Uniemerkenverordening

Print this page

 

Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Uniemerk Considerans

 

Titel I - Algemene bepalingen

 

Artikel 1 - Uniemerk

 

Artikel 2 - Bureau

 

Artikel 3 - Handelingsbevoegdheid

 

 

Titel II - Merkenrecht

 

Afdeling 1 - Definitie en verkrijging van het Uniemerk

 

Artikel 4 - Tekens die een Uniemerk kunnen vormen

 

Artikel 5 - Houders van Uniemerken

 

Artikel 6 - Verkrijging van het Uniemerk

 

Artikel 7 - Absolute weigeringsgronden

 

Artikel 8 - Relatieve weigeringsgronden

 

 

Afdeling 2 - Rechtsgevolgen van het Uniemerk

 

Artikel 9 - Rechten verbonden aan het Uniemerk

 

Artikel 9 bis - Het recht om voorbereidende handelingen in verband met het gebruik van een verpakking of andere middelen te verbieden

 

Artikel 9 ter - Datum vanaf wanneer rechten tegenover derden gelden

 

Artikel 10 - Afbeelding van het Uniemerk in naslagwerken

 

Artikel 11 - Verbod op het gebruik vanhet Uniemerk dat voor een gemachtigde of vertegenwoordiger ingeschreven is

 

Artikel 12 - Beperking van de aan het Uniemerk verbonden rechtsgevolgen

 

Artikel 13 - Uitputting van het aan het Uniemerk verbonden recht

 

Artikel 13 bis - Recht van de houder van een later ingeschreven merk om tussen te komen als verweer in een inbreukprocedure

 

Artikel 14 - Aanvullende toepassing van het nationale recht inzake inbreuk

 

 

Afdeling 3 - Gebruik van het Uniemerk

 

Artikel 15 - Gebruik van het Uniemerk

 

 

Afdeling 4 - Het Uniemerk als deel van het vermogen

 

Artikel 16 - Behandeling van Uniemerken als nationale merken

 

Artikel 17 - Overgang

 

Artikel 18 - Overgang van een merk ingeschreven op naam van een gemachtigde

 

Artikel 19 - Zakelijke rechten
 

Artikel 20 - Gedwongen tenuitvoerlegging

 

Artikel 21 - Insolventieprocedure

 

Artikel 22 - Licentie

 

Artikel 22 bis - Procedure voor de inschrijving van licenties en andere rechten in het register

Artikel 23 - Werking jegens derden

 

Artikel 24 - De aanvrage om een Uniemerk als deel van het vermogen

 

Artikel 24 bis - Procedure voor de doorhaling of wijziging van de inschrijving in het register van licenties en overige rechten

 

 

Titel III - De aanvrage om een Uniemerk

 

Afdeling 1 - Indiening van de aanvrage en voorwaarden waaraan deze moet voldoen

Artikel 25 - Indiening van de aanvraag


Artikel 26 - Voorschriften waaraan de aanvrage moet voldoen

 

Artikel 27 - Datum van indiening

 

Artikel 28 - Aanduiding en indeling van waren en diensten

 

 

Afdeling 2 - Voorrang

Artikel 29 - Recht van voorrang

 

Artikel 30 - Beroep op voorrang

 

Artikel 31 - Rechtsgevolgen van het recht van voorrang

 

Artikel 32 - Gelijkwaardigheid van de aanvrage met een nationale aanvrage

 

 

Afdeling 3 - Voorrang in geval van tentoonstelling

 

Artikel 33 - Vooorrang in geval van tentoonstelling

 

 

Afdeling 4 - Inroepen van de anciënniteit van een nationaal merk

 

Artikel 34 - Inroepen van de anciënniteit van een nationaal merk

 

Artikel 35 - Inroepen van de anciënniteit na de inschrijving van het Uniemerk

 

 

Titel IV - Inschrijvingsprocedure

 

Afdeling 1 - Onderzoek van de aanvrage

 

Artikel 36 - Onderzoek van de voorwaarden voor indiening
 

Artikel 37 - Onderzoek van absolute weigeringsgronden

 

 

Afdeling 2 - Recherche


Artikel 38 - Rechercheverslag

 

 

Afdeling 3 - Publicatie van de aanvrage

 

Artikel 39 - Publicatie van de aanvrage

 

 

Afdeling 4 - Opmerkingen van derden en oppositie

 

Artikel 40 - Opmerkingen van derden

 

Artikel 41 - Oppositie


Artikel 42 - Onderzoek van de oppositie

Artikel 42 bis - Delegatie van bevoegdheden

 

 

Afdeling 5 - Intrekking, beperking, wijziging en afsplitsing van de aanvrage

 

Artikel 43 - Intrekking, beperking en wijziging van de aanvrage

 

