Artikel 8

Print this page

  weegschaal.png

 

1. [Wijze van toezending en vorm van de berichten] Elke Verdragsluitende Partij mag zelf beslissen over de wijze van toezending en of zij berichten op papier, berichten langs elektronische weg of enige andere vorm van berichten accepteert.

2. [Taal waarin de berichten zijn gesteld]

a. Elke Verdragsluitende Partij kan verlangen dat een bericht wordt gesteld in een door het bureau toegelaten taal. Wanneer het bureau meer dan een taal toelaat, kan van de deposant, de rechthebbende of een andere belanghebbende worden verlangd dat deze voldoet aan enig ander van toepassing zijnd taalvereiste met betrekking tot het bureau, op voorwaarde dat van geen gegeven in of bestanddeel van het bericht vereist mag worden dat dit in meer dan een taal gesteld is.

b. Geen enkele Verdragsluitende Partij kan verlangen dat een vertaling van een bericht door een ambtenaar of notaris voor eensluidend wordt verklaard, gewaarmerkt, gelegaliseerd of anderszins gecertificeerd, anders dan voorzien in dit Verdrag.

c. Wanneer een Verdragsluitende Partij niet verlangt dat een bericht in een door het bureau toegelaten taal is gesteld, kan het bureau verlangen dat een door een erkend vertaler of gemachtigde vervaardigde vertaling van het bericht in een door het bureau toegelaten taal binnen een redelijke termijn wordt overgelegd.

3. [Ondertekening van berichten op papier]

a. Elke Verdragsluitende Partij kan verlangen dat een bericht op papier ondertekend wordt door de deposant, rechthebbende of andere belanghebbende. Wanneer een Verdragsluitende Partij verlangt dat een bericht op papier wordt ondertekend, accepteert deze Verdragsluitende Partij elke handtekening die voldoet aan de in het Reglement voorgeschreven voorwaarden.

b. Geen enkele Verdragsluitende Partij kan verlangen dat de handtekening door een ambtenaar of notaris voor eensluidend wordt verklaard, gewaarmerkt, gelegaliseerd of anderszins gecertificeerd, uitgezonderd, wanneer de wetgeving van de Verdragsluitende Partij daarin voorziet, indien de handtekening het afzien van inschrijving betreft.

c. Niettegenstaande onderdeel b, kan een Verdragsluitende Partij verlangen dat bewijsstukken bij het bureau worden ingediend wanneer het bureau redelijkerwijs kan twijfelen aan de echtheid van een handtekening op een bericht op papier.


4. [Berichten ingediend in elektronische vorm of langs elektronische weg] Wanneer een Verdragsluitende Partij de indiening van berichten in elektronische vorm of toezending langs elektronische weg toestaat, kan zij verlangen dat dergelijke berichten voldoen aan de in het Reglement voorgeschreven vereisten.

5. [Wijze van indiening] Een Verdragsluitende Partij accepteert elke wijze van indiening van een bericht waarvan de inhoud overeenkomt met het desbetreffende internationale standaardformulier, indien van toepassing, zoals in het Reglement voorzien.

6. [.Verbod van andere voorwaarden] Geen enkele Verdragsluitende Partij mag eisen dat, ten aanzien van het eerste tot en met het vijfde lid, aan andere dan de in dit artikel bedoelde voorwaarden wordt voldaan.


7. [Wijze van communicatie met een gemachtigde] Geen enkele bepaling van dit artikel regelt de wijze van communicatie tussen een deposant, rechthebbende of andere belanghebbende en zijn gemachtigde.