Artikel 21

Print this page

  weegschaal.png

 

Een aanvrage ingevolge artikel 3 of een verzoekschrift ingevolge de artikelen 7, 10 tot en met 14, 17 en 18 kan niet geheel of ten dele door een bureau worden afgewezen zonder de deposant of de verzoeker, naar gelang het geval, in de gelegenheid te hebben gesteld binnen een redelijke termijn commentaar te leveren op de voorgenomen afwijzing. Ten aanzien van artikel 14 wordt van geen enkel bureau verlangd dat het de gelegenheid geeft tot het leveren van commentaar wanneer de persoon die om uitstel verzoekt reeds in de gelegenheid is gesteld commentaar te leveren op de feiten waarop de beslissing gebaseerd zal worden.