Uitvoeringsverordening GMeV

Print this page

Verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie van 13 december 1995 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk

 

Considerans

 

Artikel 1 - Regels ter toepassing van GMeV

De regels ter toepassing van Verordening (EG) nr. 40/94 luiden als volgt:

 

 

Titel I - Procedure voor de aanvrage

 

Regel 1 - Inhoud van de aanvrage

 

Regel 2 - [vervallen per 24-12-2015]
 

Regel 3 - Afbeelding van het merk

Regel 4 - [vervallen per 24-12-2015]

Regel 5 - [vervallen per 24-12-2015]

Regel 5bis- [vervallen per 24-12-2015]


Regel 6 - Beroep op voorrang

 

Regel 7 - Voorrang in geval van tentoonstelling

 

Regel 8 - Inroeping van de anciënniteit van een nationaal merk

 

Regel 9 - Onderzoek van de voorwaarden voor toekenning van een datum van aanvrage en van andere formele voorwaarden

 

Regel 10 - Recherches door nationale diensten

 

Regel 11 - Onderzoek naar absolute weigeringsgronden

 

Regel 12 - Publikatie van de aanvrage

 

Regel 13 - Wijziging van de aanvrage

 

Regel 13bis - Afsplitsing van de aanvrage

 

Regel 14 - Rechtzetting van vergissingen en fouten in publikaties

 

 

Titel II - Oppositieprocedure en bewijs van het gebruik


Regel 15 - Bezwaarschrift van oppositie

 

Regel 16 - Taalgebruik in het oppositiebezwaarschrift

 

Regel 16bis - Kennisgeving aan de aanvrager

 

Regel 17 - Toetsing van de ontvankelijkheid

 

Regel 18 - Aanvang van de oppositieprocedure

 

Regel 19 - Substantiëring van de oppositie

 

Regel 20 - Onderzoek van de oppositie

 

Regel 21 - Verscheidene opposities

 

Regel 22 - Bewijs van gebruik

 

 

Titel III - Inschrijvingsprocedure


Regel 23 - Inschrijving van het merk

 

Regel 24 - Inschrijvingsbewijs

 

Regel 25 - Wijziging van de inschrijving

 

Regel 25 bis - Afsplitsing van een inschrijving

 

Regel 26 - Wijziging van de naam of van het adres van de Gemeenschapsmerkhouder of van diens ingeschreven vertegenwoordiger

 

Regel 27 - Rechtzetting van fouten en vergissingen in het register en in de publikatie van de inschrijving

 

Regel 28 - Inroeping van anciënniteit na de inschrijving van het Gemeenschapsmerk

 

 

Titel IV - [vervallen per 24-12-2015]

Titel V - Overgang, licenties en andere rechten wijzigen

 

Regel 31 - Overgang


Regel 32 - Partiële overgang

 

Regel 33 - Inschrijving van licenties en van andere rechten

 

Regel 34 - Bijzondere bepalingen voor de inschrijving van een licentie

 

Regel 35 - Doorhaling of wijziging van de inschrijving van licenties en van andere rechten

 

 

Titel VI - Afstand


Regel 36 - Afstand

 

 

Titel VII - Verval en nietigheid

 

Regel 37 - Vordering tot vervallen-, respectievelijk nietigverklaring

 

Regel 38 - Taalgebruik in procedures tot vervallen-, respectievelijk nietigverklaring

 

Regel 39 - Niet-ontvankelijkverklaring van de vordering tot vervallen- of nietigverklaring

 

Regel 40 - Onderzoek van de vordering tot vervallen-, respectievelijk nietigverklaring


Regel 41 - Een aantal vorderingen tot vervallen-, respectievelijk nietigverklaring
 

Regel 42 - Van toepassing zijnde bepalingen

 

 

Titel VIII - Collectievegemeenschapsmerken


Regel 43 - Reglement van het collectieve Gemeenschapsmerk

 

 

Titel IX - omzetting

 

Regel 44 - Verzoek tot omzetting


Regel 45 - Onderzoek van het verzoek tot omzetting

 

Regel 46 - Publikatie van het verzoek tot omzetting

 

Regel 47 - Toezending aan de centrale diensten voor de industriële eigendom van de lidstaten

 

 

Titel X - Beroepsprocedure

 

Regel 48 - Inhoud van het beroepschrift

 

Regel 49 - Niet ontvankelijk verklaring van het beroep

 

Regel 50 - Onderzoek van het beroep 

 

Regel 51 - Terugbetaling van de beroepstaks 

 

 

Titel XI - Algemene bepalingen

 

Deel A - Beslissingen en mededelingen van het Bureau

 

Regel 52 - Vorm van de beslissingen

 

Regel 53 - Rechtzetting van vergissingen in beslissingen

 

Regel 53 bis - Herroeping van een beslissing of doorhaling van een inschrijving in het register

 

Regel 54 - Vaststelling van het telorgaan van rechten

 

Regel 55 - Handtekening, naam, stempel

 

 

Deel B - Mondelinge procedure en onderzoeksverrichtingen

 

Regel 56 - Oproep tot verschijnen in een mondelinge procedure 

 

Regel 57 - Onderzoeksverrichtingen door het Bureau

 

Regel 58 - Aanwijzing van deskundigen 

 

Regel 59 - Kosten van de onderzoeksverrichtingen

 

Regel 60 - Proces- verbaal van de mondelinge behandeling 

 

 

Deel C - Kennisgevingen

 

Regel 61 - Algemene bepalingen betreffende de kennisgevingen

 

Regel 62 - Kennisgeving per post 

 

Regel 63 - Kennisgeving door rechtstreekse overhandiging 

 

