IEPT20070912, GvEA, Grana Biraghi v Grana Padano

IEPT20070912, GvEA, Grana Biraghi v Grana Padano
Rechtspraak

MERKENRECHT

 

Strijd met Beschermde Oorsprongsbenaming (“BOB”)Inschrijving merk Grana Biraghi stuit af op Beschermde Ooorsprongsbenaming Grana PadanoUit het voorgaande volgt dat de kamer van beroep geen goede gronden had om te concluderen dat de inschrijving van het merk GRANA BIRAGHI geen inbreuk maakte op de BOB …

meer

IEPT20070911, HvJEG, Merck

IEPT20070911, HvJEG, Merck
Rechtspraak

OCTROOIRECHT - Minimum beschermingsduur octrooi - TRIPs

 

Bevoegdheid Hof - uitleg TRIPsHof bevoegd TRIPs-Overeenkomst uit te leggenDe WTO-overeenkomst is door de Gemeenschap en al haar lidstaten gesloten op grond van een gedeelde bevoegdheid en, zoals het Hof in punt 24 van het arrest Hermès reeds heeft opgemerkt, …

meer

IEPT20070911, HvJEG, Céline

IEPT20070911, HvJEG, Céline
Rechtspraak

MERKENRECHT

Gebruik ‘voor waren’Gebruik handelsnaam of statutaire naam enkel ter identificatie vennootschap of onderneming is geen gebruik voor waren Een maatschappelijke benaming, een handelsnaam of een bedrijfsembleem dient op zich echter niet ter onderscheiding van waren of diensten (zie in die zin arrest van …

meer

IEPT20070907, HR, Lely v Delaval

IEPT20070907, HR, Lely v Delaval
Rechtspraak

OCTROOIRECHT

 

Beschermingsomvang octrooiIn het arrest van 1995 is aldus tot uitdrukking gebracht dat 'hetgeen voor de uitvinding waarvan de bescherming wordt ingeroepen, wezenlijk is', onderscheidenlijk 'de achter de woorden van die conclusies liggende uitvindingsgedachte' niet langer als uitgangspunt dient, doch als …

meer

IEPTIEPT20070905, Rb Amsterdam, Gallup v Nipo

IEPTIEPT20070905, Rb Amsterdam, Gallup v Nipo
Rechtspraak

MERKENRECHT

 

Geen beëindigingsgrond licentieLeden van IAPOI, GIRI en Gallup International gerechtigd tot gebruik merk en enkele feit dat de merkhouder, Gallup Inc., lidmaatschap heeft opgezegd is onvoldoende voor beëindiging gebruiksrecht nu nergens  is bedongen dat gebruiksrecht eindigt in geval van breuk met …

meer

IEPT20070906, Rb Amsterdam, Royal Asscher Diamonds v Royal Diamonds Amsterdam

IEPT20070906, Rb Amsterdam, Royal Asscher Diamonds v Royal Diamonds Amsterdam
Rechtspraak

HANDELSNAAMRECHT

Geen verwarringsgevaar

Onvoldoende gelijkenisVooropgesteld wordt dat de formeel door partijen gehanteerde handelsnamen Koninklijke Asscher Diamant Maatschappij B.V., Royal Asscher Cut (van Koninklijke Asscher Diamant Maatschappij), en Royal Diamonds Amsterdam (B.V.) (van Royal Diamonds Amsterdam) …

meer

IEPT20070831, Rb Almelo, Vestia v Vestion

IEPT20070831, Rb Almelo, Vestia v Vestion
Rechtspraak

 

Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is er voorshands bij het grote publiek en de gemiddelde consument geen gevaar voor verwarring te duchten ten aanzien van de namen Vestia en Vestion. Dit verwarringsgevaar dient te worden beoordeeld aan de hand van de omstandigheden van het geval, welke de …

meer

IEPT20070823, Rb Zutphen, Doornewaard v Air Force

IEPT20070823, Rb Zutphen, Doornewaard v Air Force
Rechtspraak

Rechtbank Den Haag exclusief bevoegd inzake opheffing conservatoir bewijsbeslag op grond van octrooirechtAangezien de ondeugdelijkheid van het door de beslaglegger ingeroepen recht slechts kan blijken uit een beoordeling van de vraag over de geldigheid en handhaving van octrooien, is krachtens artikel 80(2)(a) van de …

meer

IEPT20070828, Hof Den Bosch, Implanon

IEPT20070828, Hof Den Bosch, Implanon
Rechtspraak

PRODUKTAANSPRAKELIJKHEIDSRECHT

 

“Letsel” – artikel 6:190 BWBegrip “letsel” omvat inbreuken op fysieke integriteit, zoals zwangerschapHet hof dient art. 6:190 BW uit te leggen in het licht van de bewoordingen en het doel van de Europese Richtlijn 85/374. Uitgangspunt van die richtlijn is onder meer …

meer

IEPT20070830, Rb Den Haag, Beadring

IEPT20070830, Rb Den Haag, Beadring
Rechtspraak

OCTROOIRECHT  - AUTEURSRECHT

 

