Rechtspraak per jaar

Print this page

2021

IEPT20210924, Rb Noord-Nederland, UWV v Sven

Onrechtmatige publicatie. Verbod in kort geding op het verhandelen van een boek over en/of het doen van onrechtmatige uitingen over en/of het gebruiken van het portret van de algemeen directeur van UWV. 

 

2020 

IEPT20201028, Rb Noord-Holland, Schiphol

Schiphol veroordeeld tot betaling van schadevergoeding van € 1.500,00 op grond van inbreuk portretrecht [eiseres] en datalek: [eiseres] heeft redelijk belang om zich te verzetten tegen publicatie van haar foto nu gebruik mede valt aan te merken als gebruik in een reclame-uiting en [eiseres] staat centraal op foto, Schiphol heeft geen belang gesteld dat inbreuk zou kunnen rechtvaardigen en artikel kon ook ondersteund worden met andere foto, sprake van datalek nu gebruik foto is aan te merken als een inbreuk op de beveiliging die leidt tot ongeoorloofde toegang tot bij Schiphol verwerkte gegevens en verwerking voldoet niet aan beginselen artikel 5 AVG,  verweren Schiphol kunnen niet baten, gevorderde schadevergoeding gematigd nu onvoldoende aannemelijk is gemaakt dat [eiseres] te maken heeft gehad met sociale en veiligheidsaspecten en publicatie was van korte duur.

 

 

IEPT20200904, Rb Amsterdam, Advaita v Humans of Film

Humans of Film mag film over het verblijf van de maker als kind in India in de gemeenschap van een goeroe vertonen: het is een serieuze, gewetensvolle film met respect voor alle betrokkenen, niet aannemelijk dat vertoning van de film een inbreuk op de portretrechten van eisers oplevert, gebruik auteursrechtelijk beschermd materiaal - ongeacht de vraag wie de auteursrechthebbende is -  geoorloofd op grond van het bepaalde in de artikelen 15a (citeren) en 18a (incidentele verwerking als onderdeel van ondergeschikte betekenis in een ander werk) van de Auteurswet.

 

IEPT20201029, Rb Noord-Holland, Voetballer v AH

Albert Heijn mocht (individuele) portret van voetballer gebruiken voor promotie van voetbalplaatjesactie en maakt geen inbreuk op portretrecht van voetballer: Albert Heijn kon er op basis van artikel 22 CAO Contractspelers in de gegeven omstandigheden vanuit gaan dat het portret ter promotie mocht worden gebruikt nu spaaractie bij uitstek een vorm is van exploitatie van collectieve commerciële rechten, portret voetballer is reproductie van voetbalplaatje, is enkel geëxploiteerd als onderdeel van een groter geheel en kan niet worden gezien als individueel gebruik, zodat het gaat om gebruik waarvoor Albert Heijn toestemming had verkregen, gebruik was redelijkerwijs te voorzien nu het gaat om een gebruikelijke vorm van promotie voor een spaaractie zoals de onderhavige en niet verwezen naar eigenschappen die specifiek [eiser] betreffen.

 

IEPT20200602, Hof Amsterdam, Picnic v Mavic

Gebruik lookalike in filmpje Picnic vormt geen inbreuk op portretrecht Max Verstappen: bescherming portretrecht gaat niet zo ver dat deze zich uitstrekt tot gebruik van een lookalike in een situatie waarin - bijvoorbeeld door het persiflerende of verwijzende karakter - geen redelijke twijfel bestaat dat het niet de persoon zelf betreft. Ook geen sprake van een onrechtmatige daad: geen feiten aangevoerd die kunnen leiden tot het oordeel dat Verstappen in zijn eer en goede naam is aangetast, niet aannemelijk dat het publiek zal menen dat Verstappen de diensten van Picnic ondersteunt, het enkele feit dat een bekend persoon verzilverbare populariteit geniet brengt niet automatisch mee dat het in een (reclame)filmpje nadoen van die persoon - zonder dat verwarring optreedt ten aanzien van de identiteit van de beide betrokken personen - als onrechtmatig jegens deze bekende persoon (en/of diens zakelijke belangenbehartiger) moet worden gekwalificeerd.

 

IEPT20200501, Rb Rotterdam, Portretrecht boudoir foto's

Maker van in opdracht van eiseres vervaardigde boudoir foto’s ex artikel 20 Aw niet bevoegd deze openbaar te maken: niet in geschil dat de foto’s zonder toestemming van eiseres zijn gepubliceerd op de website en social media accounts van de fotograaf, het feit dat het gelaat van eiseres niet op elke foto zichtbaar is, staat er niet aan in de weg dat eiseres herkenbaar is waarmee sprake is van een inbreuk op haar portretrecht. Schadevergoeding ex aequo et bono geschat op € 1.500: rekening gehouden met de intieme aard van de fotoshoot en de omstandigheid dat de foto’s voor iedereen toegankelijk waren.

 

IEPT20200109, Rb Midden-Nederland, Spec Entertainment

Laten horen geluidsfragment Opsporing Verzocht waarin eiseres spreekt over dader met “Ali B-accent”  in show van Ali B vormt geen inbreuk op haar portretrecht: portretrecht ziet op een afbeelding van (een deel van) het gelaat van een persoon. Ook geen strijd met AVG: stem is weliswaar biometrisch persoonsgegeven, gegevens door hun onderlinge combinatie dusdanig uniek zijn dat ze maar op één persoon - zijnde eiseres - betrekking kunnen hebben, gebruik van het stemfragment is een rechtmatige verwerking ten behoeve van een uitsluitend artistieke uitdrukkingsvorm. Ook beroep op schending persoonlijke levenssfeer ex artikel 8 EVRM kan eiseres niet baten: Ali B komt het recht toe zijn gevoelens te uiten en te reageren op negatieve publiciteit na uitspraak eiseres,  gestelde negatieve gevolgen van herhalen fragment niet aannemelijk gemaakt.

 

2019

 

IEPT20191025, Rb Midden-Nederland, OM v SIN-NL

Uitlatingen over officier van justitie in strafzaak waarin [gedaagde sub 1] werd vervolgd voor o.a. belediging van een neuroloog onrechtmatig: geen steun in feitenmateriaal, geen misstand en een officier van justitie kan zich minder makkelijk verweren. Uitlatingen over echtgenoot officier van justitie onrechtmatig: geen duidelijke aanleiding om specifiek over hem te berichten. Inbreuk op portretrecht officier van justitie: geen toestemming voor plaatsen portret. Publicaties in strijd met AVG: niet weersproken.

 

IEPT20191008, Hof Amsterdam, Mavic v Karakter Uitgevers

Max Verstappen heeft gelet op aangeboden vergoeding  van 10% van de netto-opbrengst geen redelijk belang om zich tegen openbaarmaking van zijn portret in ongeautoriseerde biografie te verzetten: indien redelijke vergoeding is aangeboden en belang geportretteerde enkel een commercieel belang betreft, zullen in beginsel bijkomende omstandigheden nodig zijn voor oordeel dat openbaarmaking portret onrechtmatig is, gebruik foto’s draagt bij aan nieuwswaarde, foto’s spelen - afgezien van foto op de cover - een ondergeschikte rol, foto’s in het kader van beroepsuitoefening van Verstappen gemaakt en reeds in andere media verschenen.

 

IEPT20190522, Rb Noord-Holland, Logistics

Inbreuk op het portretrecht van eiser door het gebruik foto in reclame van PostNL: toestemming tot portretteren kan niet gelijk worden gesteld met toestemming tot publiceren, volgens het Discodanser arrest geldt dat geportretteerde in beginsel een redelijk belang heeft zich te verzetten tegen gebruik van zijn portret ter ondersteuning van een commerciële reclame-uiting, geen belang aan de orde gesteld dat inbreuk op persoonlijke levenssfeer zou kunnen rechtvaardigen, niet aangetoond dat door werkgever eiser namens eiser een regeling is getroffen. Schadevergoeding ex aequo et bono begroot op € 5.000.

