Artikel 14

Print this page

  weegschaal.png

 

1.

a) Elke Staat die Partij is bij het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom kan Partij bij dit Protocol worden,

b) Voorts kan ook elke intergouvernementele organisatie Partij bij dit Protocol worden wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

(i) ten minste één van de lidstaten van die organisatie is Partij bij het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom;

(ii) die organisatie heeft een regionale Administratie ten behoeve van de inschrijving van merken met rechtsgeldigheid op het grondgebied van de organisatie, met dien verstande dat bedoelde Administratie niet het voorwerp is van een kennisgeving uit hoofde van artikel 9quater.

 

2.Elke in het eerste lid genoemde Staat of organisatie kan dit Protocol ondertekenen. Deze Staat of organisatie kan, indien hij of zij dit Protocol heeft ondertekend, een akte van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring van dit Protocol neerleggen, dan wel, indien hij of zij dit Protocol niet heeft ondertekend, een akte van toetreding tot dit Protocol nederleggen.

 

3.De in het tweede lid genoemde akten worden nedergelegd bij de Directeur-Generaal.

 

4.

a) Dit Protocol treedt in werking drie maanden nadat vier akten van bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of toetreding zijn nedergelegd, met dien verstande dat ten minste één van deze akten is nedergelegd door een land dat Partij is bij de Schikking van Madrid (Stockholm) en dat ten minste één andere van deze akten is nedergelegd door een Staat die geen Partij is bij de Schikking van Madrid (Stockholm), dan wel door één van de in het eerste lid, letter b, genoemde organisaties.

b) Ten aanzien van elke andere Staat of organisatie genoemd in het eerste lid treedt dit Protocol in werking drie maanden na de datum waarop de bekrachtiging, aanvaarding, of goedkeuring daarvan, of de toetreding daartoe, door de Directeur-Generaal is medegedeeld.

 

5.Elke in het eerste lid genoemde Staat of organisatie kan bij de nederlegging van zijn of haar akte van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring van, of toetreding tot, dit Protocol verklaren dat de bescherming voortvloeiende uit een internationale inschrijving uit hoofde van dit Protocol vóór de datum van inwerkingtreding van dit Protocol ten aanzien van die Staat of organisatie, niet tot zijn of haar grondgebied kan worden uitgestrekt.