Artikel 2

Print this page

  weegschaal.png

 

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

a) "Europees octrooi met eenheidswerking" : een Europees octrooi dat krachtens Verordening (EU) nr. 1257/2012 eenheidswerking geniet in de deelnemende lidstaten;

b) "Proceduretaal" : de taal van de procedure voor het EOB zoals omschreven in artikel 14, lid 3, van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien van 5 oktober 1973, zoals herzien op 17 december 1991 en 29 november 2000 (hierna "EOV").