2023 - 1e half jaar

Print this page

IEPT20230619, Rb Den Haag, Kapsalon Promise v Hairstudio Promise

Gedaagde maakt met ‘Hairstudio Promise’ inbreuk op merk ‘Kapsalon Promise’ van VOF: VOF heeft geen toestemming verleend voor het gebruik van haar handelsnaam. Hoge mate van overeenstemming tussen het merk en het teken. Overeenstemming tussen de diensten. Merk van VOF komt gemiddeld onderscheidend vermogen toe. Sprake van verwarringsgevaar bij het publiek.

 

IEPT20230607, Rb Midden-Nederland, Top 40 v NED.fm

Geen inbreuk op Top 40-BNL-merken. Mede gerichtheid op het Benelux-gebied niet vast komen te staan: toegankelijkheid website in bepaald land onvoldoende om mede gerichtheid op dat land aan te nemen, website in het Nederlands vanwege doelgroep bestaande uit Nederlandse expats en vakantiegangers in de VS c.q. Spanje, algemene domeinextensie “fm” geen aanwijzing dat de website (mede) is gericht op Nederland en uitingen zichtbaar op website die wijzen op gerichtheid van de websites op de VS c.q. Spanje. Geen inbreuk op databankrechten: recht op exclusief gebruik verloopt na 15 jaar en Top40 heeft niet aangetoond dat recentere hitlijsten één op één overeenkomen. 

 

IEPT20230524, Rb Noord-Holland, eiser v Sport Trading Company
Eiser stelt de non-conformiteit van twee partijen t-shirts die zijn doorverkocht in Duitsland en Denemarken. Nu deze onderwerp zijn van merkinbreukgeschillen. Artikel 42 CISG en Opinion No. 22 van de CISG-Advisory Council die betrekking heeft op de aansprakelijkheid van de verkoper ingeval de geleverde zaken (daadwerkelijk of beweerdelijk) inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden. Bewijslast authenticiteit van de t-shirts ligt bij STC. Bewijsopdracht is gegeven.

 

IEPT20230516, Rb Oost-Brabant, Wandelwol
Inbreuk op woord- en beeldmerk WandelWol is voldoende aannemelijk. Term wandelwol niet uitsluitend beschrijvend van karakter. Dat eerder door derden gebruik werd gemaakt van de term, is te danken aan het feit dat de handels- en merknaam is overgenomen van een alpacawolspinnerij. Sub b staking van inbreuk bevolen.

IEPT20230515, Rb Den Haag, Volkswagen v Carway
Staking van inbreuk op ID.6-merk van Volkswagen via een ex parte verbod. De voorzieningenrechter beveelt gerekwestreerde om de (dreigende) inbreuk op de Uniemerken van verzoekster in de Europese Unie door auto’s voorzien van het ID.6-merk in te voeren, uit te voeren, aan te bieden, in de handel te brengen of daartoe in voorraad te hebben, te staken en gestaakt te houden. Onder dwangsom van €500.000 voor iedere dag(deel), dan wel een dwangsom van €150.000 per inbreukmakend product met een maximum van €1.500.000.

 

IEPT20230503, Rb Den Haag, Gräper en Greijmans

Behoorlijke mate van visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming tussen de 2021 Greijmans-tekens en de Gräper-merken: met name gelet op de visuele overeenstemming tussen de zwarte tekens/merken. Overeenstemming geldt tevens voor de 2022 Greijmans-tekens en de Gräper-merken. Het gaat om identieke waren en diensten: zowel de Gräper-merken als de Greijmans-tekens zijn ingeschreven voor de in- en verkoop van auto’s en het leveren van garagediensten. Het relevante publiek heeft een gemiddeld aandachtsniveau: consumenten zijn vooral geïnteresseerd in de auto in kwestie en niet zozeer in het bedrijf waar de auto te koop staat of is gekocht. Greijmans maakt inbreuk op de Gräper-merken in de zin van artikel 2.20 lid 2 sub b BVIE: gevaar voor verwarring bij de 2021 Greijmans-tekens en de 2022 Greijmans-tekens kader zwart en combi. Greijmans wordt niet verboden gebruik te maken van het 2022 Greijmans-teken GA los van de 2022 Greijmans-tekens kader zwart en combi. 

