Artikel 7

Print this page

  weegschaal.png

 

1. [Splitsing van de aanvrage]

a. Elke aanvrage die betrekking heeft op verschillende waren en/of diensten (hierna te noemen „de aanvankelijke aanvrage”)kan,

i. ten minste tot de beslissing van het bureau betreffende de inschrijving van het merk,

ii. gedurende een verzetprocedure tegen de beslissing van het bureau om het merk in te schrijven,

iii. gedurende een beroepsprocedure tegen de beslissing betreffende de inschrijving van het merk, door de deposant of op diens verzoek worden gesplitst in twee of meer aanvragen (hierna te noemen „de splitsingsaanvragen”), waarbij de in de aanvankelijke aanvrage vermelde waren en/of diensten over deze splitsingsaanvragen worden verdeeld. De splitsingsaanvragen behouden de datum van het depot van de aanvankelijke aanvrage en het genot van een eventueel recht van voorrang.
b. Het staat elke Verdragsluitende Partij, met inachtneming van het bepaalde in onderdeel a, vrij voorwaarden te verbinden aan de splitsing van een aanvrage, waaronder de betaling van rechten.


2. [Splitsing van de inschrijving]

Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op de splitsing van een inschrijving. Deze splitsing is toegestaan
i. gedurende een procedure waarin de geldigheid van de inschrijving voor het bureau door een derde wordt aangevochten,
ii. gedurende een beroepsprocedure tegen een door het bureau genomen beslissing in het kader van bovenbedoelde procedure,

met dien verstande dat een Verdragsluitende Partij de mogelijkheid van splitsing van de inschrijving kan uitsluiten indien haar wetgeving toestaat dat derden tegen de inschrijving van een merk verzet doen voordat dit merk wordt ingeschreven.