Artikel 26

Print this page

  weegschaal.png

 

1. [Vereisten] De volgende entiteiten kunnen dit Verdrag ondertekenen en, met inachtneming van het tweede en derde lid en van artikel 28, eerste en derde lid, Partij worden bij dit Verdrag:

i. een Staat die lid is van de Organisatie ten aanzien waarvan merken kunnen worden ingeschreven bij zijn eigen bureau;

ii. een intergouvernementele organisatie die een bureau beheert waarbij merken kunnen worden ingeschreven met rechtsgevolg op het grondgebied waarop het oprichtingsverdrag van de intergouvernementele organisatie van toepassing is, in al haar lidstaten of in de lidstaten die daartoe zijn aangewezen in de desbetreffende aanvrage, op voorwaarde dat alle lidstaten van de intergouvernementele organisatie lid zijn van de Organisatie;

iii. een Staat die lid is van de Organisatie ten aanzien waarvan merken slechts kunnen worden ingeschreven via het bureau van een andere bij name genoemde Staat die lid is van de Organisatie;

iv. een Staat die lid is van de Organisatie ten aanzien waarvan merken slechts kunnen worden ingeschreven via het bureau dat wordt beheerd door een intergouvernementele organisatie waarvan die Staat lid is;

v. een Staat die lid is van de Organisatie ten aanzien waarvan merken slechts kunnen worden ingeschreven via een gemeenschappelijk bureau van een groep Staten die lid zijn van de Organisatie.


2. [Bekrachtiging of toetreding] Elke in het eerste lid bedoelde entiteit kan

i. een akte van bekrachtiging nederleggen, indien zij dit Verdrag heeft ondertekend,

ii. een akte van toetreding nederleggen, indien zij dit Verdrag niet heeft ondertekend.


3. [Datum waarop de nederlegging van kracht wordt] Als datum waarop de nederlegging van een akte van bekrachtiging of toetreding van kracht wordt, geldt,

i. in het geval van een in het eerste lid, onderdeel i, bedoelde Staat, de datum waarop de akte van die Staat wordt nedergelegd;

ii. in het geval van een intergouvernementele organisatie, de datum waarop de akte van die intergouvernementele organisatie wordt nedergelegd;

iii. in het geval van een in het eerste lid, onderdeel iii, bedoelde Staat, de datum waarop aan de volgende voorwaarde wordt voldaan; de akte van die Staat is nedergelegd en de akte van de andere bij name genoemde Staat is nedergelegd;

iv. in het geval van een in het eerste lid, onderdeel iv, bedoelde Staat, de ingevolge het bepaalde in onderdeel ii in aanmerking te nemen datum;

v. in het geval van een Staat die lid is van een groep Staten, bedoeld in het eerste lid, onderdeel v, de datum waarop de akten van alle lidstaten van de groep zijn nedergelegd.