Artikel 13

Print this page

  weegschaal.png

 

1.Voorstellen tot wijziging van de artikelen 10, 11 en 12 en van dit artikel kunnen worden ingediend door elke overeenkomstsluitende Partij of door de Directeur-Generaal. Deze voorstellen worden ten minste zes maanden voordat zij door de Algemene Vergadering worden bestudeerd, door de Directeur-Generaal aan de overeenkomstsluitende Partijen medegedeeld.

 

2.Wijzigingen op de in het eerste lid genoemde artikelen worden door de Algemene Vergadering aangenomen. Voor aanneming is drie vierde van de uitgebrachte stemmen vereist, met dien verstande dat voor elke wijziging op artikel 10 en op dit lid vier vijfde van de uitgebrachte stemmen is vereist.

 

3.Elke wijziging op de in het eerste lid genoemde artikelen wordt van kracht één maand na ontvangst door de Directeur-Generaal van de schriftelijke kennisgevingen van aanvaarding overeenkomstig hun onderscheiden constitutionele procedures, van drie vierde van de Staten en intergouvernementele organisaties die op het tijdstip waarop de wijziging werd aangenomen, lid waren van de Algemene Vergadering en ter zake stemrecht hadden. Een aldus aanvaarde wijziging op genoemde artikelen bindt alle Staten en intergouvernementele organisaties die overeenkomstsluitende Partij zijn op het tijdstip waarop de wijziging van kracht wordt of die op een latere datum overeenkomstsluitende Partij worden.