Octrooirecht Verdrag

Print this page

Verdrag inzake Octrooirecht, Genève, 1 juni 2000


Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Algemene beginselen

Artikel 3 - Aanvragen en octrooien waarop het Verdrag van toepassing is


Artikel 4 - Uitzondering voor veiligheid


Artikel 5 - Datum van indiening

Artikel 6 - Aanvraag


Artikel 7 - Vertegenwoordiging


Artikel 8 - Mededelingen; adressen


Artikel 9 - Kennisgevingen


Artikel 10 - Geldigheid van het octrooi; intrekking


Artikel 11 - Uitstel ten aanzien van termijnen

Artikel 12 - Herstel van de rechten nadat het bureau heeft vastgesteld dat de nodige zorg is betracht of dat het verzuim onopzettelijk was


Artikel 13 - Verbetering of toevoeging van een beroep op voorrang; herstel van het recht van voorrang


Artikel 14 - Reglement van Uitvoering


Artikel 15 - Verhouding tot het Verdrag van Parijs


Artikel 16 - De gevolgen van herzieningen, wijzigingen en aanpassingen van het Verdrag tot samenwerking inzake octrooien


Artikel 17 - Algemene Vergadering


Artikel 18 - Internationaal Bureau


Artikel 19 - Herzieningen


Artikel 20 - Partij worden bij het Verdrag


Artikel 21 - Inwerkingtreding; data van vankrachtwording van bekrachtigingen en toetredingen


Artikel 22 - Toepassing van het Verdrag op bestaande aanvragen en octrooien


Artikel 23 - Voorbehouden


Artikel 24 - Opzegging van het Verdrag


Artikel 25 - Talen van het Verdrag


Artikel 26 - Ondertekening van het Verdrag


Artikel 27 - Depositaris; registratie


Reglement van Uitvoering van het Verdrag inzake Octrooirecht


Regel 1 - Definities

Regel 2 - Details met betrekking tot de in artikel 5 bedoelde datum van indiening


Regel 3 - Details betreffende de toepassing ingevolge artikel 6, eerste, tweede en derde lid


Regel 4 - Beschikbaarheid van een eerdere aanvraag ingevolge artikel 6, vijfde lid, en regel 2, punt 4, of van een eerder ingediende aanvraag ingevolge Regel 2, punt 5, letter b

Regel 5 - Bewijs ingevolge artikel 6, zesde lid, en artikel 8, vierde lid, letter c, en Regel 7, punt 4, Regel 15, punt 4, Regel 16, punt 6, Regel 17, punt 6, en Regel 18, punt 4


Regel 6 - Termijnen betreffende de aanvraag ingevolge artikel 6, zevende en achtste lid


Regel 7 - Details inzake machtiging ingevolge artikel 7


Regel 8 - Indiening van mededelingen ingevolge artikel 8, eerste lid


Regel 9 - Details betreffende de handtekening ingevolge artikel 8, vierde lid


Regel 10 - Details betreffende vermeldingen ingevolge artikel 8, vijfde, zesde en achtste lid


Regel 11 - Termijnen betreffende mededelingen ingevolge artikel 8, zevende en achtste lid
 

Regel 12 - Details betreffende uitstel ten aanzien van termijnen ingevolge artikel 11

Regel 13 - Details betreffende het herstel van rechten nadat het bureau ingevolge artikel 12 heeft vastgesteld dat de nodige zorg is betracht of dat het verzuim onopzettelijk was

Regel 14 - Details betreffende een verbetering of toevoeging van een beroep op voorrang en herstel van het recht van voorrang, ingevolge artikel 13

Regel 15 - Verzoekschrift tot inschrijving van een wijziging van naam of adres

Regel 16 - Verzoekschrift tot inschrijving van een wijziging van de aanvrager of eigenaar


Regel 17 - Verzoekschrift om inschrijving van een licentie of van een veiligheidsbelang

Regel 18 - Verzoek om verbetering van een fout

Regel 19 - Wijze van identificatie van een aanvraag zonder het aanvraagnummer


Regel 20 - Opstelling van internationale standaardformulieren

Regel 21 - Vereiste van unanimiteit ingevolge artikel 14, derde lid
 

Disclaimer

Tekst geldend op: 01-04-2019. De actuele tekst en wetstechnische informatie kunt u verifiëren op overheid.nl