 

IEPT20190520, Rb Midden-Nederland, Avrotros

Uitzending Opgelicht!? over oplichting door eiser grotendeels niet onrechtmatig: beroep op Breekijzerarrest (IEPT20030502) faalt, voldoende steun in feitenmateriaal, sterk negatieve uitlatingen niet door (medewerkers) van het programma gedaan, maar zijn verhalen geïnterviewden, omdat naam/gezicht [eiser sub 2] veelvuldig in beeld komt is hoor en wederhoor vereist, voldoende wederhoor geboden, voldoende wederhoor geboden, gelet op het contact tussen partijen en de informatie die daarbij is uitgewisseld. Tonen gezicht [eiser sub 2] in beelden 27 februari 2019 onrechtmatig: draagt gelet op feit dat gezicht al meerdere keren getoond is niets wezenlijks bij aan uitzending, beelden lijken met name bedoeld om item op spannende wijze af te sluiten, niet verteld aan kijker dat de bijeenkomst is georganiseerd met gebruikmaking van een valse identiteit onder de gestelde onjuiste reden dat er eigenlijk geen contact kon worden gemaakt.

 

2018

 

IEPT20181219, Rb Amsterdam, Foto omslag boek

Geen analoge toepassing beeldcitaatrecht nu evident is dat foto als versiering van omslag van biografisch boek dient: enige foto in het boek, afgedrukt over de volle omslag, ter communicatie van inhoud boek en kooplustopwekkend. Openbaarmaking foto onrechtmatig mede gelet op verzilverbare populariteit maar onvoldoende grond om  verdere openbaarmaking te verbieden: voorafgaand aan openbaarmaking geen redelijke vergoeding aangeboden en openbaarmaking foto doet geen afbreuk aan reputatie van het subject. Debat over de omvang van de redelijke vergoeding onvoldoende gevoerd waardoor standpunten nader dienen te worden onderbouwd: uit het overlegde rapport kan niet worden opgemaakt dat een vergoeding van € 15.000,00 en 14% van de bruto omzet exclusief BTW eerder is overeengekomen.

 

IEPT20180502, Rb Amsterdam, Cruijff v Xander Uitgevers

Publicatieverbod Cruijff-biografie wegens gestelde portretrechtinbreuk door opname van zijn foto op de omslag afgewezen: Cruijff geniet weliswaar nog steeds verzilverbare populariteit, met oog op informatievoorziening echter onwenselijk indien onderwerp van biografie zich tegen iedere publicatie van zijn portret zou kunnen verzetten, nu de foto tevens kooplustopwekkend vermogen heeft maakt Cruijff weliswaar aanspraak op redelijke vergoeding, maar de omstandigheid dat deze niet op voorhand is aangeboden is onvoldoende om openbaarmaking te verbieden, afbreuk van of schade aan reputatie Cruijff niet aannemelijk gemaakt. Subsidiair gevorderd bedrag van € 15.000 en 14% van de bruto omzet eveneens afgewezen: onvoldoende aannemelijk dat bodemrechter gevorderd bedrag zou toewijzen.

 

IEPT20180425, Rb Amsterdam, Mavic v Picnic

Vervolg op tussenvonnis (IEPT20170906), waarin is geoordeeld dat inbreuk is gemaakt op het portretrecht van Max Verstappen door het gebruik van zijn ‘lookalike’ in een commercial van Picnic. Redelijke vergoeding voor gebruik portret Verstappen begroot op € 150.000 in plaats van gevorderd bedrag van € 400.000: Picnic kan niet worden verweten dat reclame viral is gegaan en via derden nog altijd beschikbaar is, marketingrapporten en factuur voor bedrijfsopening geven globale onderbouwing van exploitatiebelang Verstappen, Verstappen heeft echter geen inspanning hoeven te verlenen voor totstandkoming commercial.

 

2017

 

IEPT20171206, Rb Amsterdam, Mavic v Karakter Uitgevers

Niet in geschil dat op voorkant en in fotokatern van boek over Max Verstappen gebruikte foto’s van Verstappen zonder helm zijn portret weergeven. Ook foto’s van Verstappen mét helm betreffen zijn portret: Verstappen is aan de hand van identificerende factoren als zijn racetenue, auto en silhouet duidelijk herkenbaar. Verstappen heeft ondanks verzilverbare populariteit geen redelijk belang in de zin van art. 21 auteurswet om zich tegen openbaarmaking van zijn portret te verzetten: onvoldoende betwist dat de aangeboden vergoeding van 10% van de netto-opbrengst redelijk is gelet op omstandigheid dat het boek tevens algemene nieuwswaarde heeft, de foto’s slechts beperkt en ter ondersteuning van het verhaal zijn gebruikt, en de foto’s al eerder in de media zijn verschenen.

 

IEPT20171110, HR, Google

Casastieberoep verworpen (artikel 81 lid 1 RO)

 

IEPT20170906, Rb Rotterdam, Punch Out Battles

Vermoeden van overdracht aan filmproducent ex artikel 45d Auteurswet niet van toepassing op bijdrage rapper aan rapbattle: rapteksten niet vervaardigd met het oog op registratie en publicatie filmwerk en derhalve niet te beschouwen als een ‘daartoe bestemde bijdrage’. Battlerapper wordt wel geacht afstand te hebben gedaan van het recht zich op grond van portretrecht te verzetten tegen publicatie van de beelden: toestemming voor maken opnames staat voldoende vast, uit gedrag van rapper moet worden afgeleid dat hij bovendien heeft ingestemd met publicatie en feit dat de rapper inmiddels niet meer achter zijn teksten staat kan daar niet aan af doen. Ook beroep op Wet bescherming Persoonsgegevens slaagt om deze redenen niet: uit gedrag rapper blijkt expliciet dat hij toestemming heeft verleend voor verwerking gegevens.

 

IEPT20170906, Rb Amsterdam, Mavic v Picnic

Lookalike uit Picnic commercial aangemerkt als portret Max Verstappen: portret betreft niet per definitie persoon zelf en lookalike vertoont door zelfde pet, raceoutfit, haarkleur, silhouet en postuur alle karakteristieke kenmerken van Verstappen waardoor bij het publiek het beeld van Verstappen wordt opgeroepen. Gebruik portret Verstappen is onrechtmatig: Verstappen geniet verzilverbare populariteit, exclusief contract met Jumbo betekent niet dat Verstappen geen commercieel belang meer heeft, Picnic komt in het kader van artikel 10 EVRM weliswaar een zekere vrijheid toe om zich op humoristische wijze te uiten, maar omstandigheid dat het gaat om reclame-uiting waarbij bewust het beeld van Verstappen is opgeroepen zonder daarvoor een vergoeding aan te bieden weegt zwaarder. Partijen mogen zich bij akte uitlaten over hoogte vergoeding: geabstraheerd van de omstandigheid dat Verstappen niet zou hebben ingestemd met de commercial van Picnic moet de hypothetisch bedongen vergoeding worden beschouwd als de geleden schade.

 

IEPT20170809, Rb Amsterdam, Riot Games

In League of Legends gebruikte ‘skin’ Striker Lucian maakt inbreuk op portretrecht Edgar Davids: donkere huidskleur, sportief postuur, agressieve speelstijl, zwarte dreadlocks en een sportbril, gecombineerd met een voetbaluniform maken Striker Lucian tot een portret van Edgar Davids en de verzilverbare populariteit die Edgar Davids geniet vormt een redelijk belang zich tegen de commerciële exploitatie van zijn portret te verzetten.

 

IEPT20170502, Hof Amsterdam, Mavic v Picnic

Afwijzing conservatoir derdenbeslag in zaak rond commercial Picnic met ‘lookalike’ Max Verstappen bekrachtigd: commercial duidelijk bedoeld als parodie op eerdere reclamecampagne van Jumbo waardoor het zeer de vraag is of appelanten beroep op portretrecht toekomt, gemiste omzet niet de juiste maatstaf voor vaststellen redelijke vergoeding nu betwijfeld wordt of Picnic ooit voor ‘echte’ Verstappen gekozen zou hebben en het Verstappen niet vrij staat om met concurrent van Jumbo in zee te gaan, omvang schade op grond van onrechtmatige daad onvoldoende onderbouwd, geen belang aangevoerd op grond waarvan aan twijfels omtrent toewijsbaarheid beroep portretrecht voorbij kan worden gegaan.

 

2016

 

IEPT20161129, Hof Amsterdam, Hearst Magazines
Artikel in tijdschrift Quote over geïntimeerde niet onrechtmatig: onvoldoende onderbouwd dat sprake is van een “hetze” en voldoende steun in het feitenmateriaal. Geen inbreuk op portretrecht (artikel 20 Aw) geïntimeerde: bewerkte foto van verdrietige geïntimeerde als illustratie aan te merken, doorslaggevend dat niet is aangevoerd dat en waarom plaatsen bewerkte foto eer en goede naam geïntimeerde aantast en niet onderbouwd dat foto ten onrechte in catalogus Hollandse Hoogte is opgenomen.

