Artikel 17

Print this page

  weegschaal.png

 

1.

a) Deze Overeenkomst wordt ondertekend in een enkel origineel exemplaar, in de Engelse en de Franse taal, waarbij beide teksten gelijkelijk authentiek zijn.

b) Deze Overeenkomst blijft open voor ondertekening te Wenen tot 31 december 1973.

c) Het originele exemplaar van deze Overeenkomst wordt wanneer de Overeenkomst niet meer openstaat voor ondertekening, nedergelegd bij de Directeur-Generaal.

 

2. Officiële teksten worden na raadpleging van de betrokken regeringen vastgesteld door de Directeur-Generaal in andere door de Algemene Vergadering aan te wijzen talen.

 

3.

a) De Directeur-Generaal waarmerkt en verstrekt twee afschriften van de ondertekende tekst van deze Overeenkomst aan de regeringen van de landen die de Overeenkomst hebben ondertekend en, op verzoek, aan de regering van ieder ander land.

b) De Directeur-Generaal waarmerkt en verstrekt twee afschriften van iedere wijziging van deze Overeenkomst aan de regeringen van alle landen van de bijzondere Unie en, op verzoek, aan de regering van ieder ander land.

c) De Directeur-Generaal verstrekt, op verzoek, aan de regering van ieder land dat deze Overeenkomst heeft ondertekend of daartoe toetreedt, twee voor eensluidend gewaarmerkte exemplaren in de Franse en de Engelse taal van de classificatie voor beeldmerken.

 

4. De Directeur-Generaal doet deze Overeenkomst registreren bij het secretariaat van de Organisatie der Verenigde Naties.

 

5. De Directeur-Generaal stelt de regeringen van alle landen die partij zijn bij het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom in kennis van:

i) de ondertekeningen die zijn verricht volgens het eerste lid;

ii) de nederlegging van akten van bekrachtiging of toetreding volgens artikel 12, tweede lid;

iii) de datum van inwerkingtreding van deze Overeenkomst ingevolge artikel 13, eerste lid;

iv) de verklaringen die zijn ingediend krachtens artikel 4, vijfde lid;

v) de verklaringen en mededelingen die zijn gedaan krachtens artikel 12, derde lid;

vi) de verklaringen die zijn gedaan krachtens artikel 16, tweede lid;

vii) de intrekking van alle verklaringen waarvan kennis is gegeven overeenkomstig artikel 16, derde lid;

viii) de aanvaarding van de wijzigingen van deze Overeenkomst volgens artikel 11, derde lid;

ix) de data waarop deze wijzigingen van kracht worden;

x) de opzeggingen die zijn ontvangen ingevolge het bepaalde in artikel 15.