Artikel 28

Print this page

  weegschaal.png

 

Datum waarop bekrachtigingen en toetredingen van kracht worden


1. [In aanmerking te nemen akten] Voor de toepassing van dit artikel worden alleen de akten van bekrachtiging of toetreding in aanmerking genomen die zijn nedergelegd door de in artikel 26, eerste lid, bedoelde entiteiten en waarvoor een datum van nederlegging geldt overeenkomstig artikel 26, derde lid.


2. [Inwerkingtreding van het Verdrag] Dit Verdrag treedt in werking drie maanden nadat tien Staten of intergouvernementele organisaties bedoeld in artikel 26, eerste lid, onderdeel ii, hun akten van bekrachtiging of nederlegging hebben nedergelegd.


3. [Datum waarop bekrachtigingen en toetredingen van kracht worden na de inwerkingtreding van het Verdrag] Elke andere entiteit dan de in het tweede lid bedoelde wordt door dit Verdrag gebonden drie maanden na de datum waarop zij haar akte van bekrachtiging of toetreding heeft nedergelegd.