 

IEPT20230502, Rb Amsterdam, Routevision v Waste Vision

Geen inbreuk op merkenrecht: het gaat niet om dezelfde waren. Waren mogelijk wel complementair, maar vanwege opvallende verschillen in toepassing en klantenkring valt geen verwarringsgevaar te duchten. Geen inbreuk op handelsnaamrecht: geen sprake van enig relevant handelsnaamgebruik.

 

IEPT20230420, Rb Amsterdam, BLOX v SocialBlox

Geen merkinbreuk, verwarringsgevaar tussen merk BLOX en teken SocialBlox valt niet te duchten: beschermingsomvang van het woordmerk BLOX is beperkt. Begripsmatig enige mate van overeenstemming. Geen identieke waren of diensten. Activiteiten van beide ondernemingen zijn wezenlijk verschillend. Geen bekend merk, beroep op artikel 2.20 lid 2 onder c BVIE gaat niet op: BLOX bestaat slechts een relatief korte periode. Geen inbreuk op handelsnaamrecht: gelet op verschillen in de aard van de ondernemingen en aanduidingen van de namen, valt verwarringsgevaar niet te duchten. 

 

IEPT20230405, Rb Den Haag, Coty Beauty v Giftsandmorenl

Inbreuk Uniemerken parfumproducten. Gedaagde heeft via haar Instagramaccount Giftsandmorenl namaakparfurms verhandeld. Zowel Hugo Boss als Chloé heeft procesvolmacht gegeven aan Coty. De eigen onthoudingsverklaring neemt het belang van Coty niet weg. Winstvordering moet bij staat worden opgemaakt. Concrete stukken met onderbouwde gegevens ontbreken. Staking bevolen.

IEPT20230317, Rb Den Haag, Wonderkind v Wunderkind
Partijen hebben gecorrespondeerd, maar zijn het niet eens geworden over conceptovereenkomsten voor co-existentie. Wunderkind opent onaangekondigd een kantoor in Amsterdam en maakt daarmee inbreuk op het Uniemerk. De merken verschillen slechts één van de tien letters van elkaar. Staking bevolen. Maximum proceskostentarief €15.000.

 

IEPT20230315, Rb Den Haag, Cantina Mexicana v McIlhenny

Het Beneluxmerk TABASCO van Mclhenny is geldig; langdurig en intensief in de Benelux gebruikt als merknaam voor pepersausen en inburgering van het merk TABASCO voor pepersauzen is voldoende voor de geldigheid van het merk voor alle categorieën waarvoor het Beneluxwoordmerk is ingeschreven. Cantina Mexicana maakt met gebruik van het woord TABASCO op haar flesjes pepersaus inbreuk op de merken TABASCO van McIhenny; vanwege het uiterlijk zijn er gelijkenissen waardoor er verwarringsgevaar aanwezig is. Tevens geen sprake van eerlijk gebruik door publiek te informeren over ingrediënt tabascopeper. 

 

IEPT20230222, Rb Den Haag, Bidfood v Dun Yong

Het Akaya-teken van Dun Yong stemt overeen met de Uniemerken AKARI van Bidfood; het woord element AKAYA is het dominantste en meest onderscheidende onderdeel. Er is auditieve overeenstemming. In beginsel is er geen begripsmatige overeenstemming, maar van het publiek kan niet worden geacht kennis te hebben over de Japanse taal. Inbreuk op merkrechten Bidfood door Dun Yong vanwege (indirect) verwarringsgevaar; de Uniemerken hebben onderscheidend vermogen, Bidfood en Dun Yong opereren in hetzelfde marktsegment en hun producten zijn grotendeels uitwisselbaar. Geen handelsnaam gebruik door Dun Yong; het Akaya-teken is juist ontwikkeld om de productlijn niet aan te duiden met de bedrijfsnaam. Geen voorgebruik door Dun Yong; plaatselijk geniet het Akaya-teken geen grote bekendheid en de registratie van de Uniemerken door Bidfood is niet te kwader trouw. Geen misbruik van recht door Bidfood; het valt niet in te zien waarom Bidfood geen gebruik zou mogen maken van de haar toekomende, legitieme merkrechten.