Regel 64 - Kennisgeving door deponering in een postbus bij het Bureau 

 

Regel 65 - Kennisgeving per telefax en door andere technische middelen

 

Regel 66 - Openbare kennisgeving

 

Regel 67 - Kennisgeving aan vertegenwoordigers 

 

Regel 68 - Gebreken in de kennisgeving

 

Regel 69 - Kennisgeving van stukken bij verscheidene partijen

 

 

Deel D - Termijnen

 

Regel 70 - Berekening van de termijnen

 

Regel 71 - Looptijd van de termijnen

 

Regel 72 - Verstrijken van de termijnen in bijzondere gevallen

 

 

Deel E - Onderbreking van de procedure


Regel 73 - Onderbreking van de procedure

 

 

Deel F - Afzien van dwanginvordering

Regel 74 - Afzien van dwanginvordering

 

 

Deel G - Vertegenwoordiging

 

Regel 75 - Aanwijzing van een gemeenschappelijke vertegenwoordiger 

 

Regel 76 - Volmacht 

 

Regel 77 - Vertegenwoordiging

 

Regel 78 - Wijziging van de lijst van beroepsvertegenwoordigers 

 

 

Deel H - Schriftelijke mededelingen en formulieren

 

Regel 79 - Schriftelijke mededelingen of mededelingen via andere middelen 

 

Regel 79 bis - Bijlagen bij schriftelijke mededelingen

 

Regel 80 - Mededeling per telefax

 

Regel 81 - [...]

 

Regel 82 - Mededeling langs elektronische weg 

 

Regel 83 - Formulieren 

 

 

Deel I - Voorlichting van het publiek


Regel 84 - vervallen per 24-12-2015

 

 

Deel J - Blad van Gemeenschapsmerken en Publikatieblad van het Bureau

 

Regel 85 - Blad van Gemeenschapsmerken

 

Regel 86 - Publikatieblad van het Bureau

 
Regel 87 - [vervallen per 24-12-2015]

 

 

Deel K - [vervallen per 24-12-2015]

 

 

Deel L - Administratieve samenwerking

Regel 92 - Uitwisseling van gegevens en mededelingen tussen het Bureau en de autoriteiten van de Lid- staten 

 

Regel 93 - Inzage van dossiers door of langs de weg van rechterlijke instanties en autoriteiten van de Lid-Staten

 

 

Deel M - Kosten


Regel 94 - Verdeling en vaststelling van de kosten


 

Deel N - Talen

 

Regel 95 - Verzoeken en verklaringen

 

Regel 96 - Schriftelijke procedure 

 

Regel 97 - Mondelinge procedure 

 

Regel 98 - Vertalingen 

 

Regel 99 - Rechtsgeldigheid van de vertaling

 

 

Deel O - Organisatie van het Bureau


Regel 100 - Door één enkel lid genomen beslissingen

 

 

Titel XII - Reciprociteit

Regel 101 - Bekendmaking van de reciprociteit

 

 

Titel XIII - Procedures voor de internationale inschrijving van merken

 

Deel A - Internationale inschrijving op basis van aanvragen voor een gemeenschapsmerk en op basis van gemeenschapsmerken

 

Regel 102 - Indiening van een internationale aanvraag

Regel 103 - Onderzoek van internationale aanvragen

Regel 104 - Doorzending van de internationale aanvraag
 

Regel 105 - Latere aanwijzingen

 

Regel 106 - Afhankelijkheid van de internationale inschrijving van de basisaanvraag of -inschrijving

 

Regel 107 - Verlengingen

 

 

Deel B - Internationale inschrijvingen waarin de Europese Gemeenschap wordt aangewezen


Regel 108 - Beroep op anciënniteit in een internationale aanvraag


Regel 109 - Onderzoek van beroepen op anciënniteit


Regel 110 - Beroep op anciënniteit bij het Bureau

Regel 111 - Besluiten betreffende beroepen op anciënniteit

 

Regel 112 - Onderzoek met betrekking tot absolute weigeringsgronden


Regel 113 - Kennisgeving van voorlopige weigering van ambtswege aan het Internationale Bureau

Regel 114 - Oppositieprocedure

Regel 115 - Kennisgeving van voorlopige weigeringen op basis van een oppositie

Regel 116 - Verklaring dat bescherming wordt verleend

Regel 117 - Kennisgeving van nietigverklaring aan het Internationale Bureau

Regel 118 - Rechtsgevolg van de inschrijving van overgangen

Regel 119 - Rechtsgevolg van de inschrijving van licenties en andere rechten

Regel 120 - Onderzoek van verzoeken om inschrijving van overgangen, licenties of beperkingen op het beschikkingsrecht van de houder

Regel 121 - Collectieve merken

Regel 122 - Omzetting van een internationale inschrijving in een aanvraag voor een nationaal merk

Regel 123 - Omzetting van een internationale inschrijving in een aanwijzing van een lidstaat die partij is bij het Protocol van Madrid of de Schikking van Madrid

Regel 124 - Omzetting van een internationale inschrijving waarin de Europese Gemeenschap wordt aangewezen in een aanvraag voor een Gemeenschapsmerk

 

 

Deel C - Communicatie

 

Regel 125 - Communicatie met het Internationale Bureau en elektronische formulieren

Regel 126 - Gebruik van talen

 

 

Artikel 2 - Overgangsbepalingen

 

Artikel 3 - Inwerkingtreding 

 

Disclaimer

Niet meer in werking. Vervangen door de Gedelegeerde verordening UMeV en de Uitvoeringsverordening UMeV. Tekst geldend tot: 01-10-2017. De actuele tekst en wetstechnische informatie kunt u verifiëren op EUR-Lex.europa.eu