Artikel 2

Print this page

  weegschaal.png

 

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder

a) "deelnemende lidstaat" : een lidstaat die, op het tijdstip van het indienen van het in artikel 9 bedoelde verzoek om eenheidswerking, deelneemt aan de nauwere samenwerking op het gebied van de instelling van eenheidsoctrooibescherming op grond van Besluit 2011/167/EU, of op grond van een overeenkomstig de tweede of derde alinea van artikel 331, lid 1, VWEU genomen besluit;

b) "Europees octrooi" : een octrooi dat door het Europees Octrooibureau ("EOB") volgens de regels en procedures zoals vastgelegd in het EOV is verleend;

c) "Europees octrooi met eenheidswerking" : een Europees octrooi dat krachtens deze verordening eenheidswerking geniet in de deelnemende lidstaten;

d) "Europees Octrooiregister" : het register dat krachtens artikel 127 EOV door het EOB wordt bijgehouden;

e) "register voor eenheidsoctrooibescherming" : het register dat deel uitmaakt van het Europees Octrooiregister waarin eenheidswerking en elke beperking, licentie, overdracht, herroeping of elk verval van een Europees octrooi met eenheidswerking, worden geregistreerd;

f) "Europees Octrooiblad" : de in artikel 129 EOV bedoelde periodieke publicatie.