IEPT20070920, HvJEG, Benetton v G-Star

IEPT20070920, HvJEG, Benetton v G-Star
Rechtspraak

MERKENRECHT

 

Vormmerk

Vorm die wezenlijke waarde aan waar geeft per definitie uitgesloten als merk en kan ook niet door inburgering merk worden

 

De Hoge Raad wenst met andere woorden te vernemen of het gebruik dat vóór de inschrijvingsaanvraag van een teken als bedoeld in artikel 3, lid 1, sub e, derde streepje, van …

meer

IEPT20070913, Hof Amsterdam, Thuiskopie v Norma en Irda

IEPT20070913, Hof Amsterdam, Thuiskopie v Norma en Irda
Rechtspraak

UITVOEREND KUNSTENAARS - IPR

 

Strekking WNRDe WNR strekt tot uitwerking van het Verdrag van Rome en de Overeenkomst van GeneveGrief 1 komt op tegen het oordeel van de rechtbank dat de Wnr in het bijzonder strekt tot uitwerking van het Verdrag van Rome en daarbij ook beoogt uitvoering te geven aan de Overeenkomst van …

meer

IEPT20070913, Hof Den Haag, Netscape v Netschaap

IEPT20070913, Hof Den Haag, Netscape v Netschaap
Rechtspraak

MERKENRECHT

Geen gebruik domeinnaam als merkOf het gebruik van een domeinnaam als merkgebruik moet worden aangemerkt is afhankelijk van de opvatting van het publiek daaromtrent, welke opvatting door de wijze van gebruik van de domeinnaamhouder kan worden beïnvloedHet gebruik van een aanduiding als domeinnaam is op …

meer

IEPT20070913, Rb Amsterdam, Jellinek Privé

IEPT20070913, Rb Amsterdam, Jellinek Privé
Rechtspraak

ONEERLIJKE CONCURRENTIE

 

Geen onrechtmatige kruissubsidiëringTer beschikking stellen naam en exclusief doorverwijzen niet onrechtmatigOok met hetgeen Smith & Jones overigens heeft gesteld is voorshands niet aangetoond of anderszins aannemelijk geworden dat in een bodemprocedure zal worden geoordeeld dat SJM met …

meer

IEPT20070906, Hof Amsterdam, Mag Instrument v Magnum

IEPT20070906, Hof Amsterdam, Mag Instrument v Magnum
Rechtspraak

MERKENRECHT

Geen gevaar voor verwarringDe enkele overeenstemming van deze lettergreep met de merken van Mag Instrument is op zichzelf onvoldoende om hier te kunnen spreken van een overeenstemmend teken in de zin van het BVIE, ook niet indien daarbij in aanmerking wordt genomen dat het woord MAG het meest …

meer

IEPT20070913, HvJEG, Bainbridge

IEPT20070913, HvJEG, Bainbridge
Rechtspraak

MERKENRECHT

 

Totaalindruk overeenstemmingwanneer louter fonetische overeenstemming tussen twee tekens bestaat, is niet noodzakelijkerwijs sprake van verwarringsgevaar In casu heeft het Gerecht in de punten 116 en 117 van het bestreden arrest geoordeeld dat niet tot het bestaan van verwarringsgevaar kon worden …

meer

IEPT20070912, GvEA, Grana Biraghi v Grana Padano

IEPT20070912, GvEA, Grana Biraghi v Grana Padano
Rechtspraak

MERKENRECHT

 

Strijd met Beschermde Oorsprongsbenaming (“BOB”)Inschrijving merk Grana Biraghi stuit af op Beschermde Ooorsprongsbenaming Grana PadanoUit het voorgaande volgt dat de kamer van beroep geen goede gronden had om te concluderen dat de inschrijving van het merk GRANA BIRAGHI geen inbreuk maakte op de BOB …

meer

IEPT20070911, HvJEG, Merck

IEPT20070911, HvJEG, Merck
Rechtspraak

OCTROOIRECHT - Minimum beschermingsduur octrooi - TRIPs

 

Bevoegdheid Hof - uitleg TRIPsHof bevoegd TRIPs-Overeenkomst uit te leggenDe WTO-overeenkomst is door de Gemeenschap en al haar lidstaten gesloten op grond van een gedeelde bevoegdheid en, zoals het Hof in punt 24 van het arrest Hermès reeds heeft opgemerkt, …

meer

IEPT20070911, HvJEG, Céline

IEPT20070911, HvJEG, Céline
Rechtspraak

MERKENRECHT

Gebruik ‘voor waren’Gebruik handelsnaam of statutaire naam enkel ter identificatie vennootschap of onderneming is geen gebruik voor waren Een maatschappelijke benaming, een handelsnaam of een bedrijfsembleem dient op zich echter niet ter onderscheiding van waren of diensten (zie in die zin arrest van …

meer

IEPT20070907, HR, Lely v Delaval

IEPT20070907, HR, Lely v Delaval
Rechtspraak

OCTROOIRECHT

 

Beschermingsomvang octrooiIn het arrest van 1995 is aldus tot uitdrukking gebracht dat 'hetgeen voor de uitvinding waarvan de bescherming wordt ingeroepen, wezenlijk is', onderscheidenlijk 'de achter de woorden van die conclusies liggende uitvindingsgedachte' niet langer als uitgangspunt dient, doch als …

meer

IEPTIEPT20070905, Rb Amsterdam, Gallup v Nipo

IEPTIEPT20070905, Rb Amsterdam, Gallup v Nipo
Rechtspraak

MERKENRECHT

 