Artikel 44 - Afsplitsing van de aanvrage

 

 

Afdeling 6 - Inschrijving

 

Artikel 45 - Inschrijving

 

 

Titel V - Duur, vernieuwing, wijziging en afsplitsing van het Uniemerk

 

Artikel 46 - Datum van de inschrijving

 

Artikel 47 - Vernieuwing

 

Artikel 48 - Wijziging

 

Artikel 48 bis - Wijziging van de naam of het adres
 

Artikel 49 - Afsplitsing van de inschrijving

 

 

Titel VI - Afstand, verval en nietigheid

 

Afdeling 1 - Afstand

 

Artikel 50 - Afstand

 

 

Afdeling 2 - Gronden van verval

 

Artikel 51 - Gronden van verval

 

 

Afdeling 3 - Nietigheidsgronden

 

Artikel 52 - Absolute nietigheidsgronden

 

Artikel 53 - Relatieve nietigheidsgronden

 

Artikel 54 - Rechtsverwerking wegens gedogen

 

 

Afdeling 4 - Rechtsgevolgen van verval en nietigheid

 

Artikel 55 - Rechtsgevolgen van verval en nietigheid

 

 

Artikel 5 - Procedure voor het bureau inzake vervallenverklaring of nietigverklaring

 

Artikel 56 - Vordering tot vervallenverklaring of nietigverklaring

 

Artikel 57 - Onderzoek van de vordering

 

Artikel 57 bis - Delegatie van bevoegdheden

 

 

Titel VII - Beroepsprocedure

 

Artikel 58 - Beslissingen waartegen beroep kan worden ingesteld

 

Artikel 59 - Personen die een beroep kunnen instelling en partij kunnen zijn in de procedure

 

Artikel 60 - Termijn en vorm van beroep


Artikel 61 - Herziening van beslissingen bij beroepen ex parte

 

Artikel 62 - [vervallen per 23-03-2016]

 

Artikel 63 - Onderzoek van het beroep

Artikel 64 - Beslissing over het beroep

 

Artikel 65 - Beroep bij het Hof van Justitie

 

Artikel 65 bis - Delegatie van bevoegdheden

 

 

Titel VIII - Collectieve Uniemerken

 

Afdeling 1 - Collectieve Uniemerken


Artikel 66 - Collectieve Uniemerken

 

Artikel 67 - Reglement van het merk

 

Artikel 68 - Afwijzing van de aanvrage

 

Artikel 69 - Opmerkingen van derden

 

Artikel 70 - Gebruik van het merk

 

Artikel 71 - Wijziging van het reglement van het merk

 

Artikel 72 - Uitoefening van het recht tot instelling van een vordering wegens inbreuk

 

Artikel 73 - Gronden van verval

 

Artikel 74 - Nietigheidsgronden

 

 

Afdeling 2 - Uniecertificeringsmerken

 

Artikel 74 bis - Uniecertificeringsmerken

 

Artikel 74 ter - Reglement voor het gebruik van het Uniecertificeringsmerk

 

Artikel 74 quater - Afwijzing van de aanvraag

 

Artikel 74 quinquies - Opmerkingen van derden

 

Artikel 74 sexies - Gebruik van het Uniecertificeringsmerk

 

Artikel 74 septies - Wijziging van het reglement voor gebruik van het merk

 

Artikel 74 octies - Overgang

 

Artikel 74 nonies - Personen die een vordering wegens inbreuk kunnen instellen

 

Artikel 74 decies - Gronden van verval

 

Artikel 74 undecies - Nietigheidsgronden

 

Artikel 74 duodecies - Omzetting


 

 

Titel IX - Procedureregels

 

Afdeling 1 - Algemene bepalingen

 

Artikel 75 - Gronden van de beslissing

 

Artikel 76 - Ambtshalve onderzoek van de feiten

 

Artikel 77 - Mondelinge procedure

 

Artikel 78 - Bewijsvoering

 

Artikel 79 - Kennisgeving

 

Artikel 79 bis - Kennisgeving van verlies van rechten

 

Artikel 79 ter - Mededelingen aan het bureau

 

Artikel 79 quater - Termijnen

 

Artikel 79 quinquies - Rechtzetting van fouten en kennelijke vergissingen

 

Artikel 80 - Herroeping van beslissingen

 

Artikel 81 - Herstel in de vorige toestand

 

Artikel 82 - Voortzetting van de procedure

 

Artikel 82 bis - Onderbreking van de procedure

 

Artikel 83 - Verwijzing naar algemene beginselen

 

Artikel 84 - Einde van de financiële verplichtingen

 

 

Afdeling 2 - Kosten

 

Artikel 85 - Verdeling van de kosten

 

Artikel 86 - Tenuitvoerlegging van beslissingen tot vaststelling van de kosten

 

