Artikel 23

Print this page

  weegschaal.png

 

1. [Samenstelling]

a. De Verdragsluitende Partijen hebben een Algemene Vergadering.

b. Elke Verdragsluitende Partij wordt in de Algemene Vergadering vertegenwoordigd door een afgevaardigde, die zich kan doen bijstaan door plaatsvervangers, adviseurs en deskundigen. Elke afgevaardigde kan slechts een enkele Verdragsluitende Partij vertegenwoordigen.


2. [Taken] De Algemene Vergadering

i. neemt alle vraagstukken in behandeling betreffende de ontwikkeling van dit Verdrag;

ii. wijzigt het Reglement, met inbegrip van de internationale standaardformulieren;

iii. stelt de voorwaarden vast voor de datum vanaf welke een in punt ii bedoelde wijziging van kracht wordt;

iv. verricht alle overige taken die dienstig zijn voor de toepassing van de bepalingen van dit Verdrag.


3. [Quorum]

a. Het quorum wordt gevormd door de helft van de leden van de Algemene Vergadering die Staat zijn.

b. Niettegenstaande het bepaalde in onderdeel a kunnen, indien gedurende een zitting het aantal leden van de Algemene Vergadering die Staat zijn en die worden vertegenwoordigd, kleiner is dan de helft, maar gelijk aan of groter dan het derde deel van de leden van de Algemene Vergadering die Staat zijn, door de Vergadering besluiten worden genomen; besluiten van de Algemene Vergadering, met uitzondering van die welke haar eigen procedure betreffen, worden evenwel eerst rechtens uitvoerbaar, nadat aan de hierna vermelde voorwaarden is voldaan. Het Internationale Bureau brengt de hier bedoelde besluiten ter kennis van de leden van de Algemene Vergadering die Staat zijn en niet vertegenwoordigd waren, en verzoekt hun binnen een termijn van drie maanden, te rekenen van de datum van de kennisgeving, schriftelijk hun stem uit te brengen of hun onthouding kenbaar te maken. Indien na het verstrijken van deze termijn het aantal leden dat aldus zijn stem heeft uitgebracht of zijn onthouding kenbaar heeft gemaakt, ten minste gelijk is aan het aantal landen dat aan het quorum van de vergadering ontbrak, zullen bedoelde besluiten rechtens uitvoerbaar worden, mits tezelfdertijd de vereiste meerderheid is bereikt.


4. [Besluitneming binnen de Algemene Vergadering]

a. De Algemene Vergadering streeft ernaar haar besluiten bij consensus te nemen.

b. Wanneer het niet mogelijk is bij consensus tot een besluit te komen, wordt over het besluit ter zake van de desbetreffende aangelegenheid gestemd. In een dergelijk geval:

i. beschikt elke Verdragsluitende Partij die Staat is over een stem en stemt uitsluitend namens zichzelf; en

ii. kan elke Verdragsluitende Partij die een intergouvernementele organisatie is, deelnemen aan de stemming in plaats van haar lidstaten, met een aantal stemmen dat gelijk is aan het aantal lidstaten die Partij zijn bij dit Verdrag. Geen enkele intergouvernementele organisatie neemt deel aan de stemming indien een van haar lidstaten zijn stemrecht uitoefent, en omgekeerd. Bovendien neemt geen enkele intergouvernementele organisatie deel aan de stemming indien een van haar lidstaten die Partij is bij dit Verdrag, een lidstaat is van een andere intergouvernementele organisatie en die andere intergouvernementele organisatie deelneemt aan die stemming.


5. [Meerderheid]

a. Onverminderd het bepaalde in artikel 22, tweede en derde lid, worden de besluiten van de Algemene Vergadering genomen met een meerderheid van twee derde van de uitgebrachte stemmen.

b. Om vast te stellen of de vereiste meerderheid is bereikt, worden uitsluitend stemmen die daadwerkelijk zijn uitgebracht in aanmerking genomen. Onthouding geldt niet als stem.


6. [Zittingen] De Algemene Vergadering komt bijeen op uitnodiging van de Directeur-Generaal en, uitzonderlijke omstandigheden daargelaten, gedurende dezelfde periode en te zelfder plaatse als de Algemene Vergadering van de Organisatie.


7. [Reglement van orde] De Algemene Vergadering stelt haar eigen reglement van orde vast, met inbegrip van regels voor de bijeenroeping van buitengewone vergaderingen.