Geen beëindigingsgrond licentieLeden van IAPOI, GIRI en Gallup International gerechtigd tot gebruik merk en enkele feit dat de merkhouder, Gallup Inc., lidmaatschap heeft opgezegd is onvoldoende voor beëindiging gebruiksrecht nu nergens  is bedongen dat gebruiksrecht eindigt in geval van breuk met …

meer

IEPT20070906, Rb Amsterdam, Royal Asscher Diamonds v Royal Diamonds Amsterdam

IEPT20070906, Rb Amsterdam, Royal Asscher Diamonds v Royal Diamonds Amsterdam
Rechtspraak

HANDELSNAAMRECHT

Geen verwarringsgevaar

Onvoldoende gelijkenisVooropgesteld wordt dat de formeel door partijen gehanteerde handelsnamen Koninklijke Asscher Diamant Maatschappij B.V., Royal Asscher Cut (van Koninklijke Asscher Diamant Maatschappij), en Royal Diamonds Amsterdam (B.V.) (van Royal Diamonds Amsterdam) …

meer

IEPT20070831, Rb Almelo, Vestia v Vestion

IEPT20070831, Rb Almelo, Vestia v Vestion
Rechtspraak

 

Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is er voorshands bij het grote publiek en de gemiddelde consument geen gevaar voor verwarring te duchten ten aanzien van de namen Vestia en Vestion. Dit verwarringsgevaar dient te worden beoordeeld aan de hand van de omstandigheden van het geval, welke de …

meer

IEPT20070823, Rb Zutphen, Doornewaard v Air Force

IEPT20070823, Rb Zutphen, Doornewaard v Air Force
Rechtspraak

Rechtbank Den Haag exclusief bevoegd inzake opheffing conservatoir bewijsbeslag op grond van octrooirechtAangezien de ondeugdelijkheid van het door de beslaglegger ingeroepen recht slechts kan blijken uit een beoordeling van de vraag over de geldigheid en handhaving van octrooien, is krachtens artikel 80(2)(a) van de …

meer

IEPT20070828, Hof Den Bosch, Implanon

IEPT20070828, Hof Den Bosch, Implanon
Rechtspraak

PRODUKTAANSPRAKELIJKHEIDSRECHT

 

“Letsel” – artikel 6:190 BWBegrip “letsel” omvat inbreuken op fysieke integriteit, zoals zwangerschapHet hof dient art. 6:190 BW uit te leggen in het licht van de bewoordingen en het doel van de Europese Richtlijn 85/374. Uitgangspunt van die richtlijn is onder meer …

meer

IEPT20070830, Rb Den Haag, Beadring

IEPT20070830, Rb Den Haag, Beadring
Rechtspraak

OCTROOIRECHT  - AUTEURSRECHT

 

Onzorgvuldige sommatieSommatie wekt onjuiste suggesties over inhoud octrooirechtTen eerste dient met Present Sieraden worden geoordeeld dat de sommaties aan de afnemers van Present Sieraden onzorgvuldig zijn omdat deze onjuiste suggesties wekken. Uit die sommaties zal immers door de …

meer

IEPT20070823, Hof Den Haag, Bacardi v Mad Bat

IEPT20070823, Hof Den Haag, Bacardi v Mad Bat
Rechtspraak

InbreukVerwarringsgevaar Bacardi-merk met MAD BAT vanwege aanzienlijke mate overeenstemming, grote bekendheid Bacardi-merk en soortgelijkheid met van non-alcoholische energiedrank In aanmerking nemende dat het hof voorshands van oordeel is dat het merk van Bacardi een groot onderscheidend vermogen bezit en bekendheid …

meer

IEPT20070822, Rb Leeuwarden, Fietscafé v Trapbar

IEPT20070822, Rb Leeuwarden, Fietscafé v Trapbar
Rechtspraak

Geen werkGeen auteursrechtelijk beschermbaar werk nu  concept of idee van een bar die door fietskracht wordt voortbewogen niet eenduidig is uitgewerktIn de dagvaarding heeft de VOF voorts gesteld dat de gelijkenis c.q, overeenstemming tussen Fietscafé en Trapbar berust op "overname van datgene wat het eerste werk …

meer

IEPT20070821, Rb Den Haag, Peter Langhout

IEPT20070821, Rb Den Haag, Peter Langhout
Rechtspraak

Overdracht merken niet paulianeusBenadeling schuldeisers niet aannemelijk gewordenBenga heeft voorts betoogd dat de overdracht van de onderhavige intellectuele eigendomsrechten door Langhout aan Longbranch een onverplichte rechtshan-deling was waarvan Langhout en Longbranch wisten of behoorden te weten dat deze …

meer

IEPT20070815, Rb Den Haag, Eye Center v Consumentenbond

IEPT20070815, Rb Den Haag, Eye Center v Consumentenbond
Rechtspraak

Norm consumentenbondvoorlichting dient op een zorgvuldige wijze te geschieden en wel zodanig dat hetgeen naar buiten wordt gebracht niet verder mag gaan dan door de feiten is gerechtvaardigd. Voorop staat dat het met de doelomschrijving van de Consumentenbond strookt dat hij consumenten voorlicht omtrent …

meer

Pagina's