IEPT20080528, Rb Den Haag, Present Time cs v Blokker cs

IEPT20080528, Rb Den Haag, Present Time cs v Blokker cs
Rechtspraak

SLAAFSE NABOOTSING

 

Eigen plaats aardewerk fritesbakBij de beoordeling of de aardewerk fritesbak van Present Time een eigen plaats inneemt op de markt, dienen schalen van plastic buiten beschouwing te blijvenVoor het slagen van een beroep op slaafse nabootsing is vereist dat het nagebootste product een eigen plaats …

meer

IEPT20080523, Rb Den Haag, Container Centralen

IEPT20080523, Rb Den Haag, Container Centralen
Rechtspraak

PROCESRECHT

 

Ex parte verbodEx parte verbod op grond van model- en merkenrecht, niet op grond van octrooirecht of slaafse nabootsingMet betrekking tot de in het verzoekschrift onder 9 afgebeelde klem stelt de voorzieningenrechter vast dat op de foto is te zien dat de bovenzijde van het rechterdeel is omgeboden, maar …

meer

IEPT20080528, Rb Den Haag, Aventis v Octrooicentrum

IEPT20080528, Rb Den Haag, Aventis v Octrooicentrum
Rechtspraak

OCTROOIRECHT

 

Aanvullend Beschermingscertificaat (ABC)

 

Beoordeling handelsvergunning alleen naar werkzame stofZoals verweerder ter zitting heeft gesteld zou een beoordeling van de handelsvergunning waarbij voor de identificatie van het product niet alleen gekeken wordt naar de werkzame stof maar ook naar, …

meer

IEPT20080604, Rb Amsterdam, Moordenaar van Pim Fortuyn v De Telegraaf

IEPT20080604, Rb Amsterdam, Moordenaar van Pim Fortuyn v De Telegraaf
Rechtspraak

PUBLICATIE - PRIVACY

 

publiek figuur en verdachtmakingAls publiek figuur heeft eiser meer media aandacht te dulden, maar dat betekent niet dat hij lichtvaardig verdacht gemaakt mag worden voor andere misdrijven dan die waarvoor hij is veroordeeld.Bij voornoemde belangenafweging dient voorop te worden gesteld dat …

meer

IEPT20080228, Hof Den Haag, Roland v Agripa

IEPT20080228, Hof Den Haag, Roland v Agripa
Rechtspraak

OCTROOIRECHT - PROCESRECHT

 

Hoger beroep kort geding na vonnis in bodemzaakAls uitgangspunt heeft te gelden dat, nu in de bodemzaak vonnis is gewezen, de (appèl)rechter in kort geding zijn beslissing in beginsel dient af te stemmen op het oordeel van de bodemrechter, ongeacht of het vonnis al dan niet in kracht van …

meer

IEPT20080228, Hof Den Haag, Warner-Lambert v Ranbaxy

IEPT20080228, Hof Den Haag, Warner-Lambert v Ranbaxy
Rechtspraak

OCTROOIRECHT

 

Nieuwheid species bij bekend genusHof volgt het EOB dat in het algemeen "letterlijke" of "fotografische" nieuwheid als uitgangspunt neemt, hoewel in artikel 54 het nieuwheidsbegrip gekoppeld is aan (het ruimere begrip van) openbare toegankelijkheid ("everything made available to the public"). De vraag …

meer

IEPT20080529, Rb Den Haag, Crocs

IEPT20080529, Rb Den Haag, Crocs
Rechtspraak

MODELRECHT - PROCESRECHT

 

Inbreuk ballerinamodelInbreuk niet bestredenDe geldigheid van het ballerinamodel is tussen partijen niet in discussie. Evenmin hebben De Vos en Musch bestreden dat de in november 2007 inbeslaggenomen schoenen als afgebeeld onder 2.4 - indien deze al niet een exacte kopie zijn - geen andere …

meer

IEPT20080530, HR, Endstra-tapes

IEPT20080530, HR, Endstra-tapes
Rechtspraak

AUTEURSRECHT

Eigen oorspronkelijk karakter en persoonlijk stempel werk- Persoonlijk stempel is een kenmerk dat uit voortbrengsel te kennen is, zonder dat de eis gesteld mag worden de maker bewust een werk heeft willen scheppen, welke eis ook onoverkomelijke bewijsproblemen kan veroorzaken - persoonlijk stempel …

meer

IEPT20080522, Hof Den Haag, Footwear v Converse

IEPT20080522, Hof Den Haag, Footwear v Converse
Rechtspraak

MODELRECHT

 

Geen inbreukAndere totaalindruk in de ogen van de geïnformeerde gebruiker - de (overwegend jonge) consument die modieuze (gym)schoenen koopt -: een opvallende en hippe hoge gymschoen van het populaire merk All Star, enerzijds, en een gymschoen die modieus sportief/klassiek is, bestemd voor een iets …

meer

IEPT20080206, Rb Amsterdam, Landmark v Gemeente Amsterdam

IEPT20080206, Rb Amsterdam, Landmark v Gemeente Amsterdam
Rechtspraak

DATABANKENRECHT

 

Gemeente Amsterdam geen producent databank bodemonderzoekgegevens,

nu van een risicodragende investering niet gebleken is: voor aanleggen databank staan publieke middelen ter beschikking, die gedeeltelijk komen uit de eigen middelen en gedeeltelijk uit een speciale rijksbijdrage. Om producent te …

meer

IEPT20080514, Rb Haarlem, Staat v A-Group en IS Interned Services

IEPT20080514, Rb Haarlem, Staat v A-Group en IS Interned Services
Rechtspraak

PUBLICATIE

 

