IEPT20081112, Rb Amsterdam, ANP v Novum

IEPT20081112, Rb Amsterdam, ANP v Novum
Rechtspraak

ONGEOORLOOFDE CONCURRENTIE

 

Ongeoorloofd profiteren van inspanningen van ander bedrijf door technische beschermingsmaatregelen te omzeilen*  Novum B.V. heeft met gebruikmaking van niet aan haar toegekende inloggegevens technische beschermingsmaatregelen omzeild en is zodoende opzettelijk en wederrechtelijk …

meer

IEPT20081112, Rb Breda, Gemeente Breda - BKR

IEPT20081112, Rb Breda, Gemeente Breda - BKR
Rechtspraak

AUTEURSRECHT

 

Vernietiging kunstwerk geen aantasting werk art. 25(1)(d) AwIndien [eiser] al bedoeld zou hebben stellig te stellen dat de kunstwerken zijn vernietigd of in het ongerede zijn geraakt en indien veronderstellenderwijs zou worden aangenomen dat dit zo was, dan nog levert de vernietiging van die …

meer

IEPT20081112, Rb Utrecht, Thuisbezorgd v thuisbezorgen.nl

IEPT20081112, Rb Utrecht, Thuisbezorgd v thuisbezorgen.nl
Rechtspraak

 

HANDELSNAAMRECHT

 

Gebruik domeinnaam thuisbezorgen.nl als handelsnaamde domeinnaam thuisbezorgen.nl wordt gebruikt als een uithangbord voor een website waaruit niet een duidelijk andere handelsnaam blijkt voor de onderneming die de site voert.

 

Thuisbezorg.nl is beschermde handelsnaam*  Anders dan [gedaagde …

meer

IEPT20081113, Rb Den Haag, Crocs v X

IEPT20081113, Rb Den Haag, Crocs v X
Rechtspraak

MODELLENRECHT - PROCESRECHT

 

Geen spoedeisend belangEen spoedeisend belang is naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet aanwezig. De voorzieningenrechter acht daartoe het volgende redengevend*  Crocs heeft geen aanleiding gezien destijds in/na augustus 2007 of in aansluiting op de FIOD-ECD actie van …

meer

IEPT20081111, Hof Den Haag, Norma cs v SONT en Staat

IEPT20081111, Hof Den Haag, Norma cs v SONT en Staat
Rechtspraak

 

AUTEURSRECHT

 

AMvB inzake voorwerpen en tarief Thuiskopieregeling rechtmatig*  Centraal in dit geding staat de vraag of het besluit rechtmatig is. Deze vraag moet vooralsnog bevestigend worden beantwoord.: a. Met het besluit wordt de in 2007 geldende heffing tot 2009 niet verder uitgebreid of verhoogd. Hiermee …

meer

IEPT20081112, GvEA, Lego

IEPT20081112, GvEA, Lego
Rechtspraak

MERKENRECHT

 

Wezenlijke kenmerken vorm veroorzaakt door technische uitkomstzelfs indien deze uitkomst kan worden verkregen door andere vormen die dezelfde of een andere technische oplossing gebruikenUit het voorgaande volgt dat artikel 7, lid 1, sub e-ii, van verordening nr. 40/94 in de weg staat aan inschrijving …

meer

IEPT20081013, Rb Den Haag, ISO Groep v ROBOplug

IEPT20081013, Rb Den Haag, ISO Groep v ROBOplug
Rechtspraak

OCTROOIRECHT PROCESRECHT

 

Voorlopig deskundigenbericht*  De rechtbank stelt voorop dat de rechter ter zake van een verzoek tot een voorlopig deskundigenbericht geen discretionaire bevoegdheid toekomt. *  dat de rechtbank niet zonder deskundige voorlichting zal kunnen beoordelen of sprake is van inbreuk en/of …

meer

IEPT20081029, Rb Den Haag, Atlas Transport v Atlas Air

IEPT20081029, Rb Den Haag, Atlas Transport v Atlas Air
Rechtspraak

 

MERKENRECHT -  PROCESRECHT

 

Geen zekerheidstelling proceskosten in geval van buitenlandse gedaagdekrachtens het bepaalde in artikel 224 Rv kan niet de eiser doch slechts de gedaagde zekerheid verlangen van de in het buitenland gevestigde of woonachtige eiser.

 

Geen schorsing wegens verknochtheid …

meer

IEPT20081029, Rb Den Haag, Container Centralen v Schalkoort

IEPT20081029, Rb Den Haag, Container Centralen v Schalkoort
Rechtspraak

PROCESRECHT

 

Oproeping in vrijwaring SNB-REACT wegens uitlokking afgewezenWel gesteld dat SNB-REACT door het doen van de proefbestelling onrechtmatig heeft gehandeld, maar onvoldoende inzichtelijk gemaakt waarom dat zou meebrengen dat SNB-REACT de nadelige gevolgen dient te dragen van eventuele inbreuken door …

meer

IEPT20081111, Rb Den Haag, Arla v Vergeer

IEPT20081111, Rb Den Haag, Arla v Vergeer
Rechtspraak

MERKENRECHT

 

