Artikel 12

Print this page

  weegschaal.png

 

Wat de overeenkomstsluitende Partijen betreft, worden de financiën van de Unie beheerst door dezelfde bepalingen als die welke zijn vervat in artikel 12 van de Schikking van Madrid (Stockholm), met dien verstande dat elke verwijzing naar artikel 8 van genoemde schikking dient te worden beschouwd als een verwijzing naar artikel 8 van dit Protocol. Voorts worden voor de toepassing van artikel 12, zesde lid, letter b, overeenkomstsluitende Organisaties geacht te behoren tot bijdrageklasse I (één) krachtens het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom, behoudens een met eenparigheid van stemmen door de Algemene Vergadering genomen andersluidend besluit.