Onrechtmatige uiting A-GroupDat de uitlatingen van A-Group als onrechtmatig moeten worden beoordeeld voor zover zij de strekking hebben de Belastingdienst of mr. […] te betichten van racisme, corruptie, machtsmisbruik en discriminatie, nu de uitlatingen daarvoor geen feitelijke onderbouwing hebben …

meer

IEPT20080522, Rb Alkmaar, Svenska Skum v InnoVfoam

IEPT20080522, Rb Alkmaar, Svenska Skum v InnoVfoam
Rechtspraak

AUTEURSRECHT

 

WerkAuteursrecht op datasheets niet bestredenSvenska Skum heeft gesteld dat de teksten, tekeningen en fotoafbeeldingen op haar datasheets, die als productie 2 bij de dagvaarding zijn overgelegd, auteursrechtelijk beschermde werken zijn in de zin van artikel 10 lid I onder 1,9 en II van de Auteurswet. …

meer

IEPT20080521, Rb Den Haag, Denios v Denios

IEPT20080521, Rb Den Haag, Denios v Denios
Rechtspraak

AUTEURSRECHT

 

Impliciete auteursrechtlicentieDochter uit hoofde van verhoudingen binnen Denios-groep en exclusieve samenwerkingsovereenkomst gerechtigd tot bewerken en verder openbaarmaken beeldmateriaal, met inachtneming van bepalingen inzake huisstijl en uitstraling. Voor de beantwoording van de vraag of de …

meer

IEPT20080521, Rb Den Haag, Green Earth v Marine Bioproducts

IEPT20080521, Rb Den Haag, Green Earth v Marine Bioproducts
Rechtspraak

MEDEDINGINGSRECHT

 

Toegestane specialisatie-overeenkomst*  Een complementaire samenwerking tussen niet-concurrenten bij de gezamenlijke ontwikkeling van een nieuw product.Aldus is economisch gezien sprake van een specialisatieovereenkomst. Green Earth brengt (tot dan toe niet geëxploiteerde) rechten op relevante …

meer

IEPT20080520, Rb Den Haag, Dedon v Suprento

IEPT20080520, Rb Den Haag, Dedon v Suprento
Rechtspraak

MODELRECHTEN

 

Vermoeden van geldigheidZolang vordering tot nietigverklaring niet is ingesteld bij BHIM brengt het vermoeden van geldigheid mee dat in deze procedure moet worden uitgegaan van de geldigheid van de Gemeenschapsmodellen.Hetgeen De Schiffart stelt in verband met de nieuwheid van de Gemeenschapsmodellen …

meer

IEPT20080515, Rb Amsterdam, De Roy van Zuydewijn v Parool

IEPT20080515, Rb Amsterdam, De Roy van Zuydewijn v Parool
Rechtspraak

PUBLICATIE

 

Redactie in mindere mate verantwoordelijk voor inhoud columnJuist is dat de zorgplicht van Het Parool voor de inhoud van een column minder ver strekt dan haar verantwoordelijkheid voor de juistheid van in het dagblad geplaatste nieuwsberichten.Het Parool heeft betoogd dat de redactie inhoudelijk slechts …

meer

IEPT20080515, Rb Den Haag, Tieleman Food cs v Meyn

IEPT20080515, Rb Den Haag, Tieleman Food cs v Meyn
Rechtspraak

OCTROOIRECHT

 

Geen inventiviteitDe vakman zal, geconfronteerd met het probleem hoe kan worden bereikt dat visuele inspectie van de vogel kan plaatsvinden nu de ingewanden geheel van de vogel zijn losgemaakt, begrijpen dat daartoe vogel en ingewanden bij elkaar gehouden moeten worden tot het moment van inspectie en …

meer

IEPT20080508, Hof Amsterdam, Hollandia v Hollander

IEPT20080508, Hof Amsterdam, Hollandia v Hollander
Rechtspraak

MERKENRECHT - PROCESRECHT

 

Geen schorsing hoger beroep Noch in het BVIE noch elders in de wet is voorzien in de mogelijkheid van schorsing van de procedure in hoger beroep van een kort geding in afwachting van beslissingen van het BBIE in opposities AP heeft op 26 oktober 2006 de beeldmerken Hollander en It must be …

meer

IEPT20080508, HvJEG, Eurohypo

IEPT20080508, HvJEG, Eurohypo
Rechtspraak

MERKENRECHT

 

Beoordeling samengesteld merkhet Gerecht heeft nagegaan of het merk, in zijn geheel beschouwd, beschrijvend is.

 

Grondslag weigeringsgrond art. 7(1)(b) GMeV is waarborgen identiteit van de oorsprongHet Gerecht heeft aldus bij de analyse van het merk EUROHYPO met name nagelaten rekening te houden met …

meer

IEPT20080507, Rb Utrecht, Glassconnect v Auto R.A.S.

IEPT20080507, Rb Utrecht, Glassconnect v Auto R.A.S.
Rechtspraak

FRANCHISEOVEREENKOMST

 

Vernietiging overeenkomst wegens dwalinghet belang van Auto R.A.S. bij toetreding tot de franchiseorganisatie van Glassconnect was vooral gelegen in de mogelijkheid om te kunnen factureren bij verzekeraars (zoals Achmea) en zodoende te kunnen concurreren met bijvoorbeeld Carglass en die …

meer

Pagina's