IEPT20080227, Rb Den Haag, Acco v Noble

IEPT20080227, Rb Den Haag, Acco v Noble
Rechtspraak

PROCESRECHT - IPR

 

Geen grensoverschrijdende bevoegdheid rechter van plaats van schadebrengend feit – art. 6(e) RvUitleg artikel 5(3) EEX-Vo wordt tot richtsnoer genomen bij de uitleg van artikel 6, aanhef en onder e Rv. Er is dan geen goede reden om het begrip de plaats waar het schadebrengende feit zich heeft …

meer

IEPT20080221, Hof Den Haag, Meadwestvaco v A&R Carton

IEPT20080221, Hof Den Haag, Meadwestvaco v A&R Carton
Rechtspraak

OCTROOIRECHT

 

Beschermingsomvang niet beperkt tot blikken (i.t.t. rechtbank)Uit de tijdens de verleningsprocedure plaatsgevonden hebbende wijzigingen van conclusie 1 kan daarom niet worden geconcludeerd, dat het element "blikken" een wezenlijk onderdeel van de voorgestelde uitvinding isConclusie 1 van de …

meer

IEPT20080221, Rb Den Haag, Easy Drain

IEPT20080221, Rb Den Haag, Easy Drain
Rechtspraak

MODELRECHT

 

Hoge eisen voor ex parte bevel niet in overeenstemming met de aan een ingrijpende maatregel als een ex parte verbod te stellen hoge eisen, in het bijzonder ten aanzien van de aannemelijkheid van het gestelde recht en de gestelde inbreuk daarop.Voor zover het verzoek is gericht op een verbod op verhandeling …

meer

IEPT20080226, Hof Den Bosch, Get Nosed v St. Nicholas

IEPT20080226, Hof Den Bosch, Get Nosed v St. Nicholas
Rechtspraak

AUTEURSRECHT

 

Toebehoren auteursrecht niet voldoende onderbouwdIn haar pleitnota in hoger beroep (punt 45) vermeldt St. Nicholas dat zij rechtsopvolger is van de liedjesschrijver Marks maar zij laat na deze stelling op enigerlei wijze met bescheiden of anderszins te onderbouwen.Naar aanleiding van de betwisting door …

meer

IEPT20080221, Hof Den Haag, Cederroth v Bureau

IEPT20080221, Hof Den Haag, Cederroth v Bureau
Rechtspraak

MERKENRECHT

 

Vorm noodzakelijk voor technische uitkomstDeze wezenlijke kenmerken van het door Cederroth gedeponeerde teken zijn naar het oordeel van het hof uitsluitend tot stand gekomen op grond van technische overwegingenHet onderhavige teken betreft een navulverpakking voor een pleisterdispenser. De navulverpakking …

meer

IEPT20080214, HvJEG, Varec v Belgische Staat

IEPT20080214, HvJEG, Varec v Belgische Staat
Rechtspraak

BESCHERMING BEDRIJFSGEHEIMEN:

 

Waarborgen vertrouwelijkheid zakengeheimen. De Voor beroepsprocedure verantwoordelijke instantie moet de vertrouwelijkheid en het recht op eerbiediging van zakengeheimen waarborgen met betrekking tot de informatie die is vervat in door de betrokken partijen aan haar overgelegde …

meer

IEPT20080213, Rb Utrecht, Verzekeraars v PGGM

IEPT20080213, Rb Utrecht, Verzekeraars v PGGM
Rechtspraak

ONEERLIJKE CONCURRENTIE

 

BedrijfstakpensioenfondswetRuime interpretatie artikel 5 Wet Bpf niet voor de hand liggendArtikel 5 Wet Bpf  vormt een beperking op het gebruik van een handelsnaam, en in het licht van het feit dat deze beperking een uitzondering vormt op het algemene uitgangspunt van vrijheid van gebruik van …

meer

IEPT20080211, Rb Almelo, Internetnotarissen v Openbareverkopen

IEPT20080211, Rb Almelo, Internetnotarissen v Openbareverkopen
Rechtspraak

AUTEURSRECHT

 

Objectbeschrijving geen auteursrechtelijk werkde objectbeschrijvingen, tezamen met de adresgegevens en de (bijzondere) veilingvoorwaarden hebben een onvoldoende eigen oorspronkelijk karakter hebben om als werk in de zin van artikel 1 Auteurswet te kunnen worden aangemerkt. Het gaat veeleer om feitelijke …

meer

IEPT20080207, Hof Den Haag, Hartman v Garden Impressions

IEPT20080207, Hof Den Haag, Hartman v Garden Impressions
Rechtspraak

MERKENRECHT

 

Schadevergoeding bestaande uit winstafdrachthet bepaalde in artikel 6:104 BW is in overeenstemming met de inhoud van de HandhavingsrichtlijnDe Richtlijn is inmiddels in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd door de inwerkingtreding, per 1 mei 2007, van de Wet van 18 maart 2007 (...) ter uitvoering van …

meer

IEPT20080131, Hof Den Haag, Soldaat van Oranje

IEPT20080131, Hof Den Haag, Soldaat van Oranje
Rechtspraak

AUTEURSRECHT

 