 

IEPT20161013, Rb Amsterdam, Mavic v Picnic

Conservatoir derdenbeslag in zaak rond portretrecht Max Verstappen na commercial van Picnic met ‘lookalike’ Verstappen afgewezen: de vraag is of commercial onrechtmatig bevonden zal worden nu deze duidelijk is bedoeld als  parodie.

IEPT20160726, Hof Den Haag, Google
Artikel met foto appellant op webblogdienst Google niet onrechtmatig jegens appellant: maatschappelijk belang, steun in feiten materiaal, bevat informatie die ook door anderen is gepubliceerd. Beroep op auteursrecht en portretrecht faalt: eiser geen maker en foto afgebalkt.

IEPT20160606, Rb Amsterdam, Militariabeurs

Artikelen [A] over militariabeurs niet onrechtmatig: wekken niet de indruk dat [A] / zijn beurs sympathiseert met neonazistisch gedachtengoed, enige steun in feitenmateriaal, gedaan in niet zeer gezaghebbende media met beperkt publiek. Publicatie portretfoto [A] bij artikelen over militariabeurs onrechtmatig: privacybelang [A] weegt zwaarder en niet te rijmen met stelling [A] dat hij niet actie voert tegen de persoon [A], maar tegen de beurs.


IEPT20160503, Hof Amsterdam, Privatescan

Inbreuk op portretrecht X: aannemelijk gemaakt dat overeenkomst tot gebruik video-opname X op website Privatescan in juni 2014 is geëindigd. Privatescan mocht foto en video alleen met uitdrukkelijke toestemming X verspreiden via andere kanalen, welke niet is gegeven. Geen beroep op Svensson-arrest en geen toestemming gegeven door cameraman Y als vertegenwoordiger van X. Geen beroep op artikel 6:89 BW: niet gebleken dat Privatescan door gestelde late klagen X nadeel heeft geleden.


IEPT20160415, Rb Amsterdam, SBS
Uitzending Undercover in Nederland over afpersing met naaktfoto’s niet onrechtmatig: voldoende steun in feitenmateriaal en voldoende maatregelen om herkenbaarheid [X] zoveel mogelijk tegen te gaan. Gebruik verborgen camera toegestaan: wijze waarop [X] heeft gehandeld en zijn ontmaskering niet mogelijk zonder verborgen camera. Geen inbreuk portretrecht [X] door onherkenbaar maken van zijn gezicht.

IEPT20160120, Rb Amsterdam, Van Gaal v Interbest
€ 25.000 voor inbreuk op portretrecht Van Gaal: geen gegevens vergelijkbare vergoedingen voor vergelijkbare gevallen in het geding gebracht. Geen extra inspanningen Van Gaal vereist voor de foto, waardoor vergelijking met commercials niet op gaat. Wel aansluiting bij vergoeding van € 50.000 van [naam 2], maar relevant verschil dat portret slechts in één krant en één vakblad is gepubliceerd.

 

2015

 

IEPT20151002, Rb Midden-Nederland, Publicatie
Deel van uitlatingen op website gedaagde, waarin [eiser sub 1] o.a. van nazipraktijken wordt beschuldigd onrechtmatig, ander deel uitlatingen niet. Uitlatingen over [eiseres sub 2] en plaatsen van haar foto onrechtmatig: uitsluitend gedaan omdat zij met [eiser sub 1] is getrouwd. Foto’s [eiser sub 1] bij berichten over vermeende misstanden in het onderwijs  niet onrechtmatig. Publicatieverbod beperkt toegewezen.

IEPT20150428, Hof Amsterdam, CCCP en KRO v Media Markt

Geen uitzendverbod van (heimelijke)opnames gemaakt in Media Markt: uitzendverbod enkel op grond van eigendomsrecht c.q. gebruiksrecht Mediamarkt zou leiden tot preventieve censuur. Geen dreigende reputatieschade Mediamarkt of haar bezoekers. Geen inbreuk op portretrecht medewerkers en bezoekers Mediamarkt: onherkenbaar in beeld gebracht.


IEPT20150417, Rb Amsterdam, SBS
Uitzending “Gestalkt” over stalking door [S]  niet onrechtmatig: geen sprake van een portret, omdat gezicht [S] geblurred is in de uitzending. Gebruik verborgen camera gerechtvaardigd: voldoende aannemelijk dat materiaal niet zonder verborgen camera te verkrijgen was. Voldoende steun in het voor de uitzending beschikbare feitenmateriaal. Hoor- en wederhoor geboden, waarvan [S] gebruik heeft gemaakt.

IEPT20150414, Hof Den Bosch, Huurgeschil
Geen verbod om foto’s van [appellant] te maken: niet gebleken dat foto’s van [appellant] zijn gemaakt of geopenbaard.

IEPT20150415, Rb Amsterdam, Van Gaal v Interbest
Dat gewraakte foto via Getty Images is aangeschaft doet niet af aan portretrechtinbreuk. Inbreuk portretrecht Van Gaal: redelijk belang om zich te verzetten tegen gebruik portret, want foto gebruikt voor commerciële uiting. Onvoldoende onderbouwd dat Night Writers betrokken was bij openbaarmaking portret. Onderbouwing waarde verzilverbare populariteit sluit onvoldoende aan bij onderhavige situatie. Van Gaal krijgt gelegenheid hoogte van verzilverbare populariteit nader toe te lichten.

 

2014

 

IEPT20140618, Rb Midden-Nederland, Knijtijzer
Auteursrechtinbreuk op ontwerpen voor inrichting kamers: Knijtijzer is enige maker en heeft creatieve keuzes gemaakt. Geen inbreuk op “Woodstacker Module”: inbreuk onvoldoende onderbouwd. Portretrechtinbreuk door portret Knijtijzer in negatieve context op blog te plaatsen zonder enige informatieve waarde of maatschappelijk belang. Handelsnaaminbreuk afgewezen voor naam “Finch Buildings”, maar toegewezen voor naam “Woodstacker”: samenwerking met betrekking tot handelsnaam tussen Knijtijzer en echtgenoot van B, waardoor B geen recht heeft op gebruik handelsnaam.

IEPT20140410, Rb Amsterdam, Hazazah Pictures
Gebruik van beelden van geweldsincident in documentaire, waarin eisers herkenbaar in beeld waren gebracht onrechtmatig: zelfbeschikkingsrecht eisers prevaleert. Geen beroep meer op portretrecht nu eisers in huidige versie documentaire zijn geblurd: associatie niet genoeg.

 

IEPT20140110, Rb Noord-Nederland, Kopland v Stichting Het Kopland
Niet aannemelijk dat naam “Het Kopland” tot verwarring of associatie met naam van dichter Rutger Kopland zal leiden: te afwijkende woordcombinaties. Evenmin aannemelijk dat met keuze voor naam “Het Kopland” wordt aangehaakt bij bekendheid en reputatie van Rutger Kopland: op geen enkele wijze link gelegd met Rutger Kopland of diens werk.

 

2013

 

IEPT20131210, Hof Amsterdam, CSR en VVCS v de Clubs
Geen schending portretrecht (professionele) voetballers: reeds vergoeding in vorm van vast inkomen.
Portretrecht: geen absoluut verbodsrecht. ij publiekelijk bekende personen vanwege beroepsuitoefening is nieuwswaarde en informatie-belang zwaarwegend.Ook geen afspraken met Clubs op grond waarvan vergoeding bovenop vast inkomen zou kunnen worden vastgesteld
 

 

IEPT20131119, Hof Amsterdam, GeenStijl v Sanoma
Plaatsen hyperlink geen zelfstandige openbaarmaking: faciliteren toegang tot openbaar gemaakte foto’s maar geen verschaffen van nieuw toegangskanaal c.q. geen interventie.Geen citaat-exceptie voor uitsnede foto die niet rechtmatig is openbaar gemaakt. In badkleding gehulde buik in casu geen portret. Onrechtmatig faciliteren kennisneming door derden van onrechtmatig openbaar gemaakt werk

 

IEPT20131112, Rb Midden-Nederland, Tros Opgelicht
Bloemlezing oplichtingspraktijken rechtvaardigt uitzending oude en nieuwe beelden, waaronder herkenbaar in beeld brengen eiseres.Gebruik verborgen camera in casu gerechtvaardigd.

