2023 - 2e halfjaar

Print this page

IEPT20231219, Rb Den Haag, Vision Light Tech v IoLite-vision
VLT vordert staking op inbreuk op het door VLT gehouden Benelux-merk met de handelsnaam IoLite-vision en de kleur paars op de website. Er is geen merkinbreuk, geen handelsnaamrechtinbreuk. Geen onrechtmatige daad door de 'look and feel' door op de website onnodig veel overeenkomst met VLTs website. Er is geen alleenrecht op de kleur paars en er is ruim voldoende afstand genomen tot het ontwerp.

 

IEPT20231205, Hof Arnhem-Leeuwarden, Big Machinery v Light Trucks

De rechtbank IEPT20230830 heeft terecht geoordeeld dat koopovereenkomst rechtsgeldig ontbonden is. Merk kraan wel degelijk van belang. Tekortkoming niet gering. Omstandigheid dat de kraan nu total loss is onvoldoende om ontbinding niet te rechtvaardigen. Ontbinding is naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid aanvaardbaar.

 

IEPT20231114, Rb Amsterdam, Free your mind v Ticketswap

In conventie: Free your Mind heeft geen spoedeisend belang: Free Your Mind kan betoog, dat zij last heeft van (door)verkoop van tickets en dat zij daardoor aanzienlijke schade lijdt, niet onderbouwen. Geen wanprestatie van doorverkopers: kopers van Free Your Mind tickets aanvaarden enkel de algemene voorwaarden van TIBBAA, de ticketverkoper, waaruit niet blijkt dat doorverkoop van tickets niet is toegestaan. Geen oneerlijke handelspraktijk: Free Your Mind is geen consument en dus komt haar geen beroep toe op artikel 6:193b BW. Geen merkinbreuk of inbreuk op IE-rechten: Free Your Mind geen merkhouder en al was zij dat wel kon zij geen beroep doen op haar merkenrecht vanwege uitputting. In reconventie: geen inbreuk op artikel 2.20 lid 2 sub d BVIE: de vrijheid van meningsuiting van Free Your Mind om een misstand aan de kaak te stellen prevaleert boven het commerciële belang van Ticketswap als merkhouder.

 

IEPT20231101, Rb Den Haag, Dentaid v Tandonline

Staking omdat bijsluiters aangeboden merkproducten Tandonline niet in de lokale taal zijn. Advocaat heeft zich in opdracht van Tandonline teruggetrokken. Geen verweer gevoerd tegen vorderingen tot staken van merkinbreuk op de Dentaid-merken in de webshop van Tandonline. De verpakkingen en bijsluiters zijn niet in de Nederlandse taal, terwijl dat wettelijk is voorgeschreven; dat kan tot negatieve ervaringen van gebruikers leiden en tot gezondheidsschade en productaansprakelijkheid leiden. Afbreuk aan functies van Dentaid-merken. Proceskosten gehalveerd maximum nu na de dagvaarding geen Conclusie van Antwoord, geen zitting en geen reactie op verweer moest worden voorbereid: €4.000.

 

IEPT20231025, Rb Den Haag, Antargaz

Gasflessen Antargaz navullen en verkoop met vervalste zegels. Navullen van verpakkingen voorzien van andermans merk. Verkopen van gasflessen voorzien van vervalste zegels. Afgifte, opgave en winstafdracht en/of schadevergoeding nader op te maken bij staat. Toepasselijke algemene voorwaarden vernieitigbaar wegens ontbreken redelijke mogelijkheid tot kennisneming van algemene voorwaarden door de gebruiker (art. 6:234 BW). Inzage in gelegd bewijsbeslag.

 

IEPT20231019, HvJEU, GSTT

Het legalisatiebeginsel inzake delicten en straffen (artikel 49 lid 1 Handvest) verzet zich niet tegen een nationale regeling waarbij merkinbreuk zowel een bestuurlijke overtreding als een strafbaar feit kan opleveren. Het evenredigheidsbeginsel strafbare feiten en straffen (artikel 49 lid 3 Handvest) verzet zich tegen een nationale wettelijke bepaling die herhaaldelijk merkinbreuk bestraft met een gevangenisstraf van ten minste 5 jaar: artikel 172b van het Bulgaarse wetboek van strafrecht is ruim omschreven en garandeert niet dat de autoriteiten bij elk van de individuele gevallen kan toetsen of zwaarte maatregel de ernst van de inbreuk overstijgt.

