Artikel 22

Print this page

  weegschaal.png

 

1. [Inhoud]

a. Het Reglement bij dit Verdrag bevat voorschriften betreffende

i. aangelegenheden ten aanzien waarvan in dit Verdrag uitdrukkelijk is bepaald „zoals voorgeschreven in het Reglement’’;

ii. alle bijzonderheden die nuttig zijn ter uitvoering van de bepalingen van dit Verdrag;

iii. alle administratieve voorwaarden, kwesties of procedures.

b. Het Reglement bevat tevens internationale standaardformulieren.


2. [Wijziging van het Reglement] Onverminderd het bepaalde in het derde lid, is voor elke wijziging van het Reglement een meerderheid van drie vierde van de uitgebrachte stemmen vereist.


3. [Vereiste van unanimiteit]

a. In het Reglement kan worden bepaald dat sommige bepalingen van het Reglement uitsluitend bij unaniem besluit kunnen worden gewijzigd.

b. Elke wijziging van het Reglement die de toevoeging of verwijdering van bepalingen als bedoeld in onderdeel a tot gevolg heeft, moet op basis van unanimiteit worden aangenomen.

c. Om vast te stellen of unanimiteit is bereikt, worden uitsluitend stemmen die daadwerkelijk zijn uitgebracht in aanmerking genomen. Onthouding geldt niet als stem.


4. [Verschil tussen het Verdrag en het Reglement] In geval van verschil tussen de bepalingen van dit Verdrag en die van het Reglement gaan de eerstbedoelde bepalingen voor.