 

IEPT20131022, Hof Den Bosch, Foto’s op erotische websites
Portretrecht. Onrechtmatige plaatsing van foto's van appellante met suggestieve teksten op erotisch getinte websites: inbreuk op persoonlijke levenssfeer en eer en goede naam. Appellante is door reportage in Foxy niet “vogelvrij” geworden. Deskundigenbericht over vragen van technische aard inzake bewijs dat geïntimeerde betreffende foto’s met bijbehorende teksten op de websites heeft geplaatst.

 

IEPT20131004, HR, Het Parool
Uitgangspunt is dat eerbiediging persoonlijke levenssfeer zwaarder weegt dan vrijheid van meningsuiting. Geen onjuiste rechtsopvatting dat publicatie herkenbaar portret niet werd gerechtvaardigd door medewerking aan documentaire over zijn persoon en rapclip.

 

IEPT20130703, Rb Amsterdam, Billenmeisje
Aannemelijk dat is afgesproken dat fotograaf foto’s, ook indien gelaat niet te herkennen is, niet onder toestemming van gefotografeerde mag openbaren. Toestemming tot openbaar maken foto verleend en daarmee is fot aan privésfeer onttrokken; plaatsing in boek, op website en expositie toelaatbaar.

 

IEPT20130614, HR, Cruijff v Tirion
Portretrecht: geen absoluut verbodsrecht. Privacy-belang zwaarwegend bij niet-publiekelijk bekende personen. Bij publiekelijk bekende personen vanwege beroepsuitoefening is nieuwswaarde en informatie-belang zwaarwegend. Aan commerciële belangen bij verzilverbare populariteit toe te kennen gewicht afhankelijk van feiten: aanbod redelijke vergoeding kan van belang zijn. Redelijke vergoeding moet recht doen aan mate populariteit en waarde van exploitatiebelang.

 

IEPT20130605, Rb Amsterdam, Bekendnaakt
Verweer dat derde-huurder verantwoordelijk was inhoud website onvoldoende onderbouwd. € 25.375 schade wegens inbreuk auteurs- en portretrechten

 

IEPT20130416, Rb Oost-Nederland, Gemeente Haaksbergen
Gemanipuleerde foto met suggestief seksueel karakter – in combinatie met titel ‘meesteres in handhaving’ – inbreuk op persoonlijke levenssfeer. Satrisch artikel niet onrechtmatig

 

IEPT20120405, Rb Amsterdam, Tros Vermist
Herkenbaar in beeld brengen moeder-kinderontvoerder niet van belang voor maatschappelijke discussie over kinderontvoering; gebruik stemgeluid wel toegestaan. Portret in uitzending gemist versie programma van 23 maart 2012 hoeft niet te worden aangepast, tenzij portret gebruikt wordt voor nieuw programma. Verwijderen portret en naam van website Tros Vermist

 

IEPT20130208, Rb Amsterdam, Noordkaap
Gerechtvaardigd gebruik verborgen camera: aan de kaak stellen misstanden acquisitiefraude. Geen herkenbaar ‘postuur-portret’

 

2012

 

IEPT20121112, Rb Rotterdam, Opsporing verzocht
Rechtmatige publicatie foto verdachte geweldadige overval: Tonen van observatiefoto's van de verdachte gewelddadige overval bij "Opsporing verzocht" in casu rechtmatig op grond van de Wet politiegegevens

 

IEPT20121107, Rb Amsterdam, RTL

Geen onrechtmatige uitzending jegens nabestaande  of inbreuk op portretrecht overleden persoon: niet ongepast om een overleden persoon onderwerp te maken van een entertainend televisieprogramma; geen schending van privacy nu noch naam noch beeltenis van vader van overleden persoon in uitzending voorkomt

 

IEPT20121024, Amsterdam, KRO

2 x € 900 schadevergoeding voor twee foto’s in reportage, die op tv is uitgezonden en op aantal websites is openbaar gemaakt. Foto gemaakt met zelfontspanner is beschermd werk, nu het resultaat is van creatieve keuzes. Geen weergave in verband met actuele gebeurtenis (artikel 16a Aw). Geen aantasting van persoonlijkheidsrechten door het wegretoucheren van persoon i.v.m. diens privacybelang. Geen inbreuk portretrecht van eiser, nu uit e-mailberichten volgt dat privacybelang voor eiser geen prioriteit had en de foto niet in een voor eiser diskwalificerende context is geplaatst

 

IEPT20121005, HR, SBS

Beroep in cassatie afgewezen; juiste maatstaf hof:  Bij genoemde afweging geldt niet als uitgangspunt dat voorrang toekomt aan het door art. 7 Gw en art. 10 EVRM gewaarborgde recht op vrijheid van meningsuiting. Voor de door art. 8 EVRM beschermde rechten geldt hetzelfde. De toetsing dient in één keer te geschieden waarbij het oordeel dat een van beide rechten, gelet op alle terzake dienende omstandigheden, zwaarder weegt dan het andere recht, meebrengt dat de inbreuk op het andere recht voldoet aan de noodzakelijkheidstoets van art. 10 lid 2 EVRM, dan wel art. 8 lid 2 EVRM. Indien gebruik wordt gemaakt van herkenbare beelden is in het kader van deze afweging niet van belang of, naast de schending van de persoonlijke levenssfeer, tevens schending van het portretrecht aan de vordering ten grondslag wordt gelegd (rov. 3.1).

 

IEPT20120719, Rb Den Bosch, De Bosche Pyromaan

Bewijsopdracht eiser om aannemelijk te maken dat hij op de betreffende camerabeelden te zien is

 

IEPT20120605, Rb Amsterdam, Monta

WM onvoldoende herkenbaar in logo om als portret aan te merken

 

IEPT20120515, Hof Amsterdam, Platter & Dikker

Geen schending portretrecht: De tekst van het essay is niet rechtstreeks naar hem te herleiden. Hij wordt op de in het geding zijnde foto getoond zoals hij zichzelf openlijk aan het publiek vertoont in de publieke ruimte. Ook hierbij wordt zijn naam niet genoemd.

 

IEPT20120508, Rb Rotterdam, Sportswomen
Portretrecht: in beginsel recht om publicatie te verbieden bij aantasting persoonlijke levensfeer tenzij redelijk belang ontbreekt. Geen spoedeisend belang: Daarbij is in de eerste plaats van belang dat het Artikel al bijna vier jaar geleden op het internet is geplaatst.

 

IEPT20120501, Hof Amsterdam, Gourmet

Geen schadevergoeding: marginale inbreuk portretrecht in verband met douanefraude

 

IEPT20120320, Hof Amsterdam, Het Parool
Publicatie foto inbreuk op persoonlijke levenssfeer: verdenking van (zeer ernstig) strafbaar feit. Inbreuk tevens onrechtmatig, ondanks vrijheid van meningsuiting Het Parool; Medewerking aan uitgezonden documentaire rechtvaardigt niet plaatsen portret bij artikel over documentaire en aanstaande strafzaak. immateriële schade € 1.500.

 

IEPT20120321, Rb Utrecht, Alles in perspectief
Onrechtmatige publicatie verdenking PKK-sympathieën

 

IEPT20120203, Hof Amsterdam, NTR

Toestemming als regel bindend.Geen onaanvaardbare aantasting reputatie. Uitingsvrijheid prevaleert boven bescherming privé leven. Onaannemelijk dat vetorecht is overeengekomen.

 

IEPT20120127, Rb Amsterdam, NTR

Verbod uitzending op voorwaarde dat binnen 2 weken bodemprocedure wordt gestart: onderzoek of toezegging vetorecht is gedaan

 

IEPT20120119, Rb Amsterdam, Tros

Geen schending portretrecht: geen onnodige grievende uitzending

 

IEPT20120118, Rb Amsterdam, TomTom

Stemacteur geen uitvoerend kunstenaar: lijst met woorden en korte zinsneden geen auteursrechtelijk beschermd werk. Geen portretrecht op stem; geen verzilverbare populariteit. Geen ongerechtvaardigde verrijking: niet aannemelijk dat hij een omzetgerelateerde licentievergoeding had kunnen bedingen in verband met de stemopname.