 

IEPT20231017, Hof Den Haag, Djoko

Sprake van geldig Uniemerk WILLIAM DJOKO, geen depot ter kwader trouw: Djoko was niet bekend met de artiestennaam ‘DJOKO’ door [eiser] en had geen bedoeling hierbij aansluiting te zoeken. [eiser] kan zich niet beroepen op ouder recht van plaatselijke betekenis: Djoko heeft als eerste handelsnaamrechten verkregen voor zijn gebruik van de naam WILLIAM DJOKO. Sprake van merkinbreuk in de zin van artikel 19 lid 2 sub b UMVo: geen sprake van neutralisatie van auditieve en visuele overeenstemming WILLIAM DJOKO en DJOKO. Sprake van verwarring. Gebod om te bewerkstelligen dat anderen een handeling verrichten/iets nalaten om iedere inbreuk op het Uniemerk te doen staken, is toelaatbaar: in het bijzonder als het gaat om [eiser]’s managementkantoor en platenlabels, waarmee overeenkomsten zijn gesloten. Maximum van te verbeuren dwangsommen aangepast: niet proportioneel dat [eiser] voor het verleden al een zeer hoog bedrag aan dwangsommen zou hebben verbeurd.
 

IEPT20231011, Rb Den Haag, Off-White

Geen inbreuk op merkenrechten Off-White: geen sprake van gebruik in het economisch verkeer in de zin van artikel 9 UMVo. Off-White heeft niet onrechtmatig geprocedeerd, vordering in reconventie afgewezen: Off-White heeft in deze procedure niet bewust onjuiste feiten gesteld.

 

IEPT20230919, Rb Midden-Nederland, Fleurop v Bloemenwinkel.nl

Bloemenwinkel.nl maakt door gebruik “Fleurop” als adword inbreuk op de Fleurop-woordmerken; Aantasting herkomstfunctie ex art. 20 lid 2 sub a BVIE; Consument weet niet dat Bloemenwinkel.nl een concurrerend bezorgnetwerk biedt. Inbreuk op Benelux woord/beeldmerk in de zin van artikel 2.20 lid 2 sub a BVIE; Gevaar voor (indirecte) verwarring; Relevante publiek is niet bekend met bloemenwinkel.nl als een eigen bloemenbezorgnetwerk.

 

IEPT20230913, Rb Amsterdam, Calcasa v Matrixian

Eiseres kan het gebruik door gedaagde van de woorden Desktop Taxatie niet tegenhouden. Gangbare en beschrijvende term die eiseres niet kan monopoliseren. Geen inbreuk handelsnaamrecht. Desktop Taxatie wordt niet als handelsnaam gebruikt. Wel sprake van een verboden misleidende mededeling. Aannemelijk dat de informatie op de website van gedaagde potentiële klanten op het verkeerde been zet.

 

IEPT20230908, HR, Meering v CCC

Het HvJEU IEPT20220602 heeft geoordeeld dat een handelsnaam voor de toepassing van art. 6 lid 2 Merkenrichtlijn een ouder recht kan vormen. Daarmee volstaat dat het oudere recht van slechts plaatselijke betekenis, zoals een handelsnaam, in de wetgeving van de betrokken lidstaat wordt erkend en in het economisch verkeer wordt gebruikt, om zich daarop te kunnen beroepen tegen de houder van het jongere merk. Voor de vaststelling dat sprake is van een “ouder recht” in de zin van genoemde bepaling niet vereist is dat de houder van dit recht het gebruik van het jongere merk door de houder ervan kan verbieden. Een nog ouder recht van de houder van het jongere merk kan invloed hebben op het bestaan van een ouder recht in de zin van art. 6 lid 2 Merkenrichtlijn, voor zover de houder van het merk en het nog oudere recht krachtens deze wetgeving de derde op basis van zijn nog oudere recht niet meer kan verbieden om gebruik te maken van zijn jongere recht. 

 

IEPT20230906, Rb Den Haag, Sharpsight v Medical Workshop
Sharpsight, houdster van octrooi medisch hulpmiddel intravitreale injecties verkrijgt stakingsbevel tegen voormalig licentienemer Medical Workshop voor merkinbreuk en octrooiinbreuk. Opeising van octrooi door Medical Workshop vanwege (mede)aanspraak omdat het octrooi in samenwerking zou zijn gemaakt. Slaagt echter niet. 

