Artikel 11

Print this page

  weegschaal.png

 

1. Voorstellen tot wijziging van de artikelen 7, 8 en 9 en van dit artikel kunnen worden ingediend door ieder land van de bijzondere Unie of door de Directeur-Generaal. Deze voorstellen worden door laatstgenoemde ten minste zes maanden voor zij aan de behandeling door de Algemene Vergadering worden onderworpen medegedeeld aan de landen van de bijzondere Unie.

 

2. De wijzigingen van de in het eerste lid bedoelde artikelen worden vastgesteld door de Algemene Vergadering. Voor de aanneming is drie vierde van de uitgebrachte stemmen vereist; voor een wijziging van artikel 7 en van dit lid is evenwel vier vijfde van de uitgebrachte stemmen vereist.

 

3.

a) De wijzigingen van de in het eerste lid bedoelde artikelen worden van kracht een maand na ontvangst door de Directeur-Generaal van de schriftelijke verklaringen van aanvaarding, verricht overeenkomstig hun onderscheiden constitutionele procedures door drie vierde van de landen die op het tijdstip waarop de wijziging werd aanvaard lid waren van de bijzondere Unie.

b) Een aldus aanvaarde wijziging van de genoemde artikelen bindt alle landen die lid zijn van de bijzondere Unie op het tijdstip waarop de wijziging van kracht wordt; wijzigingen die de financiële verplichtingen van de landen der bijzondere Unie verzwaren, binden evenwel slechts die landen die te kennen hebben gegeven die wijzigingen te aanvaarden.

c) Iedere wijziging die is aanvaard overeenkomstig het bepaalde onder a) bindt alle landen die lid worden van de bijzondere Unie na het tijdstip waarop de wijziging van kracht wordt krachtens het bepaalde onder a).