 

IEPT20110103, Hof Amsterdam, Cruijff v Tirion c.s.
Geen bescherming privé leven bij foto’s van publiekelijk toegankelijke voetbalwedstrijden. Geen zelfbeschikkingsrecht als algemeen uitgangspunt. Enkel redelijk financieel belang: Dit neemt niet weg dat indien, zoals in het geval van [appellant sub 1], sprake is van verzilverbare populariteit en de foto’s worden geopenbaard in het kader van een geheel, of in overwegende mate aan de betrokken geportretteerde gewijde publicatie het redelijk belang van deze laatste zich er tegen kan verzetten dat tot publicatie wordt overgegaan zonder dat aan hem een passende vergoeding wordt aangeboden.

 

2011

 

IEPT20111124, Rb Amsterdam, Platter & Dikker

Uitgever niet mede-verantwoordelijk voor uitlatingen in ‘De wereld draait door’. Recht op uitingsvrijheid geeft doorslag; schadelijke gevolgen onvoldoende aannemelijk.

 

IEPT20111123, Rb Amsterdam, Telegraaf

Foto’s auteursrechtelijk beschermd. Toestemming vereist bij publicatie van in opdracht gemaakte foto. Onrechtmatige publicatie van op website gepubliceerde foto: bescherming privéleven

 

IEPT20111021, Rb Amsterdam, IDTV – De Heineken Ontvoering

Vrijheid van artistieke expressie vooropgesteld. Grens niet overschreden: Belang van een bij een historische gebeurtenis betrokken persoon  om niet met fictieve elementen in verband te worden gebracht niet overschreden. Mogelijkheid tot herstel achteraf van eventueel onrechtmatige, nadelige gevolgen. Geen voorafgaand verbod of voorinzage. Geen portret van eiser.

 

IEPT20110901, Rb Haarlem, Ministerpresidentrutte.nl

Registratie domeinnaam ministerpresidentrutte.nl misbruik van bevoegdheid tot registratie en instandhouding van de domeinnaam. Onrechtmatig doorlinken naar klokkenluideronline.nl: Het enkele feit dat [A] de bezoekers van ministerpresidentrutte.nl doorgeleidt naar klokkenluideronline.nl brengt het risico met zich dat de ministerpresident en de Staat worden geassocieerd met de verdachtmakingen op die website. De wijze waarop [A] gebruik maakt van de domeinnaam ministerpresidentrutte.nl is daarom te kwalificeren als strijdig met de in het maatschappelijk verkeer in acht te nemen zorgvuldigheid

 

IEPT20110727, Rb Den Haag, Stichting Vrienden van de Partij voor de Vrijheid

Onvoldoende gesteld om te concluderen dat Stichting betrokken is bij gestelde inbreuk op portretrecht. Bevoegdheid Nederlandse rechter wegens woonplaats gedaagde inzake film op Amerikaanse website

 

IEPT20110617, Rb Den Haag, Foto getuige

Gebruik ongebalkte foto’s bedreigde getuige onrechtmatig: In het kader van de vereiste afweging acht de voorzieningenrechter in het bijzonder van belang dat aan eiser de status van bedreigde getuige is verleend en dat hij is opgenomen in een getuigenbeschermingsprogramma.Het argument van gedaagde dat het portret van eiser reeds sinds 12 maart 2009 voor een ieder beschikbaar is geweest via het internet, is onvoldoende overtuigend, [...]. Aannemelijk is weliswaar dat zijn portret bij enkele van zijn 'vijanden' bekend is, maar dat geldt niet voor al zijn potentiële vijanden.

 

IEPT20110616, Rb Amsterdam, Boszhard v VARA

Onrechtmatige publicatie: vergelijking met Mladic onnodig grievend. het belang van Boszhard om hiervan verschoond te blijven in dit geval zwaarder weegt dan het aan de vrijheid van meningsuiting ontleende recht van de VARA om satirisch commentaar te geven op gedragingen van bekende Nederlanders. Ook als column onnodig grievend. Niet onrechtmatig jegens TROS als werkgever.

 

IEPT20110608, Rb Breda, Dyon Caractère
Uitleg licentie: Dyon had niet het recht om buiten [eiser] om blow-ups te maken van een tweetal foto’s om daarmee reclame te maken. Geen portret in opdracht van de modellen: Het beroep van Dyon op het bepaalde in art.19 Aw. treft geen doel. Weliswaar zullen op de foto’s twee modellen afgebeeld staan, de opdracht om de foto’s te maken is niet van hen afkomstig. De foto’s zijn ook niet gemaakt om de modellen te portrette-ren, maar om de door hen gedragen kleding te tonen.

 

IEPT20110601, Rb Breda, Fotodesign

Portret – herkenbaarheid gelaat: dat de technische bewerking niet heeft geleid tot een verminderde herkenbaarheid van het gelaat van [eiser]. Toestemming tot openbaarmaking: de voorzieningenrechter is, met inachtneming van de Haviltex-maatstaf, van oordeel dat [eiseres] hiermee toestemming heeft gegeven voor plaatsing van de foto in de etalage van [gedaagde].

 

IEPT20110531, Rb Amsterdam, MC Boogshe v Smashed Lemon
Inbreuk auteursrecht en portretrecht:  

 

IEPT20110504, Rb Amsterdam, Noordkaap

Geen portret: niet herkenbaar voor het grote publiek.Herkenbaarheid aan [A] zelf te wijten: [A] heeft zelf op zijn voor derden toegankelijke Hyvespagina de dag na de uitzending geschreven dat hij het onderwerp was van de uitzending. Gerechtvaardige publicatie: aan de kaak stellen misstanden binnen circuit alternatieve hulpverlening

 

IEPT20110406, Rb Amsterdam, De Telegraaf

Redelijk socialisatie belang veroordeeld moordenaar: verbod gebruik portret. Bevel tot gebruik initialen voor achternaam, niet voor voornaam

 

IEPT20110323, Rb Amsterdam, André Rieu v Stijl & Inhoud Media

Commercieel portretrecht weegt in casu zwaarder dan vrije nieuwsgaring. Portretrecht los van auteursrecht op foto. Royalty: Gelet op de hoeveelheid foto’s in de publicatie acht de rechtbank een percentage van 20% van de verkoopprijs niet onredelijk

 

IEPT20110308, Hof Amsterdam, SBS

Uitzending beelden niet noodzakelijk voor maatschappelijke discussie: niet valt in te zien dat uitzending van de litigieuze beeld en geluidsopnamen in enig opzicht noodzakelijk is voor de door Endemol en SBS genoemde maatschappelijke discussie.Portretrecht: het maatschappelijk belang om door middel van uitzending van de met de verborgen apparatuur verkregen beeld en geluidsopnamen van de precieze details van de moorden op de hoogte te worden gesteld, onvoldoende opwegen tegen het belang van [Geïntimeerde] niet herkenbaar in zijn leefomgeving te zien en te horen te zijn.

 

IEPT20110215, Rb Amsterdam, Supertrash

Verbod om gedurende jaar aan real life programma mee te werken. Overeenkomst tot maken pilot en samenwerking tot verkoop real life programma. Geen bevel tot nakoming meewerken aan real life programma.

 

2010

 

IEPT20101229, Rb Amsterdam, Het Parool

Geen redelijk belang P: Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen met betrekking tot de achtergrond, inhoud en totstandkoming van het artikel in Het Parool en de rol die de foto bij dat artikel vervult,  […]. Het belang van [P] dat hij in detentie niet via de door Het Parool gepubliceerde foto in verband gebracht kan worden met het geweldsmisdrijf legt daar tegenover onvoldoende gewicht in de schaal om zich tegen de openbaarmaking van die foto door Het Parool te verzetten

 

IEPT20101130, Hof Amsterdam, Nieuw Amsterdam

Conclusie dat [Applellant] geld gestoken had in [R] gerechtvaardigd. Geen absolute plicht tot wederhoor: In dit geval heeft [M] zich gebaseerd op beschikbare bronnen met name op [Appellant]s eigen boek en hij heeft daaraan geen nieuwe of verrassende conclusies ten aanzien van [Appellant] toegevoegd. Daardoor kan niet worden staande gehouden dat hij gegevens bij [Appellant] diende te verifiëren alvorens deze te publiceren. Plaatsing portretten directeuren niet onrechtmatig tegenover Nieuw Amsterdam

 

IEPT20101110, Rb Amsterdam, NEM v Showtime

Portretrechtlicentie: Geen verzuim – geen ingebrekestelling; De e-mail bevat immers geen redelijke termijn voor nakoming of een schriftelijke mededeling waaruit blijkt dat de wederpartij voor het uitblijven van de nakoming aansprakelijk wordt gesteld, zoals artikel 6:82 BW vereist. Het betoog van NEM, dat het verzuim is ingetreden zonder ingebrekestelling omdat zij uit de e-mail van 18 augustus 2009 heeft afgeleid dat [A] en Showtime in de nakoming van de overeenkomst zullen tekortschieten, gaat niet op.

