IEPT20070807, Rb Alkmaar, Jaap.nl

IEPT20070807, Rb Alkmaar, Jaap.nl
Rechtspraak

GeschriftTekst en foto’s vormen tezamen een geschriftIndien zou moeten worden geoordeeld dat losse foto´s niet onder "geschriften" zijn te rangschikken, dan nog helpt dat Plazacasa niet verder. In geding zijn docu-menten die bestaan uit tekst én foto´s. Deze elementen ondersteunen elkaar en vormen tezamen één …

meer

IEPT20070726, Hof Amsterdam, Ansul v Ajax

IEPT20070726, Hof Amsterdam, Ansul v Ajax
Rechtspraak

Normaal gebruik: Aanvaard dat in de jaren 1989-1994 merk Minimax normaal is gebruikt mede door gebruik wettelijk voorgeschreven verzegelingsstrips Naar het oordeel van het hof leveren de stellingen van Ansul voldoende aanknopingspunt op om te aanvaar-den dat zij in de jaren 1989-1994 normaal gebruik heeft gemaakt van …

meer

IEPT20070711, GvEA, Piranam

IEPT20070711, GvEA, Piranam
Rechtspraak

Soortgelijkheid

Lederwaren in klasse 25 en klasse 18 soortgelijk

Er dient dus te worden onderzocht of de kamer van beroep op goede gronden heeft geoordeeld dat de betrokken waren niet soortgelijk zijn. In de eerste plaats worden de waren van klasse 25 en de waren van klasse 18 vaak uit dezelfde grondstof vervaardigd, te …

meer

IEPT20070711, GvEA, Tosca Blu

IEPT20070711, GvEA, Tosca Blu
Rechtspraak

MERKENRECHT

 

Soortgelijkheid

Esthetische complementariteit kan leiden tot soortgelijkheid wanneer er sprake is van een echte esthetische noodzaak, in die zin dat de ene waar onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere en dat de consumenten het gebruikelijk en normaal vinden om deze waren samen te …

meer

IEPT20070606, Rb Amsterdam, China Blue

IEPT20070606, Rb Amsterdam, China Blue
Rechtspraak

AUTEURSRECHT

 

Geen overname uit de pers door de pers

Documentaire als China Blue behoort niet tot de categorie van werken waarvoor artikel 15 Aw geldt

Artikel 15 Auteurswet ziet - kort gezegd - op overname uit de pers van de pers. Niet in geding is dat het programma Een vandaag tot de pers behoort. Een documentaire als …

meer

IEPT20070620, Rb Amsterdam, Postcodeloterij

IEPT20070620, Rb Amsterdam, Postcodeloterij
Rechtspraak

Geen aantasting persoonlijke levenssfeer door systeem Postcodeloterij

Aan tijdelijke spektakel rond trekking had eisers zich kunnen onttrekkenHet recht om alleen en met rust gelaten te worden zoals door [eisers] onder meer is aangevoerd is hun door dit op zichzelf kortstondige spektakel niet ontnomen. Op eenvoudige …

meer

IEPT20070612, Hof Den Bosch, Mega Brands v Lego

IEPT20070612, Hof Den Bosch, Mega Brands v Lego
Rechtspraak

Slaafse nabootsing

Bij publiek bestaat behoefte aan compatibiliteit en uitwisselbaarheid, waardoor nabootsing van afmetingen en overige vormaspecten die daarvoor noodzakelijk is niet onrechtmatig is ook niet indien daardoor verwarring kan ontstaanDoordat Lego kon beschikken over een octrooi, is zij lange tijd in staat …

meer

IEPT20070601, Rb Arnhem, Synthon v Astellas Pharma

IEPT20070601, Rb Arnhem, Synthon v Astellas Pharma
Rechtspraak

Procesrecht

 

Beschrijvend bewijsbeslag

Conservatoir beschrijvend- en bewijsbeslag voor buitenlandse procedure mogelijk

Noch artikel 1019Rv noch de Parlementaire Geschiedenis dwingen echter tot de slotsom dat in een geval als dit (zoals hiervoor onder 4.2 omschreven)de bepalingen van artikel 1019 e.v, Rv niet van …

meer

IEPT20070530, Rb Amsterdam, Wild Turkey v Wild Geese

IEPT20070530, Rb Amsterdam, Wild Turkey v Wild Geese
Rechtspraak

Merkenrecht

 

