Uitvoeringsverordening GMoV

Print this page

 

Verordening (EG) nr. 2245/2002 van de Commissie van 21 oktober 2002 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad betreffende Gemeenschapsmodellen

 

Considerans

 

Hoofdstuk I - Aanvraagprocedure

 

Artikel 1 - Inhoud van de aanvrage

 

Artikel 2 - Meervoudige aanvrage

 

Artikel 3 - Classificatie en opgave van de voortbrengselen

 

Artikel 4 - Afbeelding van het model

 

Artikel 5 - Specimens

 

Artikel 6 - Bij het indienen van de aanvrage te betalen taksen 

 

Artikel 7 - Indiening van de aanvrage

 

Artikel 8 - Beroep op voorrang

 

Artikel 9 - Voorrang in geval van tentoonstelling

 

Artikel 10 - Onderzoek van de voorwaarden voor het toekennen van een datum van indiening en van andere formele voorwaarden

 

Artikel 11 - Onderzoek van de gronden voor niet-inschrijving

 

Artikel 11bis - Onderzoek van de gronden voor weigering

 

Artikel 12 - Intrekking of correctie van de aanvrage

 

 

Hoofdstuk II - Inschrijvingsprocedure

Artikel 13 - Inschrijving van het model 


Artikel 14 - Publicatie van de inschrijving 


Artikel 15 - Opschorting van publicatie 


Artikel 16 - Publicatie na de opschortingstermijn 


Artikel 17 - Inschrijvingsbewijs 


Artikel 18 - Handhaving van het model in gewijzigde vorm 


Artikel 19 - Wijziging van de naam of het adres van de houder of van diens ingeschreven vertegenwoordiger 


Artikel 20 - Correctie van fouten en vergissingen in het Register en in de publicatie van de inschrijving

 

 

Hoofdstuk III - Vernieuwing van de inschrijving

Artikel 21 - Kennisgeving van het verstrijken van de inschrijving


Artikel 22 - Vernieuwing van de inschrijving


 

Hoofdstuk IV - Overgang, licenties en andere rechten, wijzigingen
 

Artikel 23 - Overgang


Artikel 24 - Inschrijving van licenties en van andere rechten


Artikel 25 - Bijzondere bepalingen betreffende de inschrijving van een licentie


Artikel 26 - Doorhaling of wijziging van de inschrijving van licenties en andere rechten
 

Artikel 27 - Afstand

 

 

Hoofdstuk V - Afstand en nietigverklaring


Artikel 28 - Vordering tot nietigverklaring


Artikel 29 - Taalgebruik in de procedure tot nietigverklaring


Artikel 30 - Niet-ontvankelijkverklaring van de vordering tot nietigverklaring


Artikel 31 - Onderzoek van de vordering tot nietigverklaring


Artikel 32 - Verscheidene vorderingen tot nietigverklaring


Artikel 33 - Deelneming aan de procedure door de vermeende inbreukmaker

 

 

Hoofdstuk VI - Beroepsprocedure

 

Artikel 34 - Inhoud van het beroepschrift


Artikel 35 - Niet-ontvankelijkverklaring van het beroep


Artikel 36 - Onderzoek van het beroep


Artikel 37 - Terugbetaling van de beroepstaks


 

Hoofdstuk VII - Beslissingen en mededelingen van het bureau

 

Artikel 38 - Vorm van de beslissingen


Artikel 39 - Correctie van vergissingen in beslissingen

 

Artikel 40 - Vaststelling van het verlies van rechten


Artikel 41 - Handtekening, naam, zegel

 

 

Hoofdstuk VIII - Mondelinge procedures en onderzoeksverrichtingen

 

Artikel 42 - Oproep tot verschijnen in een mondelinge procedure


Artikel 43 - Onderzoeksverrichtingen door het Bureau

 

Artikel 44 - Aanwijzing van deskundigen


Artikel 45 - Kosten van onderzoeksverrichtingen


Artikel 46 - Proces-verbaal van de mondelinge procedure en van onderzoeksverrichtingen

 

 

Hoofdstuk IX - Kennisgevingen

 

Artikel 47 - Algemene bepalingen betreffende kennisgevingen


Artikel 48 - Kennisgeving per post


Artikel 49 - Kennisgeving door overhandiging


Artikel 50 - Kennisgeving door deponering in een postbus bij het Bureau


Artikel 51 - Kennisgeving per fax en door middel van andere technische middelen


Artikel 52 - Openbare kennisgeving


Artikel 53 - Kennisgeving aan vertegenwoordigers


Artikel 54 - Gebreken in de kennisgeving


Artikel 55 - Kennisgeving van stukken bij verscheidene partijen

 

 

Hoofdstuk X - Termijnen

 

Artikel 56 - Berekening van de termijnen


Artikel 57 - Duur van de termijnen


Artikel 58 - Verstrijken van termijnen in bijzondere gevallen

 

 

Hoofdstuk XI - Onderbreking van de procedure en afstand van dwanginvordering

 

Artikel 59 - Onderbreking van de procedure


Artikel 60 - Afstand van dwanginvordering

 

 

Hoofdstuk XII - Vertegenwoordiging

 

Artikel 61 - Aanwijzing van een gemeenschappelijke vertegenwoordiger


Artikel 62 - Volmachten


Artikel 63 - Vertegenwoordiging


Artikel 64 - Wijziging van de speciale lijst van erkende gemachtigden inzake modellen

 

 

Hoofdstuk XIII - Schriftelijke mededelingen en formulieren

 

Artikel 65 - Schriftelijke mededelingen of mededelingen door andere middelen


Artikel 66 - Mededeling per fax


Artikel 67 - Mededeling langs elektronische weg


Artikel 68 - Formulieren


 

Hoofdstuk XIV - Voorlichting van het publiek

Artikel 69 - Register van Gemeenschapsmodellen

 

 

Hoofdstuk XV - Gemeenschapsmodellenblad en gegevensbestand

 

Artikel 70 - Gemeenschapsmodellenblad


Artikel 71 - Gegevensbestand

 

 

Hoofdstuk XVI - Inzage en bewaring van dossiers

 

Artikel 72 - Van inzage uitgesloten delen van dossiers


Artikel 73 - Inzage van het Register van Gemeenschapsmodellen


Artikel 74 - Procedure voor de inzage van dossiers


Artikel 75 - Mededeling van gegevens uit de dossiers


Artikel 76 - Bewaring van dossiers

 

 

Hoofdstuk XVII - Administratieve samenwerking

 

Artikel 77 - Uitwisseling van gegevens en mededelingen tussen het Bureau en de instanties van de lidstaten


Artikel 78 - Inzage van dossiers door of via rechterlijke instanties of autoriteiten van de lidstaten


 

Hoofdstuk XVIII - Kosten


Artikel 79 - Verdeling en vaststelling van de kosten

 

 

Hoofdstuk XIX - Talen

 

Artikel 80 - Verzoeken en verklaringen


Artikel 81 - Schriftelijke procedure


Artikel 82 - Mondelinge procedure


Artikel 83 - Waarmerking van vertalingen


Artikel 84 - Rechtsgeldigheid van vertalingen

 

 

Hoofdstuk XXI - Reciprociteit, overgangsperiode en inwerkingtreding

 

Artikel 85 - Bekendmaking van de reciprociteit


Artikel 86 - Overgangsperiode


Artikel 87 - Inwerkingtreding

 

Disclaimer

Tekst geldend op: 01-04-2019. De actuele tekst en wetstechnische informatie kunt u verifiëren op EUR-Lex.europa.eu