 

IEPT20101006, Rb Amsterdam, Kat in de zak

Portretrecht: Aantasting persoonlijke levenssfeer: De aflevering is naar het oordeel van de rechtbank te suggestief en veroordelend van karakter. Zo wordt de suggestie gewekt dat [A] een “soort van oplichter is”. [E] Models is “wel gewoon te vertrouwen”. Bovendien blijken de verwijten die worden gemaakt niet juist.  De rechtbank is van oordeel dat een beperking van de vrijheid van meningsuiting in het licht van alle feiten en omstandigheden noodzakelijk en proportioneel is.

 

IEPT20101001, Rb Amsterdam, Verborgen Camera
Proceskosten: SBS c.s. heeft bewust het risico genomen dat [X] zich op het standpunt zou stellen dat zij een redelijk belang heeft om zich tegen (verdere) uitzending van haar portret te verzetten en een advocaat zou inschakelen om haar ongenoegen over die opname en uitzending kenbaar te maken. Het is in beginsel dan ook redelijk dat de kosten die de werkwijze van SBS c.s. voor [X] tot gevolg heeft, voor zover het Nederlands procesrecht in zaken die niet betrekking hebben op industriële eigendom dat mogelijk maakt, worden gedragen door SBS c.s.

 

IEPT20100824, Hof Den Haag, Foto Turks Dansfeest
Openbaarmaking foto omvat ter beschikking stellen voor exploitatiedoeleinden. Redelijk belang geportretteerde – inbreuk privacy: De foto is gemaakt in een discotheek tijdens een Turks dansfeest. Weliswaar was deze discotheek voor het publiek algemeen toegankelijk, maar zij bood toch een zekere beslotenheid doordat deze op de desbetreffende avond voornamelijk bezocht werd door een specifieke groep mensen die deel uitmaakt van de Turkse gemeenschap. Causaal verband tussen gestelde sociale schade en publicatie niet bewezen

 

IEPT20100728, Rb Middelburg, TAR

Portretrecht - Persoonlijk belang: Geen verzilverbare populariteit: aannemelijk dat zij in elk geval binnen de kring van liefhebbers van de tennissport enige bekendheid heeft. Waar het om gaat is echter of die bekendheid ook verzilverbaar is, dat wil zeggen of die bekend-heid zodanig is dat commerciële exploitatie ervan door openbaarmaking van portretten redelijkerwijs mogelijk kan worden geacht. Tekortkoming in opleidingsovereenkomst

 

IEPT20100727, Hof Amsterdam, Maroc.nl
toelaatbaar foto-citaat: Het (relatief korte) artikel wordt immers in het kader van een discussie op het internetforum van commentaar voorzien, de (sterk verkleinde) bijbehorende foto speelt daarbij een rol die functioneel van aard is; de foto vergroot immers de zeggingskracht van het artikel en verbeeldt op doeltreffende wijze het schrijnende karakter van het in de discussie aangesneden onderwerp. Portretrecht: Geen redelijk belang gelet op eerdere toestemming

 

IEPT20100714, Rb Amsterdam, X v GeenStijl

Inbreuk persoonlijke levenssfeer: X is midden in de nacht gefilmd zonder dat zij daar op bedacht hoefde te zijn. Zij is geen bekende persoonlijkheid en vervult geen publieke functie. Zij was ten tijde van het filmen duidelijk onder invloed van alcohol. Het filmpje is voor X gênant en beschamend is. GeenStijl heeft weliswaar het recht 'to shock, offend and disturb', maar daaraan zijn grenzen. Die grenzen zijn hier overschreden

 

IEPT20100521, Hof Amsterdam, Undercover in Nederland
Gebruik verborgen camera in casu niet onrechtmatig. Uitzending toelaatbaar met vervorming stem. Uitzending beelden verborgen camera toelaatbaar: De bedoelde opnamen laten enerzijds zien hoe gemakkelijk een potentiële koper kan worden overtuigd door de mededelingen en aanprijzingen van een verkoopster, zoals hier [geïntimeerde], en anderzijds hoezeer misleidend deze mededelingen en aanprijzingen kunnen zijn waar deze volkomen afwijken van hetgeen uit de gesprekken tussen [geïntimeerde] en [R] naar voren komt. Het hof acht de zeggingskracht van deze opnamen dan ook groot en functioneel voor het aan de kaak stellen van de gesignaleerde misstand. Uitzending beelden confrontatie niet toelaatbaar: De wijze waarop [geïntimeerde] aan het slot van het programma wordt geconfronteerd met Stegeman en diens cameraploeg acht het hof een ernstige inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van [geïntimeerde].

 

IEPT20100514, Rb Amsterdam, Undercover in NL

Weerwoord in uitzending geboden. Verbod gebruik beelden verborgen camera: geen aanleiding om een uitzondering te maken op het uitgangspunt dat het openbaar maken van beelden of geluidsopnamen gemaakt met verborgen apparatuur in beginsel onrechtmatig is jegens de geportretteerde/spreker. Ook verbod openlijk gefilmde opnamen: niet noodzakelijk is om de door SBS c.s. gestelde misstanden aan de kaak te stellen. Anonimiseren maakt gedaagde niet onherkenbaar

 

IEPT20100504, Hof Leeuwarden, Naaktbeelden
Plaatsing in MSN-map voor zes personen en op Youtube geen opzettelijke inbreuk auteursrecht:  Deze beperkte kring van personen acht het hof van te geringe omvang om te kunnen spreken van openbaarmaking in de zin waarop feit 3B ziet. Het hof heeft hierbij in aanmerking genomen [...] de strekking van de Auteurswet die er op gericht is het commerciële belang van de auteursgerechtigde te beschermen. Openbaarmaking zonder daartoe gerechtigd te zijn – schending portretrecht: Daartoe overweegt het hof dat het bij feit 4 gaat om de schending van het portretrecht van [benadeelde]. Daarbij spelen niet alleen commerciële belangen een rol maar ook privacy-belangen van de geportretteerde

 

IEPT20100416, Rb Amsterdam, SBS II

Gebruik beelden verborgen camera verboden: Om de door gedaagden gestelde misstanden aan de kaak te stellen is het tonen van het beeldmateriaal en het laten horen van geluidsopnamen echter in beginsel niet nodig. Uitzending “ongebalkte” foto’s toegestaan: In aanmerking wordt genomen dat eiser er zelf voor heeft gekozen deze foto's naar zijn jeugdvriend te sturen. Daarmee heeft hij het risico genomen dat de foto's ook ter beschikking van derden - en gezien zijn achtergrond ook van de media - zouden komen. Nu de foto' s bovendien inmiddels bij het publiek bekend zijn en zich reeds in het publieke domein bevinden. geldt het verbod niet langer voor deze twee foto's.Verhoging dwangsom tot € 500.000: Inmiddels is gebleken dat er bij deze gedaagden niet zonder meer vanuit kan worden gegaan dat de veroordeling wordt nagekomen. Dat leidt ertoe dat een zware prikkel aan de veroordeling dient te worden verbonden.

 

IEPT20100414, Rb Amsterdam, Cruijff v Tirion c.s
Portretrecht geen absoluut recht: vrijheid van meningsuiting prevaleert. Geen redelijk belang Cruijff: gelet op het feit dat de foto' s in het kader van de vrije nieuwsgaring zijn gemaakt op momenten dat Cruijff als voetballer in de openbaarheid trad en Tirion Cruijff voorafgaand aan de publicatie een vergoeding heeft aangeboden, komt de rechtbank tot het oordeel dat de verzilverbare populariteit van Cruijff in het onderhavige geval het recht op vrijheid van meningsuiting niet opzij kan zetten. Merkenrecht: Geen herkomstverwarring.