 

Afdeling 3 - Voorlichting van het publiek en de instanties der lidstaten


Artikel 87 - Register van Uniemerken

 

Artikel 87 bis - Databank

 

Artikel 87 ter - Onlinetoegang tot beslissingen

 

Artikel 88 - Openbare inzage

 

Artikel 88 bis - Bewaring van dossiers

 

Artikel 89 - Periodieke publicaties

 

Artikel 90 - Administratieve samenwerking

 

Artikel 91 - Uitwisseling van publicaties

 

 

Afdeling 4 - Vertegenwoordiging

 

Artikel 92 - Algemene beginselen betreffende de vertegenwoordiging

 

Artikel 93 - Beroepsmatige vertegenwoordiging

 

Artikel 93 bis - Delegatie van bevoegdheden

 

 

Titel X - Bevoegdheid en procedure inzake rechtsvorderingen betreffende Uniemerken

 

Afdeling 1 - Toepassing van de regels van de Unie betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken

 

Artikel 94 - Toepassing van de regels van de Unie betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken

 

 

Afdeling 2 - Geschillen ter zake van inbreuk op en geldigheid van Uniemerken

 

Artikel 95 - Rechtbanken voor het Uniemerk

 

Artikel 96 - Bevoegdheid ter zake van inbreuk en geldigheid

 

Artikel 97 - Internationale bevoegdheid

 

Artikel 98 - Omvang van bevoegdheid

 

Artikel 99 - Vermoeden van geldigheid - Verweer ten gronde

 

Artikel 100 - Reconventionele vordering

 

Artikel 101 - Toepasselijk recht

 

Artikel 102 - Sancties

 

Artikel 103 - Voorlopige en beschermende maatregelen

 

Artikel 104 - Bijzondere bepaling inzake verknochtheid

 

Artikel 105 - Bevoegdheid van de rechtbank voor het Uniemerk van tweede aanleg - Beroep in cassatie

 

 

Afdeling 3 - Andere geschillen betreffende Uniemerken

 

Artikel 106 - Aanvullende bepalingen inzake de bevoegdheid van andere nationale rechterlijke instanties dan de rechtbanken voor het Uniemerk

 

Artikel 107 - Verplichting van de nationale rechterlijke instantie

 

Artikel 108 - [vervallen per 23-03-2016]

 

 

Titel XI - Gevolgen voor het recht van de lidstaten

 

Afdeling 1 - Civiele vorderingen op grond van meer merken

 

Artikel 109 - Gelijktijdig en opeenvolgende civiele vorderingen op grond Uniemerken en nationale merken

 

 

Afdeling 2 - Toepassing van het recht van de lidstaten om het gebruik van Uniemerken te verbieden

 

Artikel 110 - Verbod op het gebruik van Uniemerken

 

Artikel 111 - Oudere rechten van plaatselijke betekenis

 

 

Afdeling 3 - Omzetting in een aanvrage om een nationaal merk

 

Artikel 112 - Verzoek tot het inleiden van de nationale procedure

 

Artikel 113 - Indiening, publicatie en doorzending van het verzoek tot omzetting

 

Artikel 114 - Vormvereisten voor omzetting

 

 

Titel XII - Het Bureau

 

Afdeling 1 - Algemene bepalingen

 

Artikel 115 - Rechtspositie

 

Artikel 116 - Personeel

 

Artikel 117 - Voorrechten en immuniteiten

 

Artikel 118 - Aansprakelijkheid

 

Artikel 119 - Talen

 

Artikel 120 - Publicatie en inschrijving in het register

 

Artikel 121

 

Artikel 122 - [vervallen per 23-03-2016]

  

Artikel 123 - Transparantie

 

Artikel 123 bis - Beveiligingsvoorschriften ter becherming van gerubriceerde gegevens en gevoelige niet-gerubriceerde gegevens

 

 

Afdeling 1 bis - Taken van het Bureau en samenwerking ter bevordering van convergentie

 

Artikel 123 ter - Taken van het bureau

 

Artikel 123 quater - Samenwerking ter bevordering van convergentie van praktijken en instrumenten

 

 

Afdeling 2 - Raad van bestuur


Artikel 124 - Functies van de raad van bestuur 

 

Artikel 125 - Samenstelling van de raad van bestuur

 

Artikel 126 - Voorzitter van de raad van bestuur

 

Artikel 127 - Vergaderingen

 

 

Afdeling 3 - Uitvoerend directeur

 

Artikel 128 - Functies van de uitvoerend directeur 

 

Artikel 129 - Benoeming en ontslag van de uitvoerend directeur en verlenging van zijn ambtstermijn 

 

 

Afdeling 4 - Toepassing van de procedures

 

Artikel 130 - Bevoegdheid

 

