Primaire tabs

Gedelegeerde Verordening UMeV

Print this page

 

Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/625 van de Commissie van 5 maart 2018 ter aanvulling van Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad inzake het Uniemerk en tot intrekking van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/1430

 

Considerans

Titel I - Algemene bepalingen

 

Artikel 1 - Voorwerp

 

Titel II - Oppositieprocedure en bewijs van gebruik

 

Artikel 2 - Instelling van oppositie

 

Artikel 3 - Taalgebruik in de oppositieprocedure

 

Artikel 4 - Informatie aan de partijen bij de oppositieprocedure

 

Artikel 5 - Ontvankelijkheid van de oppositie

 

Artikel 6 - Begin van de contradictoire fase van de oppositieprocedure en voortijdige sluiting van de procedure

 

Artikel 7 - Onderbouwing van de oppositie

 

Artikel 8 - Onderzoek van de oppositie

 

Artikel 9 - Verscheidene opposities

 

Artikel 10 - Bewijs van gebruik

 

Titel III - Wijziging van de aanvraag

 

Artikel 11 - Wijziging van de aanvraag

 

Titel IV - Verval en nietigheid of overgang

 

Artikel 12 - Vordering tot vervallen- of tot nietigverklaring

 

Artikel 13 - Taalgebruik in procedures tot vervallen- of tot nietigverklaring

 

Artikel 14 - Informatieverstrekking aan de partijen inzake een vordering tot vervallen- of tot nietigverklaring

 

Artikel 15 - Ontvankelijkheid van een vordering tot vervallen- of tot nietigverklaring

 

Artikel 16 - Onderbouwing van een vordering tot vervallen- of tot nietigverklaring

 

Artikel 17 - Onderzoek over de gegrondheid van een vordering tot vervallen- of tot nietigverklaring

 

Artikel 18 - Verscheidene vorderingen tot vervallen- of tot nietigverklaring

 

Artikel 19 - Bewijs van gebruik met betrekking tot een vordering tot vervallen, respectievelijk nietigverklaring

 

Artikel 20 - Verzoeken tot overgang

 

Titel V - Beroepsprocedures

 

Artikel 21 - Beroepschrift

 

Artikel 22 - Uiteenzetting van de gronden

 

Artikel 23 - Ontvankelijkheid van een beroep

 

Artikel 24 - Verweer

 

Artikel 25 - Incidenteel beroep

 

Artikel 26 - Repliek en dupliek in inter-partesprocedures

 

Artikel 27 - Onderzoek van het beroep

 

Artikel 28 - Mededelingen van de kamer van beroep

 

Artikel 29 - Opmerkingen over vragen van algemeen belang

 

Artikel 30 - Heropening van het onderzoek van de absolute gronden

 

Artikel 31 - Onderzoek van een beroep als een prioritaire aangelegenheid

 

Artikel 32 - Formele inhoud van de beslissing van de kamer van beroep

 

Artikel 33 - Terugbetaling van de beroepstaks

 

Artikel 34 - Herziening en herroeping van de bestreden beslissing

 

Artikel 35 - Toewijzing van een beroep aan een kamer en aanwijzing van een rapporteur

 

Artikel 36 - Zaken ten aanzien waarvan er één enkel lid bevoegd is

 

Artikel 37 - Verwijzing naar de grote kamer

 

Artikel 38 - Wijziging in de samenstelling van een kamer

 

Artikel 39 - Beraadslaging en stemming inzake alsmede ondertekening van beslissingen

 

Artikel 40 - Voorzitter van een kamer van beroep

 

Artikel 41 - Rapporteur van een kamer van beroep

 

Artikel 42 - Griffie

 

Artikel 43 - Rangorde naar anciënniteit en vervanging van leden en voorzitters

 

Artikel 44 - Uitsluiting en wraking

 

Artikel 45 - Grote kamer

 

Artikel 46 - Presidium van de kamers van beroep

 

Artikel 47 - President van de kamers van beroep

 

Artikel 48 - Toepasselijkheid op beroepsprocedures van bepalingen inzake andere procedures

 

Titel VI - Mondelinge behandeling en bewijsvoering

 

Artikel 49 - Oproep tot verschijnen in een mondelinge procedure

 

Artikel 50 - Talen van de mondelinge behandeling

 

Artikel 51 - Het horen van partijen, getuigen of deskundigen en bezichtiging

 

Artikel 52 - Aanwijzing en adviezen van deskundigen

 

Artikel 53 - Proces-verbaal van de mondelinge behandeling

 

Artikel 54 - Kosten van bewijsvoering bij mondelinge behandeling

 

Artikel 55 - Onderzoek van schriftelijk bewijsmateriaal

 

Titel VII - Kennisgevingen door het Bureau

 

Artikel 56 - Algemene bepalingen betreffende kennisgevingen

 

Artikel 57 - Kennisgeving langs elektronische weg

 

Artikel 58 - Kennisgeving per post of koerier

 

Artikel 59 - Kennisgeving door openbare kennisgeving

 

Artikel 60 - Kennisgeving aan vertegenwoordigers

 

Artikel 61 - Gebreken in de kennisgeving

 

Artikel 62 - Kennisgeving van stukken bij verscheidene partijen

 

Titel VIII - Schriftelijke mededelingen en formulieren

 

Artikel 63 - Mededelingen aan het Bureau in schriftelijke vorm of langs andere weg

 

Artikel 64 - Bijlagen bij mededelingen per post of per koerier

 

Artikel 65 - Formulieren

 

Artikel 66 - Mededelingen door vertegenwoordigers

 

Titel IX - Termijnen

 

Artikel 67 - Berekening en duur van termijnen

 

Artikel 68 - Verlenging van de termijnen

 

Artikel 69 - Verstrijken van termijnen in bijzondere gevallen

 

Titel X - Herroeping van beslissingen

 

Artikel 70 - Herroeping van een beslissing of doorhaling van een inschrijving in het register

 

Titel XI - Schorsing van de procedure

 

Artikel 71 - Schorsing van de procedure

 

Titel XII - Onderbreking van de procedure 

 

Artikel 72 - Hervatting van een procedure

 

Titel XIII - Vertegenwoordiging

 

Artikel 73 - Aanwijzing van een gemeenschappelijke vertegenwoordiger

 

Artikel 74 - Volmachten

 

Artikel 75 - Wijziging van de lijst van erkende gemachtigden

 

Titel XIV - Procedures voor de internationale inschrijving van merken

 

Artikel 76 - Collectieve merken en certificeringsmerken

 

Artikel 77 - Oppositieprocedure

 

Artikel 78 - Kennisgeving van voorlopige weigeringen op basis van een oppositie

 

Artikel 79 - Verklaring dat bescherming wordt toegekend

 

Titel XV - Slotbepalingen

 

Artikel 80 - Overgangsmaatregelen

 

Artikel 81 - Intrekking

 

Artikel 82 - Inwerkingtreding en toepassing

 

Disclaimer

Tekst geldend op 01-01-2019. De actuele tekst en wetstechnische informatie kunt u verifiëren op EUR-Lex.europa.eu.