 

IEPT20100407, Rb Amsterdam, RTL

Zorgvuldige wijze van in beeld brengen bedrijf. Portretrecht Toestemming voor opname – geen dwang: Weliswaar is voorstelbaar dat [X] bang was dat indien hij niet zelf in beeld zou verschijnen met een toelichting op de gemaakte afspraken, de uitzending voor hem ongunstiger zou uitpakken, maar dit is onvoldoende om van dwang te spreken. 

 

IEPT20100319, Rb Amsterdam, Nina
Beschrijving kwesties A-Line en Newtron niet onrechtmatig: De conclusie met betrekking tot de kwesties A-Line en Newtron is dat de beschuldigingen voldoende steun kunnen vinden in het bronnenmateriaal . Beginsel van hoor en wederhoor niet absoluut. Geen redelijk belang bij niet publiceren foto op omslag. Schending persoonlijke levenssfeer dochter: Geen rectificatie, gelet op rechterlijk onrechtmatigheidsoordeel en toezegging om de passage in volgende drukken te schrappen.

 

IEPT20100310, Rb Rotterdam, RVP
Bewijs overeenkomst tot onherkenbare publicatie foto’s: dat eisers in de bewijsopdracht zijn geslaagd en dat is komen vast te staan dat eisers met de fotograaf de afspraak hebben gemaakt dat zij op de in de juli 2005 uitgave van Rosie te publiceren foto's onherkenbaar zouden worden gemaakt

 

IEPT20100224, Rb Amsterdam, TROS Opgelicht
Geen lichtvaardige verdachtmaking. Afbeelding woonhuis met bedrijfsnaam geen inbreuk privacy: Door ervoor te kiezen om zijn bedrijfsnaam zichtbaar op zijn woonhuis aan te brengen, heeft [V] er zelf voor gezorgd dat zijn woonhuis met zijn bedrijf in verband wordt gebracht. Geen schending portretrecht. Geen recht op wederhoor: Zoals door Tros terecht is aangevoerd is hoor en wederhoor geen afzonderlijk recht van [V], maar dient het te worden meegewogen bij de belangenafweging in verband met de vraag of het recht op vrijheid van meningsuiting bescherming behoeft.

 

2009

 

IEPT20091214, Rb Amsterdam, Rieu v Stijl & Inhoud Media BV
Geen toestemming van Rieu via persagentschappen: Met de vergoeding die zij hebben betaald aan de persagentschappen, hebben zij toestemming van de auteursrechthebbende op de foto verkregen om deze te publiceren, maar niet van de geportretteerde. dat de Publicatie bedoeld is als geschenk voor de feestdagen. Verder bestaat de Publicatie voornamelijk uit foto's van André Rieu, met daarbij samenvattingen uit verschillende interviews die hij heeft gegeven, zodat de Publicatie geen nieuwswaarde heeft.

 

IEPT20091125, Rb Haarlem, Sanoma Uitgevers
Onterechte suggestie door foto dat imam schuldig is aan terroristische misdrijven: In de onderhavige publicatie wordt hij echter op één lijn gesteld met personen die vanwege ernstige terroristische misdrijven strafrechtelijk veroordeeld zijn. Aldus wordt de suggestie gewekt dat [eiser] zich eveneens schuldig heeft gemaakt aan terroristische misdrijven. [eiser] is nooit strafrechtelijk veroordeeld zodat sprake is van een onterechte suggestie. Schadevergoeding € 3.500

 

IEPT20090922, Hof Amsterdam, TROS Opgelicht
Bewijslast bij kwalificatie ‘oplichter’ en ‘pathologische leugenaar’: Van degene die beschuldigingen jegens een bepaalde persoon openbaart of verspreidt moet de nodige zorg worden verlangd ten aanzien van het verifiëren van de geloofwaardigheid van de feiten. Deze eis gaat evenwel niet zó ver dat aan die zorgvuldigheidseis alleen kan zijn voldaan ingeval de feiten naar de wettelijke regels van bewijsrecht als vaststaand kunnen worden beschouwd.Geen schending portretrecht

 

IEPT20090911, Rb Amsterdam, Beschamend filmpje
Redelijk belang geportreteerde: De inhoud van het filmpje is, zo heeft Geenstijl zelf ook erkend, voor [eiser] genant en beschamend. Bovendien werd in het filmpje, door het inzoomen op bepaalde beelden en het herhalen van teksten, de spot met [eiser] gedreven. Aannemelijk is dat de plaatsing van het filmpje op de websites van Geenstijl een enorme impact op het privéleven van [eiser] heeft gehad en nog heeft. Openbaarmaking door GeenStijl: Doordat Geenstijl het filmpje op haar website heeft geplaatst, is sprake van een zelfstandige openbaarmaking. Er is geen sprake van louter technische doorgifte van informatie.


IEPT20090828, Rb Amsterdam, Willem-Alexander v AP

Schending persoonlijke levenssfeer door publicatie 4 foto’s: Het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer bij het publiceren van deze vier foto’s weegt zwaarder dan het recht op vrijheid van meningsuiting. Privacybescherming tijdens privé-optreden in publieke ruimte: Alleen indien een privé-foto een nieuwsfeit behelst en/of bijdraagt aan een publiek debat over een onderwerp dat van maatschappelijk belang is, mag die privé-foto ook zonder toestemming van eisers worden gepubliceerd

 

IEPT20090414, Hof Amsterdam, Tirion v Sauerbreij en Elhorst

Geen verzilverbare populariteit. Sauerbreij (zus van de bekendste Nederlandse snowboardster) en Elhorst hebben desgevraagd geen enkel voorbeeld kunnen noemen van commerciële exploitatie van hun portretten, hetzij door henzelf, hetzij door een sponsor, supplier of de Nederlandse Skivereniging. Datum beoordeling "redelijk belang" is datum publicatie boek in 2007.

 

IEPT20090409, Rb Leeuwarden, Privé-filmpje op You Tube

180 uur taakstraf en 1 maand voorwaardelijke gevangenisstraf voor publiceren naaktfilmpje: Het is niet overdreven om te vrezen dat het slachtoffer nooit meer uit het virtuele moeras zal komen waarin zij zich door toedoen van verdachte bevindt. Schrijnend daarbij is te horen dat verdachte zegt dit allemaal in een melige bui te hebben gedaan. Belediging en strafbare inbreuk op auteursrecht en portretrecht

 

IEPT20090203, Rb Breda, Nuenense arts

Onrechtmatige publicatie boek: aangevochten uitlatingen in het boek en op de website op geen enkele wijze met bewijs onderbouwd. Portretrecht: Geen redelijk belang eiser als nabestaande vanwege respectloos gedrag ten opzicht van geportretteerde. Geen redelijk belang minderjarige zoon, die niet meer van foto zal worden herkend.

 

IEPT20090127, Hof Amsterdam, Onschuldige foto

Belang geportretteerde weegt niet op tegen belang op informatievoorziening. berichtgeving moet kunnen worden voorzien van illustratiemateriaal, zoals foto's van de werkelijkheid. Het is daarbij onvermijdelijk dat foto's van toevallige passanten worden gepubliceerd. De foto waar het in dit geding om gaat, is neutraal. Geen spoedeisend belang in hoger beroep wegens toezeggingen.

 

IEPT20090121, Ktr Amsterdam, Maroc-nl

Forumbeheerder niet aansprakelijk voor inbreuk auteurs-/portretrecht: controle vooraf niet vereist, maar van een forumbeheerder mag wel een alerte houding worden verwacht in het tegengaan van dit soort plaatsingen op zijn forum.

 

2008

 

IEPT20081126, Rb Rotterdam, Foto Turks dansfeest

onrechtmatige publicatie portret: als algemeen bekend mag worden verondersteld dat binnen de Turkse gemeenschap, althans binnen de meer traditionele kringen daarvan, het zich op deze wijze als vrouw in het openbaar vertonen niet algemeen is geaccepteerd en als beledigend of aanstootgevend kan worden ervaren

 

IEPT20081126, Rb Amsterdam, X v Audax

Aantasting goede naam veroordeeld moordenaar - onrechtmatige publicatie portret: Vorderingen afgewezen nu vaststaat dat Audax in onderling overleg met X een rectificatie heeft geplaatst en Audax reeds een bedrag van EUR 4.000,- heeft betaald ter vergoeding van vermeende schade als gevolg van eventuele onrechtmatigheid en dit bedrag niet wordt teruggevorderd door Audax.