Artikel 131 - Onderzoekers

 

Artikel 132 - Oppositieonderzoekers

 

Artikel 133 - Dienst bevoegd voor het register

 

Artikel 134 - Nietigheidsafdelingen 

 

Artikel 134 bis - Algemene bevoegdheid 

 

Artikel 135 - Kamers van beroep

 

Artikel 136 - Onafhankelijkheid van de leden van de kamers van beroep

 

Artikel 136 bis - Presidium van de kamers van beroep en van de grote kamer 

 

Artikel 136 ter - Delegatie van bevoegdheden

 

Artikel 137 - Uitsluiting, verschoning en wraking 

 

Artikel 137 bis - Centrum voor bemiddeling

 

 

Afdeling 5 - Begroting en financiële controle

 

Artikel 138 - Begrotingscomité

 

Artikel 139 - Begroting

 

Artikel 140 - Opstelling van de begroting

 

Artikel 141 - Controle 

 

Artikel 141 bis - Fraudebestrijding

 

Artikel 142 - Rekening en verantwoording

 

Artikel 143 - Financiële bepalingen

 

Artikel 144 - Taksen en vergoedingen en termijnen

 

Artikel 144 bis - Betaling van taksen en vergoedingen

 

Artikel 144 ter - Datum waarop de betaling wordt geacht te zijn verricht

 

Artikel 144 quater - Ontoereikende betalingen en terugbetaling van onbeduidende bedragen

 

 

Titel XIII - Internationale inschrijving van merken

 

Afdeling 1 - Algemene bepalingen

 

Artikel 145 - Toepassing van bepalingen

 

 

Afdeling 2 - Internationale inschrijving op basis van een aanvrage voor een Uniemerk of op basis van een Uniemerk

 

Artikel 146 - Indiening van een internationale aanvrage

 

Artikel 147 - Vorm en inhoud van de internationale aanvrage

 

Artikel 148 - Aantekening in het dossier en in het register

 

Artikel 148 bis - Kennisgeving van de ongeldigheid van de basisaanvraag of -inschrijving

 

Artikel 149 - Verzoek om territoriale uitbreiding na internationale inschrijving

 

Artikel 150 - Internationale taksen

 

 

Afdeling 3 - Internationale inschrijvingen waarin de Unie wordt aangewezen

 

Artikel 151 - Rechtsgevolgen van internationale inschrijvingen waarin de Unie wordt aangewezen

 

Artikel 152 - Publicatie

 

Artikel 153 - Anciënniteit

 

Artikel 153 bis - Anciënniteit inroepen bij het Bureau

 

Artikel 154 - Aanduiding van waren en diensten en onderzoek met betrekking tot absolute weigeringsgronden

 

Artikel 154 bis - Collectieve merken en certificeringsmerken

 

Artikel 155 - Recherche

 

Artikel 156 - Oppositie

 

Artikel 157 - Internationale inschrijving in de plaats van een Uniemerk

 

Artikel 158 - Nietigverklaring van een internationale inschrijving

 

Artikel 158 bis - Rechtsgevolgen van inschrijving van overgang

 

Artikel 158 ter - Rechtsgevolgen van inschrijving van licenties en andere rechten

 

Artikel 158 quater - Onderzoek van verzoeken tot inschrijvingen van overgangen, licenties of beperkingen van het beschikkingsrecht van de houder

 

Artikel 159 - Omzetting van een aanwijzing van de Unie die via een internationale inschrijving plaatsvindt, in een aanvrage om een nationaal merk of in een aanwijzing van lidstaten

 

Artikel 160 - Gebruik van een merk dat het voorwerp van een internationale inschrijving vormt

 

Artikel 161 - Omzetting

 

Artikel 161 bis - Communicatie met het Internationaal Bureau

 

Artikel 161 ter - Gebruik van talen

 

Artikel 162 - [vervallen per 23-03-2016]

 

 

Titel XIV - Slotbepalingen

 

Artikel 163 - Comitéprocedure

 

Artikel 163 bis - Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie

 

Artikel 164 - [vervallen per 23-03-2016]

  

Artikel 165 - Bepalingen betreffende de uitbreiding van de Unie


Artikel 165 bis - Evaluatie en herziening

 

Artikel 166 - Intrekking

 

Artikel 167 - Inwerkingtreding 

  

 

Bijlage I - Bedrag van de taksen

 

Bijlage II - Ingetrokken verordening met de achtereenvolgende wijzigingen ervan (als bedoeld in artikel 166)

 

Bijlage III - Concordantietabel

 

Disclaimer

Niet meer in werking. Vervangen door de Uniemerkenverordening 2017. Tekst geldend op 01-10-2017. De actuele tekst en wetstechnische informatie kunt u verifiëren op EUR-Lex.europa.eu.