Inbreuk Cheez'pucks op PUCK:*  PUCK en Cheez'pucks zijn naar voorlopig oordeel overeenstemmende tekens ten opzichte van het Gemeenschapswoordmerk PUCK, waardoor gevaar voor (indirecte) verwarring kan ontstaan bij het in aanmerking te nemen publiek*  Arla heeft genoegzaam aannemelijk gemaakt dat het …

meer

IEPT20080710, Hof Amsterdam, Engineering v Electronic inzake EDS

IEPT20080710, Hof Amsterdam, Engineering v Electronic inzake EDS
Rechtspraak

PROCESRECHT

 

exceptio plurium litis consortium Te laat hoger beroep ingesteld tegen één van de oorspronkelijke eisers, hoger beroep tegen tweede eiser niet-ontvankelijkGelet op de noodzaak dat de beslissing ten aanzien van de rechtsverhouding in geschil ten aanzien van Engineering, Electronic en de Nederlandse BV …

meer

IEPT20081029, Rb Utrecht, FenLand Holding v Mede Groep

IEPT20081029, Rb Utrecht, FenLand Holding v Mede Groep
Rechtspraak

AUTEURSRECHT

 

Auteursrechthebbende op door directeur opgestelde stukken - artikel 8 AwGelet op artikel 6 en 8 van de Auteurswet, waar partijen zich op beroepen, dient de vordering van Fenland Holding c.s. afgewezen te worden. Artikel 8 Auteurswet bepaalt dat indien de vennootschap werk openbaar maakt zonder daarbij …

meer

IEPT20081015, Rb Amsterdam, Muziek Medisch Centrum West

IEPT20081015, Rb Amsterdam, Muziek Medisch Centrum West
Rechtspraak

AUTEURSRECHT - VERMOGENSRECHT

 

Geen nietige c.q. vernietigbare overdrachtsakte muziek reeks 1*  Ook onder het ten tijde van de ondertekening van de akte geldende recht stond het een ieder vrij zich te benadelen door bij overeenkomst een prestatie toe te zeggen zonder aanspraak te maken op een evenredige …

meer

IEPT20081110, Rb Den Bosch, Essence v De Stelling

IEPT20081110, Rb Den Bosch, Essence v De Stelling
Rechtspraak

PUBLICATIE

 

Geen onrechtmatige publicaties*  Vijf artikelen niet nodeloos grievend of beledigendHoogstens is de inhoud van de artikelen onaangenaam voor de zakelijke reputatie van Essence c.s., maar dit is op zichzelf onvoldoende reden om te spreken van onrechtmatige uitlatingen. Daarbij speelt tevens een rol dat …

meer

IEPT20081107, Rb Den Haag, Hachette v Mediamaatjes Quote 500

IEPT20081107, Rb Den Haag, Hachette v Mediamaatjes Quote 500
Rechtspraak

DATABANKENRECHT

 

Ex parte verbod databankenrecht Quote 500

De voorzieningenrechter van deze rechtbank is bevoegd omdat de gestelde inbreuk op het databankrecht mede in het arrondissement 's-Gravenhage plaats vindt.

Het verzoek zal worden toegewezen op grondslag van het databankrecht op de wijze als hieronder …

meer

IEPT20080318, Hof Den Bosch, Startpagina

IEPT20080318, Hof Den Bosch, Startpagina
Rechtspraak

MERKENRECHT

 

Geen overeenstemming beschrijvend bestanddeel*  ook indien Startpagina BV erin is geslaagd de term een nieuwe inhoud te geven, is het nog steeds (ook) een algemeen gebruikelijke term in het internet-verkeer, dat wil zeggen een term die duidt op een openingspagina of openingsscherm.*  In dit geval …

meer

IEPT20080122, Hof Den Bosch, Top Tas v Van Gils Leather

IEPT20080122, Hof Den Bosch, Top Tas v Van Gils Leather
Rechtspraak

AUTEURSRECHT

 

Bewijslast inbreuk - bestuurdersaansprakelijkheidOp Van Gils rust de bewijslast van haar stelling dat [appellante sub 5] zich rechtstreeks heeft beziggehouden met de handel in meergenoemde tassen dan wel dat haar als (indirect) bestuurder van de Top Tas-vennootschappen een ernstig verwijt gemaakt kan …

meer

IEPT20081104, Hof Amsterdam, GolfOne

IEPT20081104, Hof Amsterdam, GolfOne
Rechtspraak

EFFECTENRECHT

 

Overtreding Wet Toezicht Effectenverkeer*  dat [geïntimeerde 1] en Caribbean Comfort in strijd met artikel 7 Wte diensten als effectenbemiddelaar hebben verricht en dat CPC, GolfOne Host en Caribbean Comfort in strijd met artikel 3 Wte aandelen hebben aangeboden. *  hof stelt 69 aandeelhouders in …

meer

IEPT20081030, Rb Maastricht, Portret Gouverneur Limburg

IEPT20081030, Rb Maastricht, Portret Gouverneur Limburg
Rechtspraak

AUTEURSRECHT

 

Geen contractuele afspraak over locatie schilderij*  een tussen partijen gemaakte afspraak omtrent de bestemming van het portret, kan op basis van het voorgaande niet zonder nader onderzoek naar feiten en omstandigheden aannemelijk worden geacht.*  Doch zelfs als partijen wél zouden hebben …

meer

Pagina's