Verval wegens niet normaal gebruik

Belanghebbende: Uitgangspunt dat Austin Nichols slechts dan niet als belanghebbende kan worden aangemerkt als het vorderen van vervallenverklaring van het merk WILD GEESE op grond van bijzondere omstandigheden van het geval in haar verhouding tot merkhouder Lodestar …

meer

Rb Den Haag slechts bevoegd bij maatregelen die van kracht zijn in iedere lidstaat

IEPT20070104, Hof Amsterdam, Tommy Hilfiger v Basilicum
Rechtspraak

Procesrecht. Auteursrecht. Slaafse nabootsing. Merkenrecht. Rechtbank Den Haag op grond van artikel 99(1) en (2) GMeV slechts bij uitsluiting bevoegd indien het gaat om maatregelen die van kracht zijn op het grondgebied van elke lidstaat. Artikel 3 Uitvoeringswet GMeV doet hier niet aan af: mocht sprake zijn van …

meer

Partiële nietigheid octrooi

IEPT20060817, Hof Den Haag, Ceres v Ruvo
Rechtspraak

Octrooirecht - Partiële nietigheid octrooi - "product-by-process"-claim beschermt product hoe ook vervaardigd - Octrooihouder alleen aansprakelijk voor handhaven achteraf onjuist blijkende octrooipretentie indien dat aan hem kan worden toegerekend - Geen grensoverschrijdend verbod nu weersproken buitenlandse …

meer

Flacon ten onterechte geweigerd als vormmerk

IEPT20041124, GvEA, Henkel v BHIM
Rechtspraak

Flacon ten onterechte geweigerd als vormmerk: combinatie bestanddelen verleent flacon een bijzonder en ongebruikelijk uiterlijk dat de aandacht van het betrokken publiek trekt en hen in staat stelt de waren te onderscheiden.

meer

Merk is gebruikelijk geworden voor doelpubliek en daardoor nietig

IEPT20041005, HvJEG, Alcon v BHIM
Rechtspraak

Merkenrecht - Gerecht terecht geoordeeld dat het merk BSS voor het betrokken doelpubliek gebruikelijk is geworden en dat het geen onderscheidend vermogen heeft verkregen door het ervan gemaakte gebruik: niet het beschrijvend karakter van het merk is doorslaggevend, maar het heersende gebruik in de kringen waarin deze …

meer

HvJEG over artikel 7(1)(c) Gemeenschapsmerkenverordening

IEPT20040205, HvJEG, Telefon Buch v BHIM
Rechtspraak

“Universaltelefonbuch” en “Universalkommunikationsverzeichnis” terecht geweigerd op grond van artikel 7(1)(c) Gemeenschapsmerkenverordening: oordeel niet gegrond op loutere beschrijvendheid maar op omstandigheid dat de woorden de bedoelde waren of diensten kunnen aanduiden, het volstaat als minstens een van de …

meer

Beneluxmerken Wendy’s International vervallen verklaard

IEPT20000112, Rb Middelburg, Wendys
Rechtspraak

Beneluxmerken Wendy’s International vervallen verklaard: merken niet gebruikt in Benelux sinds 31 december 1986, snackbarhouder [W] kan zich hier als belanghebbende op beroepen nu hij te goeder trouw was  bij gebruik en depot “Wendy’s”. Merken die na depot [W] zijn gedeponeerd nietig verklaard.

meer

HvJEG over beperking mededinging in kader van licentieovereenkomst

IEPT19890512, HvJEG, Ottung
Rechtspraak

Mededingingsrecht - Contractuele verbintenis op grond waarvan licentienemer op octrooi verplicht is zonder beperking in de tijd - dus ook na het einde van het octrooi - royalty's te betalen, vormt op zich geen beperking van de mededinging in de zin van artikel 85 lid 1 EEG-Verdrag, wanneer de overeenkomst is gesloten …

meer

Pagina's