Overgangsrecht artikelen 45a-g AwDe per 1 augustus 1985 ingevoerde wetsartikelen 45a tot en met 45g Aw niet van toepassing op in 1977 voltooide filmHolierhoek neemt het standpunt in dat deze bepaling slechts ziet op filmwerken waarvan met het tot stand brengen op 1 augustus 1985 een aanvang is gemaakt, …

meer

IEPT20080212, Hof Den Bosch, Europochette

IEPT20080212, Hof Den Bosch, Europochette
Rechtspraak

MODELRECHT

Nieuwe vorm bestekhouderEuropochette wijkt op meer dan slechts onbelangrijke details af van de modellen die volgens Driessen al eerder bestonden: ten aanzien van de chopstickzakjes geldt dat deze - ge-zien de maatvoering - slechts bestemd zijn voor het presenteren van (oosterse) eetstokjes en deze gezien de …

meer

IEPT20080214, HvJEG, Dynamic Medien v Avides Media

IEPT20080214, HvJEG, Dynamic Medien v Avides Media
Rechtspraak

VRIJ VERKEER VAN GOEDEREN

 

FilmkeuringHet vrij verkeer van goederen verzet zich niet tegen een Duitse wettelijke bepaling die de postorderverkoop van beelddragers (dvd’s, video’s) verbiedt wanneer daarop niet staat vermeld dat zij een Duitse leeftijdskeuring hebben ondergaanArtikel 28 EG verzet zich niet tegen een …

meer

IEPT20080215, HR, Rockwool v Isover

IEPT20080215, HR, Rockwool v Isover
Rechtspraak

OCTROOIRECHT

 

Nietigheid werkwijzeoordeel dat bij de beoordeling van de nieuwheid en inventiviteit van de werkwijze niet van belang is of de minerale wol of de toepassing daarvan als kweekmedium nieuw en inventief zijn, geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting.Uitgangspunt voor de beoordeling van de …

meer

IEPT20080215, HR, Rockwool v St Gobain

IEPT20080215, HR, Rockwool v St Gobain
Rechtspraak

 

OCTROOIRECHT

Bewijsvermoeden toepassing werkwijzeGeslaagde bewijsopdracht bracht met zich dat ervan moest worden uitgegaan dat St. Gobain de door haar opgegeven werkwijze inderdaad toepaste, van welke werkwijze steeds door partijen en het hof stilzwijgend is aangenomen dat die niet beantwoordt aan de letter van de …

meer

IEPT20080129, Hof Amsterdam, Brass & Boom v Zarex

IEPT20080129, Hof Amsterdam, Brass & Boom v Zarex
Rechtspraak

AUTEURSRECHT

 

OntleningUitgangspunt is dat niet reeds het enkele feit dat tussen de B&B vazen I, II en III enerzijds en de Alu Baroque vaas anderzijds punten van overeenstemming bestaan, het vermoeden wettigt dat dit laatste de vrucht is van bewuste of onbewuste ontlening.Als het hof voorshands aanneemt dat dit …

meer

IEPT20080207, Rb Dordrecht, Sfeerhaarden

IEPT20080207, Rb Dordrecht, Sfeerhaarden
Rechtspraak

AUTEURSRECHT

 

Narvik Nova is een werkDe totaalindruk van de Narvik Nova wijkt duidelijk en in relevante mate af van de tot dan gangbare modellen, waarbij het frame en de luchtroosters een prominente plaats innemen. De totaalindruk van de Narvik Nova wijkt duidelijk en in relevante mate af van de tot dan gangbare …

meer

IEPT20080213, Rb Den Haag, MSD v Generieken

IEPT20080213, Rb Den Haag, MSD v Generieken
Rechtspraak

OCTROOIRECHT

 

InventiviteitDosering van 70mg éénwekelijks niet inventief: De meest nabije stand van de techniek wordt gevormd door de publicatie Lunar News July 1996. Dat is ook de opvatting van de Oppositie Afdeling geweest die oordeelde over de inventiviteit van EP 292. (...). 

Waar het bovendien bij de …

meer

IEPT20080208, Rb Den Haag, Electronische sigaret

IEPT20080208, Rb Den Haag, Electronische sigaret
Rechtspraak

GENEESMIDDEL - RECLAMEVERBOD

 

Geneesmiddelgeenszins valt uit te sluiten dat de elektronische sigaret moet worden aangemerkt als geneesmiddel in de zin van voormelde richtlijn en in de zin van de Geneesmiddelenwet.Gedaagde heeft in dat verband aangevoerd dat de werkzame stof nicotine op zichzelf nog geen geneesmiddel …

meer

IEPT20080211, BenGH, IWC v Michel

IEPT20080211, BenGH, IWC v Michel
Rechtspraak

BENELUX MERKENWET

 

Gebruik te kwader trouw artikel 13(5) BMWNiet beperkt tot gevallen van piraterijUit de Memorie van Toelichting bij het Protocol, zoals hiervoor onder 11 is geciteerd, blijkt dat artikel 13.A, lid 5, evenals artikel 13bis, lid 1, in de BMW is opge-nomen naar aanleiding van de wens om merkenpiraterij, …

meer

IEPT20080206, Rb Amsterdam, Maxima v Party

IEPT20080206, Rb Amsterdam, Maxima v Party
Rechtspraak

PORTRETRECHT

 

Redelijk belangDat lezers van Party het “leuk” vinden om te zien dat Prinses Maxima ook “gewoon moeder is” vormt geen rechtens te respecteren belang die een rechtvaardiging kan opleveren voor een inbreuk als de onderhavige op de privacy van Prinses Maxima en haar twee dochters.Onder het redelijk …

meer

Pagina's