 

IEPT20230830, Rb Den Haag, Audi v Fruugo

Fruugo maakt geen inbreuk IE-rechten van Audi door verkoop en adverteren inbreukmakende producten. Fruugo heeft op haar platform de merken Audi niet zelf gebruikt: Frugo heeft geen betrokkenheid bij de totstandkoming van de inhoud van de advertenties en geen invloed op de vraag waar en hoe vaak een advertentie wordt getoond. Advertenties geen commerciële communicatie ter promotie eigen dienstverlening Fruugo: de website van Fruugo wordt vermeld omdat het gepromote product door de retailer wordt aangeboden. Hoofdregel uit Louboutin-arrest niet van toepassing: tekens die gelijk zijn aan merken worden in onderhavige zaak enkel gebruikt door retailers en niet door Fruugo zelf. Fruugo handelt niet onrechtmatig jegens Audi door retailers in de gelegenheid te stellen inbreuk te maken op de IE-rechten van Audi: Fruugo komt een beroep toe op de vrijstelling van de aansprakelijkheid (artikel 14 lid 1 REH -binnenkort artikel 6 DSA-/6:196c lid 4 BW): Fruugo treedt als neutraal tussenpersoon op en Fruugo heeft na kennis van onrechtmatig handelen op haar platform content direct verwijderd.

 

IEPT20230830, Rb Gelderland, Light Trucks v Big Machinery

De geleverde Tadano kraan is een counterfeit. Kraan op foto’s die Light Trucks heeft gebruikt bij onderzoek authenticiteit van de kraan is dezelfde  als de aan haar verkochte kraan. Typeplaatje dient juist om de authenticiteit kraan aan te tonen. Kraan is geen originele Tadano. Koopovereenkomst op goede gronden buitengerechtelijk ontbonden. Andere zaak geleverd dan overeengekomen. Geen teruglevering van kraan zoals deze is geleverd. Van Light Trucks kan niet worden verwacht aanpassingen ongedaan te maken.

 

IEPT20230823, Rb Den Haag, Creation Luxe Design v Notino

Uniemerkenrecht. Geen ontoelaatbare herkansingsvordering: CLD en IDD geen procespartijen in eerdere procedure tussen Silkcosmetics en Notino, en feitelijke grondslag van vorderingen verschilt, omdat vermeende inbreuken zich hebben voorgedaan ná de datum waarop het Gerechtshof Den Haag de procedure tussen Silk Cosmetics en Notino heeft gewezen. Geen beroep  op uitputtingsregel mogelijk. Notino maakt inbreuk op Uniemerken (artikel 9 lid 2 sub a UMVo): Voor CLD c.s. bestaan gegronde redenen tegen verdere verhandeling proefaankopen ex artikel 15 lid 2 UMVo, omdat de toestand van die waren, nadat zij in de handel zijn gebracht, is gewijzigd of verslechterd, waardoor afbreuk aan de reputatie van de Uniemerken wordt gedaan. In reconventie: CLD c.s. moet eerder ontvangen informatie die niet binnen reikwijdte valt vernietigen. door vernietiging verstekvonnis is de rechtsgrond van uitvoering daaraan ontvallen.

 

IEPT20230719, Rb Midden-Nederland, Estivant v Estivo

Geen inbreuk op handelsnaamrecht, verwarringsgevaar valt niet te duchten: visueel en auditief zekere mate van overeenstemming tussen ‘Estivant’ en ‘Estivo’. Aard van beide ondernemingen is verschillend. Beide ondernemingen richten zich op een andere doelgroep. Vormgeving van de logo’s en websites verschilt. Geen feitelijke verwarring plaatsgevonden. Geen merkinbreuk: Estivotravel heeft een ouder recht van slechts plaatselijke betekenis.

 

IEPT20230704, Hof Arnhem-Leeuwarden, Purple Q v Xiltrix

Purple Q maakt inbreuk op merk Xiltrix: gebruik door Purple Q niet te kwalificeren als  refererend merkgebruik. Purple Q gebruikt merk Xiltrix in vergelijkende reclame (artikel 2.20 lid 3 onder f BVIE): één ontevreden afnemer is onvoldoende om de bewering te onderbouwing dat Purple Q een star beleid voert met betrekking tot het onderhoud. Het door de voorzieningenrechter ingelaste algehele verbod tot het gebruik van het merk Xiltrix gaat echter te ver: refererend merkgebruik onder voorwaarden toegestaan.