking tot de aantekening van een licentie bij haar bureau. Met name de volgende voorwaarden mogen niet worden gesteld:

i. de overlegging van het bewijs van inschrijving van het merk dat het voorwerp van de licentie is;

ii. de overlegging van de licentieovereenkomst of een vertaling daarvan;

iii. gegevens over de financiële voorwaarden van de licentieovereenkomst.

b. Onderdeel a laat verplichtingen uit hoofde van de wetgeving van een Verdragsluitende Partij met betrekking tot het verstrekken van informatie voor andere doeleinden dan het vastleggen van de licentie in het merkenregister onverlet.


5. [Bewijsstukken] Elke Verdragsluitende Partij kan verlangen dat aan het bureau bewijsstukken worden verstrekt wanneer het bureau redelijkerwijs kan twijfelen aan de juistheid van een gegeven in het verzoekschrift of in een in het Reglement bedoeld document.


6. [Verzoekschriften met betrekking tot aanvragen] Het eerste tot en met het vijfde lid zijn van overeenkomstige toepassing op verzoeken om aantekening van een licentie met betrekking tot een aanvrage, wanneer de wetgeving van een Verdragsluitende Partij in een dergelijke aantekening voorziet.