 

IEPT20081003, Rb Utrecht, Sauerbreij en Elhorst v Tirion

Inbreuk portretrecht: herkenbare portretten

 

IEPT20080917, Rb Den Bosch, Maxim

Portretrecht beroepsmodel: geen impliciete toestemming grootschalig gebruik. Inbreuk te goeder trouw: In die periode mocht Maxim er op grond van de tussen haar en het reclamebureau Max Advertising gesloten overeenkomst op vertrouwen dat er sprake was van rechtmatig gebruik van het portret op de verpakkingen.

 

IEPT20080730, Rb Rotterdam, RVP
Redelijk belang bij verzet tegen foto’s sexuele handelingen. Bewijsopdracht inzake toestemming tot publicatie

 

IEPT20080730, Rb Rotterdam, Foto Fysiotherapeut
Portretrecht: redelijk belang om als onafhankelijk adviseur niet geassocieerd te worden met een bepaalde producent van apparatuur

 

IEPT20080619, Rb Amsterdam, Onschuldige foto

Geen redelijk belang geportretteerde: Onschuldige foto van sportieve moeder met MP3-speler. 

 

IEPT20080611, Rb Amsterdam, TROS Opgelicht

Beschuldiging vindt steun in feitenmateriaal. Medewerking verleend aan uitzending

 

IEPT20080417, Rb Amsterdam, Foto in Film Fitna
Geert Wilders aansprakelijk voor inbreuk op auteursrechten fotograaf en portretrechten Edin. Voorschot op materiële schade fotograaf van 5.000 euro en van 3.000 euro aan immateriële schade Edlin, omdat schade mede een gevolg is van het poseren als Mohammed B.

 

IEPT20080318, Rb Den Haag, Scott v Galaxy (The Sweet)
Gebruik naam "The Sweet" en foto van groep op compilatie CD-Box "Remember the 70s"geen inbreuk op merk- of portetrechten. Geen misleidende reclame: Onvoldoende onderbouwd dat bij publiek de indruk wordt gewekt dat in de compilatie originele opnamen van The Sweet zijn opgenomen

 

IEPT20080306, Hof Amsterdam, Diego Da Cunha v Nike
Optierecht voor tweede termijn van 4 jaar in strijd met redelijkheid en billijkheid
De wijze waarop Nike van haar optierecht gebruik wil maken door het met Da Cunha op 17-jarige leeftijd gesloten contract met een tweede termijn van vier jaar te verlengen is naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid mogelijk niet aanvaardbaar te achten
.

 

IEPT20080229, Rb Breda, Kinderverkrachter
Landelijk opsporingsbericht met foto en naam niet onrechtmatig

 

IEPT20080206, Rb Amsterdam, Maxima v Party
Eisers hoeven niet te dulden (of ze nu aanwezig zijn op een openbaar of publiek strand) dat er van duidelijke privé-activiteiten door (pers)fotografen foto's van hen worden gemaakt die daarna ook worden gepubliceerd. Dat lezers van Party het "leuk" vinden om te zien dat Prinses Maxima ook "gewoon moeder is" vormt geen rechtens te respecteren belang die een recht-vaardiging kan opleveren voor een inbreuk als de onderhavige op de privacy van Prinses Maxima en haar twee dochters.

 

IEPT20080116, Rb Amsterdam, Vara TV Magazine
Plaatsing foto onrechtmatig: aannemelijk dat door het plaatsen van portret bij artikel de associatie is blijven hangen dat het werk van A als rapper iets te maken zou hebben met groepsverkrachting. Immateriele schevergoeding 2.000 euro.

 

2007

 

IEPT20071205, Rb Amsterdam, Van Basten v Dutch Filmworks
Voor redelijk materieel belang is niet beslissend of het gebruik kan worden gekenschetst als merchandise of reclame, maar of sprake is van een vorm van gebruik die uitsluitend of ten minste in hoofdzaak gericht is op het commercieel uitbuiten van iemands verzilverbare populariteit

 

IEPT20071101, Rb Amsterdam, Willem-Alexander cs v Vereniging Martijn

Enkele tonen van foto op een website als die van gedaagde is ontoelaatbare inbreuk op persoonlijke levenssfeer kind - Gelet op bijzondere karakter site mag van beheerder worden verlangd dat hij voorzieningen treft om onrechtmatig gebruik te voorkomen - Geen schending auteursrecht door beheerder website

 

IEPT20070913, Rb Amsterdam, Getuige v Vrij Nederland

Onrechtmatige publicatie foto wegens veiligheidsrisico - Geen publiek figuur - Recall afgewezen wegens gebrek aan effectiviteit

 

IEPT20070221, Rb Haarlem, Verjaring royalties
Verjaring vordering royalties portretrechtlicentie: rechtbank voorshands van oordeel dat [eisers] in elk geval op 8 juni 1999 op de hoogte was. [eisers] zal in de gelegenheid worden gesteld tot het leveren van tegenbewijs. Indien [eisers] niet slaagt in het leveren van tegenbewijs, dan is de vordering verjaard en zal deze worden afgewezen.

 

2006

 

IEPT20060329, Rb Amsterdam, Willem-Alexander v Privé
Portretrecht: Publicatie foto's eisers en Prinses Amalia in badkleding onrechtmatig, mede omdat eisers zich vrij en onbespied mochten wanen - Verbod voor periode van 2 jaar

 

2005

 

IEPT20050624, Rb Breda, Gouden Gids v Yellow Bear
Kleur geel als merk? Geen geldig depot kleurmerken. Portret: gebruikte afbeelding alle karakteristieke kenmerken van de portretten van [eiseres2] die Gouden Gids gebruikt voor haar ad-vertenties. Parodieverweer afgewezen. Misleidende vergelijkende reclame

 

2003

 

IEPT20030502, HR, Breekijzer
Portretrecht: Afgeblokt gelaat kan portret zijn

 

1997

 

IEPT19970502, HR, Discodanser

geportretteerde in beginsel steeds een redelijk belang om zich te verzetten tegen gebruik van zijn portret als ondersteuning van een commerciële reclame-uiting

 

1994

 

IEPT19941222, Rb Amsterdam, Millecam v Escom
lookalike: portretrechtionbreuk vereist ontlening. Ook de door Millecam gestelde visuele gelijkenis, die zij heeft gestaafd door overgelegde verklaringen van kennissen die haar op de foto hebben herkend, kan niet leiden tot het oordeel dat de foto van Claudia een portret van Millecam is in de zin van art. 21 Auteurswet. Een foto van Claudia levert daarom geen inbreuk op het portretrecht van Millecam op, zoals ook een foto van Millecam geen inbreuk op het portretrecht van Claudia oplevert.

 

IEPT19940121, HR, Ferdi E
redelijk belang en belang van resocialisatie

 

1990

 

IEPT19900918, Hof Den Bosch, Van Uden v Verkerke
overdraagbaarheid en duur portretrechten?

 

1989 

 

IEPT19890808, Rb Haarlem, Kierke v EMI en CBS
Inbreuk portretrecht onrechtmatig tegenover exclusief licentienemer

 

1988

  

IEPT19880701, HR, Vondelpark

Redelijk belang: enkele wens is geen redelijk belang. Concrete omstandigheden van geportretteerde relevant

 

1987

 

IEPT19871030, HR, Naturisten

Ruime uitleg 'portret': typerende lichaamshouding kan een rol spelen - enkele feit dat X naakt is afgebeeld kan een redelijk belang zijn dat zich tegen openbaarmaking verzet - Immateriële schadevergoeding 

 

1979

 

IEPT19790119, HR, t Schaep met de Vijf Pooten 

Portretrecht: redelijk belang wanneer de populariteit van geportretteerden, verworven in de uitoefening van hun beroep, van dien aard is, dat een commerciële exploitatie van die populariteit door enigerlei wijze van openbaarmaking van hun portretten mogelijk wordt

 

1970

 

IEPT19700116, HR, Ja Zuster, Nee Zuster
Portret: overeenstemmende gelaatstrekken vereist. Enkel profiteren van door eisers opgebouwde populariteit voor figuren Zuster Klivia, Gerrit en Opa niet onrechtmatig

 

1965

 

IEPT19650217, Rb Den Haag, Donners
Commercieel portretrecht

 

1964

  

IEPT19640415, Rb Den Haag, Beatles
Commercieel portretrecht

 

1960

 

IEPT19600413, Hof Den Haag, Teddy Scholten
Commercieel portretrecht