 

IEPT20230215, Rb Den Haag, PayPorter v Morpara
Uniemerken. Schorsingsincident ex art. 132 lid 1 UMVo. Nietigheidsprocedure bij het EUIPO geschorst in afwachting van definitieve uitspraak van de Nederlandse rechter. Geen reden om dus te wachten op beslissing EUIPO. Bijzondere redenen om behandeling voort te zetten.

 

IEPT20230208 Rb Den Haag, Nikon v Primary Holdings Limited

Merkenrecht. Geen omkering bewijslast uitputting.: PHL onvoldoende onderbouwd dat er een reëel gevaar bestaat dat nationale markten worden afgeschermd wanneer hij uitputting zelf moet bewijzen. Geen sprake van uitputting: betreffende producten met toestemming van Nikon Corp voor het eerst in Japan en China op de markt gebracht en waren neit bestemd voor de EER. PHL hoeft enkel informatie over de herkomst van de inbreukmakende producten te verstrekken aan Nikon c.s.: Rechtbank gaat uit van levering door PHL aan consumenten rechtstreeks. 

 

IEPT20230207, Rb Den Haag, Hotgen v Chinachem
Hotgen ziet haar Uniebeeldmerk voor Covid-testers gebruikt worden. Douane heeft grote zendingen in beslaggenomen. Sprake van merkinbreuk, verbod voor (slechts) Nederland. Verstekverlening. Handhaving en vernietiging van in beslaggenomen testers.

 

IEPT20230207, Rb Noord-Nederland, Xiltrix v Purple Q

Dreigende merkinbreuk door Purple Q op merkenrechten Xiltrix: niet betwist dat Purple Q merken gebruikt zonder toestemming en Purple Q weigert onthoudingsverklaring te tekenen. Sprake van misleidende en ongeoorloofde reclame: Xiltrix heeft haar verwijten onvoldoende onderbouwd. Het relatie- en concurrentiebeding hebben geen werking (meer): niet aannemelijk dat de vaststellingsovereenkomst op goede grond buitengerechtelijk is vernietigd. 

 

IEPT20230125, Rb Den Haag, Converse v Alpi

Verzoek terugkomen op eindbeslissing afgewezen: Amazon/Coty vormt geen grond om terug te komen op de beslissing over de bewijslastverdeling in deze zaak. Alpi diensten geleverd voor de invoer, opslag en verhandeling inbreukmakende Converse-schoenen: betreft namaak Converse-schoenen. In eerdere procedures vastgesteld dat Baccaraat-groep - waarvoor Alpi (inbreukmakende) Converse-schoenen transporteerde-handelde in namaak Converse-schoenen. Alpi heeft onrechtmatige merkinbreuk gefaciliteerd: Alpi International heeft actief bijgedragen aan de merkinbreuken en/of het vermijden van de ontdekking daarvan door meer diensten te verrichten dan alleen zuiver logistieke diensten. Het inbreukverbod, stakingsverbod en de gevorderde dwangsommen zijn toewijsbaar: het is niet uit te sluiten dat Alpi International nog beperkt activiteiten ontplooit of in de toekomst weer activiteiten gaat ontplooien, ook al is zij op dit moment niet meer actief als logistiek dienstverlener.Vervolg op uitspraak uit 2014 (IEPT20141015).

 

IEPT20230123, BenGH, Tubex, v Tubacex

Geen verwarringsgevaar te duchten tussen TUBEX en TUBACEX: verhoogd aandachtsniveau relevante publiek. Merken komen auditief overeen, maar verschillen in beeld en begrip. Bestreden beslissing Bureau wordt vernietigd: verzoek ongegrondverklaring van TUBEX toegewezen.