IEPT20070831, Rb Almelo, Vestia v Vestion

IEPT20070831, Rb Almelo, Vestia v Vestion
Rechtspraak

 

Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is er voorshands bij het grote publiek en de gemiddelde consument geen gevaar voor verwarring te duchten ten aanzien van de namen Vestia en Vestion. Dit verwarringsgevaar dient te worden beoordeeld aan de hand van de omstandigheden van het geval, welke de …

meer

IEPT20070823, Rb Zutphen, Doornewaard v Air Force

IEPT20070823, Rb Zutphen, Doornewaard v Air Force
Rechtspraak

Rechtbank Den Haag exclusief bevoegd inzake opheffing conservatoir bewijsbeslag op grond van octrooirechtAangezien de ondeugdelijkheid van het door de beslaglegger ingeroepen recht slechts kan blijken uit een beoordeling van de vraag over de geldigheid en handhaving van octrooien, is krachtens artikel 80(2)(a) van de …

meer

IEPT20070828, Hof Den Bosch, Implanon

IEPT20070828, Hof Den Bosch, Implanon
Rechtspraak

PRODUKTAANSPRAKELIJKHEIDSRECHT

 

“Letsel” – artikel 6:190 BWBegrip “letsel” omvat inbreuken op fysieke integriteit, zoals zwangerschapHet hof dient art. 6:190 BW uit te leggen in het licht van de bewoordingen en het doel van de Europese Richtlijn 85/374. Uitgangspunt van die richtlijn is onder meer …

meer

IEPT20070830, Rb Den Haag, Beadring

IEPT20070830, Rb Den Haag, Beadring
Rechtspraak

OCTROOIRECHT  - AUTEURSRECHT

 

Onzorgvuldige sommatieSommatie wekt onjuiste suggesties over inhoud octrooirechtTen eerste dient met Present Sieraden worden geoordeeld dat de sommaties aan de afnemers van Present Sieraden onzorgvuldig zijn omdat deze onjuiste suggesties wekken. Uit die sommaties zal immers door de …

meer

IEPT20070823, Hof Den Haag, Bacardi v Mad Bat

IEPT20070823, Hof Den Haag, Bacardi v Mad Bat
Rechtspraak

InbreukVerwarringsgevaar Bacardi-merk met MAD BAT vanwege aanzienlijke mate overeenstemming, grote bekendheid Bacardi-merk en soortgelijkheid met van non-alcoholische energiedrank In aanmerking nemende dat het hof voorshands van oordeel is dat het merk van Bacardi een groot onderscheidend vermogen bezit en bekendheid …

meer

IEPT20070822, Rb Leeuwarden, Fietscafé v Trapbar

IEPT20070822, Rb Leeuwarden, Fietscafé v Trapbar
Rechtspraak

Geen werkGeen auteursrechtelijk beschermbaar werk nu  concept of idee van een bar die door fietskracht wordt voortbewogen niet eenduidig is uitgewerktIn de dagvaarding heeft de VOF voorts gesteld dat de gelijkenis c.q, overeenstemming tussen Fietscafé en Trapbar berust op "overname van datgene wat het eerste werk …

meer

IEPT20070821, Rb Den Haag, Peter Langhout

IEPT20070821, Rb Den Haag, Peter Langhout
Rechtspraak

Overdracht merken niet paulianeusBenadeling schuldeisers niet aannemelijk gewordenBenga heeft voorts betoogd dat de overdracht van de onderhavige intellectuele eigendomsrechten door Langhout aan Longbranch een onverplichte rechtshan-deling was waarvan Langhout en Longbranch wisten of behoorden te weten dat deze …

meer

IEPT20070815, Rb Den Haag, Eye Center v Consumentenbond

IEPT20070815, Rb Den Haag, Eye Center v Consumentenbond
Rechtspraak

Norm consumentenbondvoorlichting dient op een zorgvuldige wijze te geschieden en wel zodanig dat hetgeen naar buiten wordt gebracht niet verder mag gaan dan door de feiten is gerechtvaardigd. Voorop staat dat het met de doelomschrijving van de Consumentenbond strookt dat hij consumenten voorlicht omtrent …

meer

IEPT20070717, Hof Den Haag, G-Star v Makro

IEPT20070717, Hof Den Haag, G-Star v Makro
Rechtspraak

ReputatieG-Star merken geen luxueus of prestigieus imageDe G-Star jeans hebben door hun aard en hun stoere uiterlijk, van huis uit, geen luxueuze uitstraling; niet-temin is het mogelijk dat deze waren een prestigieus imago hebben verkregen door de wijze van presentatie en aanbieding ervan. In casu is uit de …

meer

IEPT20070816, Rb Amsterdam, Flodder 3

IEPT20070816, Rb Amsterdam, Flodder 3
Rechtspraak

Auteursrechtlicentie en faillissementCurator geen belang bij gevraagde verbod exploitatie gestaakt te houden nu CNR heeft laten weten tijdens faillissement geen gebruik van licentie te zullen maken en curator tijdens faillissement de auteursrechten – vrij van licentie – kan overdragen zonder de gevraagde …