Onzorgvuldige sommatieSommatie wekt onjuiste suggesties over inhoud octrooirechtTen eerste dient met Present Sieraden worden geoordeeld dat de sommaties aan de afnemers van Present Sieraden onzorgvuldig zijn omdat deze onjuiste suggesties wekken. Uit die sommaties zal immers door de …

meer

IEPT20070823, Hof Den Haag, Bacardi v Mad Bat

IEPT20070823, Hof Den Haag, Bacardi v Mad Bat
Rechtspraak

InbreukVerwarringsgevaar Bacardi-merk met MAD BAT vanwege aanzienlijke mate overeenstemming, grote bekendheid Bacardi-merk en soortgelijkheid met van non-alcoholische energiedrank In aanmerking nemende dat het hof voorshands van oordeel is dat het merk van Bacardi een groot onderscheidend vermogen bezit en bekendheid …

meer

IEPT20070822, Rb Leeuwarden, Fietscafé v Trapbar

IEPT20070822, Rb Leeuwarden, Fietscafé v Trapbar
Rechtspraak

Geen werkGeen auteursrechtelijk beschermbaar werk nu  concept of idee van een bar die door fietskracht wordt voortbewogen niet eenduidig is uitgewerktIn de dagvaarding heeft de VOF voorts gesteld dat de gelijkenis c.q, overeenstemming tussen Fietscafé en Trapbar berust op "overname van datgene wat het eerste werk …

meer

IEPT20070821, Rb Den Haag, Peter Langhout

IEPT20070821, Rb Den Haag, Peter Langhout
Rechtspraak

Overdracht merken niet paulianeusBenadeling schuldeisers niet aannemelijk gewordenBenga heeft voorts betoogd dat de overdracht van de onderhavige intellectuele eigendomsrechten door Langhout aan Longbranch een onverplichte rechtshan-deling was waarvan Langhout en Longbranch wisten of behoorden te weten dat deze …

meer

IEPT20070815, Rb Den Haag, Eye Center v Consumentenbond

IEPT20070815, Rb Den Haag, Eye Center v Consumentenbond
Rechtspraak

Norm consumentenbondvoorlichting dient op een zorgvuldige wijze te geschieden en wel zodanig dat hetgeen naar buiten wordt gebracht niet verder mag gaan dan door de feiten is gerechtvaardigd. Voorop staat dat het met de doelomschrijving van de Consumentenbond strookt dat hij consumenten voorlicht omtrent …

meer

IEPT20070717, Hof Den Haag, G-Star v Makro

IEPT20070717, Hof Den Haag, G-Star v Makro
Rechtspraak

ReputatieG-Star merken geen luxueus of prestigieus imageDe G-Star jeans hebben door hun aard en hun stoere uiterlijk, van huis uit, geen luxueuze uitstraling; niet-temin is het mogelijk dat deze waren een prestigieus imago hebben verkregen door de wijze van presentatie en aanbieding ervan. In casu is uit de …

meer

IEPT20070816, Rb Amsterdam, Flodder 3

IEPT20070816, Rb Amsterdam, Flodder 3
Rechtspraak

Auteursrechtlicentie en faillissementCurator geen belang bij gevraagde verbod exploitatie gestaakt te houden nu CNR heeft laten weten tijdens faillissement geen gebruik van licentie te zullen maken en curator tijdens faillissement de auteursrechten – vrij van licentie – kan overdragen zonder de gevraagde …

meer

IEPT20070807, Rb Alkmaar, Jaap.nl

IEPT20070807, Rb Alkmaar, Jaap.nl
Rechtspraak

GeschriftTekst en foto’s vormen tezamen een geschriftIndien zou moeten worden geoordeeld dat losse foto´s niet onder "geschriften" zijn te rangschikken, dan nog helpt dat Plazacasa niet verder. In geding zijn docu-menten die bestaan uit tekst én foto´s. Deze elementen ondersteunen elkaar en vormen tezamen één …

meer

IEPT20070726, Hof Amsterdam, Ansul v Ajax

IEPT20070726, Hof Amsterdam, Ansul v Ajax
Rechtspraak

Normaal gebruik: Aanvaard dat in de jaren 1989-1994 merk Minimax normaal is gebruikt mede door gebruik wettelijk voorgeschreven verzegelingsstrips Naar het oordeel van het hof leveren de stellingen van Ansul voldoende aanknopingspunt op om te aanvaar-den dat zij in de jaren 1989-1994 normaal gebruik heeft gemaakt van …

meer

IEPT20070711, GvEA, Piranam

IEPT20070711, GvEA, Piranam
Rechtspraak

Soortgelijkheid

Lederwaren in klasse 25 en klasse 18 soortgelijk

Er dient dus te worden onderzocht of de kamer van beroep op goede gronden heeft geoordeeld dat de betrokken waren niet soortgelijk zijn. In de eerste plaats worden de waren van klasse 25 en de waren van klasse 18 vaak uit dezelfde grondstof vervaardigd, te …

meer

IEPT20070711, GvEA, Tosca Blu

IEPT20070711, GvEA, Tosca Blu
Rechtspraak

MERKENRECHT

 

Soortgelijkheid

Esthetische complementariteit kan leiden tot soortgelijkheid wanneer er sprake is van een echte esthetische noodzaak, in die zin dat de ene waar onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere en dat de consumenten het gebruikelijk en normaal vinden om deze waren samen te …

meer

Pagina's