Artikel 15

Print this page

  weegschaal.png

 

1.Dit Protocol blijft voor onbepaalde tijd van kracht.

 

2.Elke overeenkomstsluitende Partij kan dit Protocol opzeggen door kennisgeving aan de Directeur-Generaal.

 

3.De opzegging wordt van kracht één jaar na de dag waarop de Directeur-Generaal de kennisgeving heeft ontvangen.

 

4.De in dit artikel bedoelde bevoegdheid tot opzegging kan door een overeenkomstsluitende Partij eerst worden uitgeoefend na het verstrijken van een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de datum waarop dit Protocol ten aanzien van die overeenkomstsluitende Partij in werking is getreden.

 

5.

a) Wanneer een merk het voorwerp is van een internationale inschrijving die rechtsgeldigheid heeft in de opzeggende Staat of intergouvernementele organisatie op de datum waarop de opzegging van kracht wordt, kan de rechthebbende op bedoelde inschrijving een aanvrage om inschrijving van hetzelfde merk indienen bij de Administratie van de opzeggende Staat of intergouvernementele organisatie, welke wordt behandeld alsof deze was ingediend op de datum van de internationale inschrijving overeenkomstig artikel 3, vierde lid, of op de datum van aantekening van de territoriale uitstrekking overeenkomstig artikel 3ter, tweede lid, en welke, indien de internationale inschrijving voorrang genoot, dezelfde voorrang geniet, mits

(i) bedoelde aanvrage wordt ingediend binnen twee jaar te rekenen vanaf de datum waarop de opzegging van kracht werd,

(ii) de in de aanvrage vermelde waren en diensten in feite worden gedekt door de lijst van waren en diensten vervat in de internationale inschrijving ten aanzien van de opzeggende Staat of intergouvernementele organisaties, en

(iii) bedoelde aanvrage voldoet aan alle vereisten van de toepasselijke wet, met inbegrip van de vereisten betreffende taksen,

b) De bepalingen van letter a zijn ook van toepassing met betrekking tot een merk dat het voorwerp is van een internationale inschrijving die rechtsgeldigheid heeft in andere overeenkomstsluitende Partijen dan de opzeggende Staat of intergouvernementele organisatie op de datum waarop de opzegging van kracht wordt en waarvan de rechthebbende vanwege de opzegging niet meer gerechtigd is internationale aanvragen in te dienen uit hoofde van artikel 2, eerste lid.