meer

IEPT20070807, Rb Alkmaar, Jaap.nl

IEPT20070807, Rb Alkmaar, Jaap.nl
Rechtspraak

GeschriftTekst en foto’s vormen tezamen een geschriftIndien zou moeten worden geoordeeld dat losse foto´s niet onder "geschriften" zijn te rangschikken, dan nog helpt dat Plazacasa niet verder. In geding zijn docu-menten die bestaan uit tekst én foto´s. Deze elementen ondersteunen elkaar en vormen tezamen één …

meer

IEPT20070726, Hof Amsterdam, Ansul v Ajax

IEPT20070726, Hof Amsterdam, Ansul v Ajax
Rechtspraak

Normaal gebruik: Aanvaard dat in de jaren 1989-1994 merk Minimax normaal is gebruikt mede door gebruik wettelijk voorgeschreven verzegelingsstrips Naar het oordeel van het hof leveren de stellingen van Ansul voldoende aanknopingspunt op om te aanvaar-den dat zij in de jaren 1989-1994 normaal gebruik heeft gemaakt van …

meer

IEPT20070711, GvEA, Piranam

IEPT20070711, GvEA, Piranam
Rechtspraak

Soortgelijkheid

Lederwaren in klasse 25 en klasse 18 soortgelijk

Er dient dus te worden onderzocht of de kamer van beroep op goede gronden heeft geoordeeld dat de betrokken waren niet soortgelijk zijn. In de eerste plaats worden de waren van klasse 25 en de waren van klasse 18 vaak uit dezelfde grondstof vervaardigd, te …

meer

IEPT20070711, GvEA, Tosca Blu

IEPT20070711, GvEA, Tosca Blu
Rechtspraak

MERKENRECHT

 

Soortgelijkheid

Esthetische complementariteit kan leiden tot soortgelijkheid wanneer er sprake is van een echte esthetische noodzaak, in die zin dat de ene waar onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere en dat de consumenten het gebruikelijk en normaal vinden om deze waren samen te …

meer

IEPT20070606, Rb Amsterdam, China Blue

IEPT20070606, Rb Amsterdam, China Blue
Rechtspraak

AUTEURSRECHT

 

Geen overname uit de pers door de pers

Documentaire als China Blue behoort niet tot de categorie van werken waarvoor artikel 15 Aw geldt

Artikel 15 Auteurswet ziet - kort gezegd - op overname uit de pers van de pers. Niet in geding is dat het programma Een vandaag tot de pers behoort. Een documentaire als …

meer

IEPT20070620, Rb Amsterdam, Postcodeloterij

IEPT20070620, Rb Amsterdam, Postcodeloterij
Rechtspraak

Geen aantasting persoonlijke levenssfeer door systeem Postcodeloterij

Aan tijdelijke spektakel rond trekking had eisers zich kunnen onttrekkenHet recht om alleen en met rust gelaten te worden zoals door [eisers] onder meer is aangevoerd is hun door dit op zichzelf kortstondige spektakel niet ontnomen. Op eenvoudige …

meer

IEPT20070612, Hof Den Bosch, Mega Brands v Lego

IEPT20070612, Hof Den Bosch, Mega Brands v Lego
Rechtspraak

Slaafse nabootsing

Bij publiek bestaat behoefte aan compatibiliteit en uitwisselbaarheid, waardoor nabootsing van afmetingen en overige vormaspecten die daarvoor noodzakelijk is niet onrechtmatig is ook niet indien daardoor verwarring kan ontstaanDoordat Lego kon beschikken over een octrooi, is zij lange tijd in staat …

meer

IEPT20070601, Rb Arnhem, Synthon v Astellas Pharma

IEPT20070601, Rb Arnhem, Synthon v Astellas Pharma
Rechtspraak

Procesrecht

 

Beschrijvend bewijsbeslag

Conservatoir beschrijvend- en bewijsbeslag voor buitenlandse procedure mogelijk

Noch artikel 1019Rv noch de Parlementaire Geschiedenis dwingen echter tot de slotsom dat in een geval als dit (zoals hiervoor onder 4.2 omschreven)de bepalingen van artikel 1019 e.v, Rv niet van …

meer

IEPT20070530, Rb Amsterdam, Wild Turkey v Wild Geese

IEPT20070530, Rb Amsterdam, Wild Turkey v Wild Geese
Rechtspraak

Merkenrecht

 

Verval wegens niet normaal gebruik

Belanghebbende: Uitgangspunt dat Austin Nichols slechts dan niet als belanghebbende kan worden aangemerkt als het vorderen van vervallenverklaring van het merk WILD GEESE op grond van bijzondere omstandigheden van het geval in haar verhouding tot merkhouder Lodestar …

meer

Rb Den Haag slechts bevoegd bij maatregelen die van kracht zijn in iedere lidstaat

IEPT20070104, Hof Amsterdam, Tommy Hilfiger v Basilicum
Rechtspraak

Procesrecht. Auteursrecht. Slaafse nabootsing. Merkenrecht. Rechtbank Den Haag op grond van artikel 99(1) en (2) GMeV slechts bij uitsluiting bevoegd indien het gaat om maatregelen die van kracht zijn op het grondgebied van elke lidstaat. Artikel 3 Uitvoeringswet GMeV doet hier niet aan af: mocht sprake zijn van …

meer

Pagina's